CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Sport Management

Location
Cyncoed, Cardiff
Salary
£42,155 - £47,423 per annum
Posted
13 Sep 2022
End of advertisement period
29 Sep 2022
Ref
22REQ0002236
Academic Discipline
Life sciences, Sport Science
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job title: Lecturer in Sport Management

Job reference: 22REQ0002236

Date posted: 08/09/2022

Application closing date: 29/09/2022

Location: Cyncoed Campus

Salary: Grade 7A/B, £42,155 - £47,423 per annum

Package: Permanent

Contractual hours: 37

Basis: Full Time

Job category/typeAcademicAttachments
Job Description - Lecturer in Sport Management - Welsh.pdf
Job Description - Lecturer in Sport Management - English.pdf

Job description
The Opportunity

We're delighted to have won two prestigious awards this year – the Times Higher Education UK University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.
 
Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 
 
We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

  

Principle Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery BSc Sport Management and MSc International Sport Management and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. 

Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes.

You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for - experience & strengths

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Sport Performance Analysis  and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 

What we are looking for - essential qualifications

 • A good honours degree and / or equivalent professional qualification in sport management or development or closely related area.
 • Earned Doctoral qualification.
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).
   

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Huw Wiltshire, at hwiltshire@cardiffmet.ac.uk for further information about working with us at our University please visit our recruitment website.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a diverse and inclusive workplace. We particularly welcome applications from underrepresented communities.

Due to the coronavirus pandemic all recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further information

Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Teitl y swydd: Darlithydd mewn Dadansoddi Perfformiad

Cyfeirnod y swydd: 22REQ0002236

Dyddiad postio: 08/09/2022

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 29/09/2022

Lleoliad: Campws Cyncoed

Cyflog: Gradd 7A/B, £42.155 - £47,423 y flwyddyn

Pecyn: Parhaol

Oriau cytundebol: 37

Sail: Full Time

Math/categori swydd: Academaidd


Disgrifiad swydd
Y Cyfle

Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi ennill dwy wobr fawreddog eleni -  Prifysgol y Flwyddyn 2021 gan y Times Higher Education a'r Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

 
Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at gyflawni BSc & MSc Darlithydd mewn Dadansoddi Perfformiad a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad.

Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltu proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Disgwylir i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - profiad a chryfderau

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu AU neu gymhwyster cyfatebol.
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.
   

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Darlithydd mewn Dadansoddi Perfformiad a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

 
Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Cymwysterau Hanfodol

 • Gradd anrhydedd dda
 • Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau eich cyflogaeth).
 • Er mwyn bod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth am bwnc fel y dangosir drwy eich cymwysterau a'ch profiad.
   

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Huw Wiltshire, Dr, yn y cyfeiriad e-bost hwiltshire@cardiffmet.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am weithio yn y Brifysgol ewch i'n gwefan recriwtio.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeiwrs, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal bron. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.