Board Member

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£337 per day plus expenses
Posted
23 Feb 2023
End of advertisement period
27 Mar 2023
Contract Type
Fixed Term
Hours
Sessional

Hybrid working 
2 days per month 
3 to 5 year term, with potential for renewal
£337 per day plus expenses 

The Commission for Tertiary Education and Research (CTER) will be an arm’s length body of Welsh Government that is a world first in bringing together the funding, oversight and regulation for further education, higher education, apprenticeships, sixth form and government funded research and innovation in one place, focused on learners and aligned to Welsh business and community needs. CTER will have an annual budget of c.£800m as one of Wales largest arm’s length bodies, employ c. 160 staff and have a unique and ambitious vision for the sector.  

The Commission will prioritise the interests of learners, supporting and empowering them to move seamlessly from compulsory to post-compulsory education and training and have a greater say in matters which affect them and their education. It will also support the different but complementary strengths of all learning providers and enable learners of all ages to access a full range of education and training opportunities and ensuring stronger national and regional planning. CTER will take the lead in creating an accessible and effective tertiary education and research system that supports learning, assessment and progression through the medium of Welsh and English and is central to Welsh cultural life as outlined in Cymraeg 2050.

Members will be accountable to the recently appointed Chair of the CTER Board and will be expected to contribute to help inform decision making and delivery. 

The role of the Board:

 • Ensure appropriate governance arrangements are established and implemented to deliver the legal responsibilities, functions and duties placed on CTER
 • Provide effective leadership to CTER, defining and developing strategic direction and setting challenging objectives
 • Promote high standards of public finance management, upholding the principles of regularity, propriety and value for money
 • Ensure CTER’s activities are conducted efficiently and effectively; monitor performance to ensure CTER fully meets its aims, objectives and performance targets.

Applicants will have:

 • Ability to operating at board level, ideally in a similar capacity in one or more of these areas: 
  • the provision of education or training
  • carrying out, administering, or commissioning research
  • promoting the needs of learners in tertiary education
  • financial management or accounting
  • general management in the private sector 
  • board governance and assurance, and risk management
  • legal 
  • the promotion and development of tertiary education through the medium of Welsh
 • A clear understanding and commitment to equality and diversity and a willingness to challenge discriminatory practices
 • An ability to demonstrate understanding of the commitments of a public role, as defined in Nolan’s Seven Principles of Public Life
 • Excellent track record of engaging, inspiring and enthusing staff and stakeholders that demonstrates an inclusive and collaborative approach including working in partnership with staff representatives
 • An ability to challenge current thinking and test opinion, with an openness to be challenged and encourage open debate to reach better decisions 
 • The ability to communicate through the medium of Welsh

The closing date for applications is 27th March 2023

For further details and to apply please go to https://www.gov.wales/public-appointments or for queries please contact the Odgers Berndtson team in Cardiff on 02920 783 050 or email OdgersWalesPractice@odgersberndtson.com  All applications will be acknowledged.

Aelod o Fwrdd
Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil         
Gweithio hybrid
2 ddiwrnod y mis 
Tymor 3 i 5 mlynedd – efallai y bydd modd ymestyn y cytundeb
£337 y diwrnod yn ogystal â chostau 

Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn gorff hyd braich i Lywodraeth Cymru, a hwn fydd y cyntaf o’i fath i ddwyn ynghyd y swyddogaethau cyllid, goruchwylio a rheoleiddio ar gyfer addysg bellach, addysg uwch, prentisiaethau, chweched dosbarth, a gwaith ymchwil ac arloesi a ariennir gan y llywodraeth, gan ganolbwyntio ar y dysgwr, ac mewn ffordd sy’n ystyried anghenion busnes a chymunedol Cymru. Bydd gan y Comisiwn gyllideb flynyddol o ryw £800m, fel un o gyrff hyd braich mwyaf Cymru, bydd yn cyflogi oddeutu 160 o staff, a bydd ganddo weledigaeth unigryw ac uchelgeisiol ar gyfer y sector.  

