CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Head of Global Academies and Professor of Sustainable Places

4 days left

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
Competitive
Posted
07 Mar 2023
End of advertisement period
03 Apr 2023
Ref
WUID
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cardiff Metropolitan University is a driver of educational and social transformation, a catalyst for innovation and the economy, and a key contributor to inclusive and sustainable growth nationally and internationally.  We have over 25,000 students based in 13 countries across the world and are enjoying a period of significant growth.  Cardiff Met has an excellent track record in applied research, with much of our activity housed within three recently launched Global Academies: Health and Human Performance, User Centred Design, and Food Science, Safety and Security. The Global Academies form a central part of the University’s research strategy and are critical to the growth ambitions of the University more generally.

The Head of the Global Academies will provide leadership for the three Global Academies.  Reporting to both the Dean of School and Pro Vice-Chancellor (Research & Innovation), the Head will have responsibility for the overall strategic development, growth, and reputation of the Global Academies initiative, which forms a central part of the University’s research strategy. Their leadership will enable an increase in the scale, reach and impact of research and innovation across the institution, leveraging the Academies to develop linkages between disciplines and ultimately growing the research profile of Cardiff Met. They will also lead the development of the next phase of the Global Academies to deliver a portfolio of applied taught postgraduate programmes ensuring that the programmes attract strong international recruitment. 

The role comes with an underlying academic title as Professor of Sustainable Places. The post-holder will be a recognised leader and innovator in a field or discipline relevant to sustainable places and have an international reputation for research.  They will demonstrate a record of success in external research and innovation grant capture alongside a strong publication track record.  The role will involve developing and leading research teams and leadership of knowledge exchange and research impact activity.

Strong candidates for the role will bring a track record of leadership across research and/or enterprise activity. Experience of designing, developing and establishing new taught postgraduate provision is desirable. Leadership of complex research consortia, a track record of multidisciplinary working and an enthusiasm for collaboration are key attributes.  Good candidates will bring a personal track record of academic success in one of the following disciplines: business and management; sustainable development; urban and/or rural development; tourism, events, and destination management; and/or place-based marketing. 

Saxton Bampfylde Ltd is acting as an employment agency advisor to Cardiff Metropolitan University on this appointment. For further information about the role, including details about how to apply, please visit www.saxbam.com/appointments using reference WUID. Alternatively, telephone +44 (0)20 7227 0880 (during office hours). Applications should be received by Monday 3rd April 2023.
 

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn sbardun i drawsnewid addysgol a chymdeithasol, yn gatalydd ar gyfer arloesedd a'r economi, ac yn cyfrannu'n allweddol at dwf cynhwysol a chynaliadwy yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  Mae gennym dros 25,000 o fyfyrwyr wedi'u lleoli mewn 13 gwlad ar draws y byd ac rydym yn mwynhau cyfnod o dwf sylweddol.  Mae gan Met Caerdydd hanes ardderchog mewn ymchwil gymhwysol, gyda llawer o'n gweithgaredd wedi'i gartrefu o fewn tair Academi Fyd-eang a lansiwyd yn ddiweddar: Iechyd a Pherfformiad Dynol, Dylunio Sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr, a Gwyddoniaeth Bwyd a Diogelwch. Mae'r Academïau Byd-eang yn rhan ganolog o strategaeth ymchwil y Brifysgol ac yn hanfodol i uchelgeisiau twf y Brifysgol yn fwy cyffredinol.

Bydd Pennaeth yr Academïau Byd-eang yn darparu arweinyddiaeth ar gyfer y tair Academi Fyd-eang.  Gan adrodd i Ddeon yr Ysgol a'r Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil ac Arloesi), bydd y Pennaeth yn gyfrifol am ddatblygiad strategol cyffredinol, twf, ac enw da'r fenter Academïau Byd-eang, sy'n rhan ganolog o strategaeth ymchwil y Brifysgol. Bydd eu harweinyddiaeth yn galluogi cynnydd yng ngraddfa, cyrhaeddiad ac effaith ymchwil ac arloesedd ar draws y sefydliad, gan ddenu'r Academïau i ddatblygu cysylltiadau rhwng disgyblaethau ac yn y pen draw tyfu proffil ymchwil Met Caerdydd. Byddant hefyd yn arwain datblygiad cam nesaf yr Academïau Byd-eang i ddarparu portffolio o raglenni ôl-raddedig a addysgir yn gymhwysol gan sicrhau bod y rhaglenni'n denu recriwtio rhyngwladol cryf. 

Daw'r rôl gyda theitl academaidd sylfaenol fel Athro Lleoedd Cynaliadwy. Bydd deiliad y swydd yn arweinydd ac arloeswr cydnabyddedig mewn maes neu ddisgyblaeth sy'n berthnasol i fannau cynaliadwy ac mae iddo enw da yn rhyngwladol am ymchwil.  Byddant yn dangos cofnod o lwyddiant mewn cipio grant ymchwil ac arloesedd allanol ochr yn ochr â hanes cyhoeddi cryf.  Bydd y rôl yn cynnwys datblygu ac arwain timau ymchwil ac arwain gweithgarwch cyfnewid gwybodaeth ac effaith ymchwil.

Bydd ymgeiswyr cryf ar gyfer y rôl yn dod â hanes o arweinyddiaeth ar draws gweithgarwch ymchwil a/neu fenter. Mae profiad o ddylunio, datblygu a sefydlu darpariaeth ôl-raddedig newydd a addysgir yn ddymunol. Mae arwain consortia ymchwil cymhleth, hanes o weithio amlddisgyblaethol a brwdfrydedd dros gydweithio yn briodoleddau allweddol.  Bydd ymgeiswyr da yn dod â hanes personol o lwyddiant academaidd yn un o'r disgyblaethau canlynol: busnes a rheolaeth; datblygu cynaliadwy; datblygiad trefol a/neu wledig; twristiaeth, digwyddiadau, a rheoli cyrchfannau; a/neu farchnata ar le. 

Mae Saxton Bampfylde Ltd yn gweithredu fel ymgynghorydd asiantaeth gyflogi i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar y penodiad hwn. I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys manylion am sut i wneud cais, ewch i www.saxbam.com/appointments gan ddefnyddio'r cyfeirnod WUID. Fel arall, ffoniwch +44 (0)20 7227 0880 (yn ystod oriau swyddfa). Dylid derbyn ceisiadau erbyn dydd Llun 3ydd Ebrill 2023.
 

Similar jobs

Similar jobs