Bydd y Comisiwn yn blaenoriaethu buddiannau dysgwyr, yn eu cefnogi ac yn eu grymuso i symud yn llyfn o addysg a hyfforddiant gorfodol i addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, a chael mwy o lais mewn materion sy'n effeithio arnyn nhw a'u haddysg. Bydd hefyd yn cefnogi cryfderau gwahanol pob darparwr dysgu, pob un yn ategu’i gilydd, ac yn galluogi dysgwyr o bob oed i gael mynediad at ystod lawn o gyfleoedd addysg a hyfforddiant, gan sicrhau system gynllunio genedlaethol a rhanbarthol gryfach. Bydd y Comisiwn yn arwain y gwaith o greu system addysg drydyddol ac ymchwil sy’n hygyrch ac yn effeithiol, sy'n cefnogi dysgu, asesu a chynnydd drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac sy'n ganolog i fywyd diwylliannol Cymru fel sydd wedi’i amlinellu yn Cymraeg 2050.

Bydd yr aelodau yn atebol i Gadeirydd y Comisiwn a benodwyd yn ddiweddar, a bydd disgwyl iddynt gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau a gweithredu arnynt.

Rôl y Bwrdd:

 • Sicrhau bod trefniadau llywodraethiant priodol yn cael eu sefydlu a’u gweithredu er mwyn cyflawni dyletswyddau, swyddogaethau a chyfrifoldebau cyfreithiol y Comisiwn
 • Rhoi arweiniad effeithiol i’r Bwrdd, gan ddiffinio a datblygu cyfeiriad strategol a gosod amcanion sy'n cynnig her;
 • Hyrwyddo safonau uchel o ran rheoli cyllid cyhoeddus, a chynnal egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian;
 • Sicrhau bod gweithgareddau’r Comisiwn yn cael eu cyflawni yn effeithlon ac yn effeithiol; monitro perfformiad i sicrhau bod y Comisiwn yn cyflawni'n llawn ei nodau, ei amcanion a'i dargedau perfformiad.

Bydd gan ymgeiswyr:

 • Y gallu i weithredu ar lefel bwrdd, yn ddelfrydol mewn un neu ragor o’r meysydd hyn:
  • darparu addysg neu hyfforddiant;
  • gwneud gwaith ymchwil, ei weinyddu neu ei gomisiynu;
  • hyrwyddo anghenion dysgwyr mewn addysg drydyddol;
  • rheoli ariannol neu gyfrifyddu;
  • rheoli cyffredinol yn y sector preifat;
  • llywodraethiant bwrdd, sicrwydd a rheoli risg;
  • materion cyfreithiol;
  • hyrwyddo a datblygu addysg drydyddol drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Dealltwriaeth glir o gydraddoldeb ac amrywiaeth, ac ymrwymiad iddynt, a pharodrwydd i herio arferion sy’n gwahaniaethu yn erbyn pobl
 • Y gallu i arddangos dealltwriaeth o ymrwymiadau rôl gyhoeddus, fel y'u diffinnir yn Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Nolan
 • Record gwych o ysbrydoli ac ysgogi staff a rhanddeiliaid sy'n dangos eich bod yn gweithio mewn ffordd gynhwysol a chydweithredol, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth â chynrychiolwyr staff
 • Y gallu i herio meddylfryd a phrofi barn, gyda pharodrwydd i gael eich herio, ac annog trafodaeth agored er mwyn dod i benderfyniadau gwell
 • Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Mawrth 2023. 

Am fanylion pellach ac i wneud cais ewch i https://www.gov.wales/public-appointments neu os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â thîm Odgers Berndtson yng Nghaerdydd ar 02920 783 050 neu e-bostiwch OdgersWalesPractice@odgersberndtson.com . Byddwn yn cydnabod pob cais
 

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement