CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Head of Student Lifecycle 

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
Grade 9A/B £55,751 - £62,727 per annum
Posted
23 Feb 2021
End of advertisement period
19 Mar 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Head of Student Lifecycle 
School/Unit:    Registry Services 
Location:    Cyncoed & Llandaff Campus, Cardiff
Salary:     Grade 9A/B £55,751 - £62,727 per annum 
Hours:     37 hours per week 
Tenure:    Permanent 

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide.  

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience.  

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments. 

The opportunity 
We are looking for an experienced Head of Student Lifecycle to join our busy team. The Head of Student Lifecycle is a brand new strategic role and has been created to lead, develop and implement new strategies, as well continually improve existing procedures and processes, to support the future direction of our registry services, ensuring we remain proactive and responsive to the changing needs of our students, staff and other key stakeholders.

You will be responsible for the professional and efficient delivery of a range of corporate and student centric services, promoting a positive image to stakeholders and all users of the services.

Working closely with the Director of Registry you will lead and develop the management team, enabling the department to fulfill its strategic objectives and you will help develop and embed a culture of continuous improvement. 

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. 

What you’ll do – key duties 
You will be responsible for the key functions that make up the student registry lifecycle including assessment and awards, student cases and regulations, complaints and student conduct, programme administration, exam boards and timetabling.  

Key duties include: 
Provide strategic leadership and direction in developing the function as agreed in the organisational design strategy* for the Registry Services.

Take full responsibility for the professional and efficient delivery of a range of corporate and student centric services in line with Cardiff Met’s policies and procedures, promoting a positive image to stakeholders and all users of the services.

Be a source of expertise, represent and contribute to the University’s committee structure, chairing meetings or being an active member, as appropriate.

Manage all services to deliver an appropriate and responsive customer service, maintaining consistent standards. Develop a culture of continuous improvement.

Initiate, design and justify changes to business processes and university systems in light of business needs.

What you’ll bring – essential experience & strengths
You will  bring a wide breadth of solid  experience and be a source of expertise 

You will have an expert understanding of all aspects of the student lifecycle and will have sound experience of strategic planning and will have experience of leading a team through organisational change

You will have an understanding of the principles of income and expenditure, capital investment and funding requirements, knowledge and understanding of risk management, disaster recovery and business continuity planning

What you’ll have - essential qualifications 
Educated to postgraduate degree level or equivalent qualification 

Our total reward package 
We have a range of great benefits for employees including: 

Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday / concessionary days

Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions 

Flexible and remote working opportunities 

Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage 

Access to all library facilities 

Salary sacrifice schemes including cycle to work  

How to apply 

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Ben Rogers, Director of Registry Services, at brogers@cardiffmet.ac.uk 

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs   

Closing date: Friday 19 March 2021, 4:30 pm  

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible. 

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit. 

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible. 

Further Information 
Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities. 


Pennaeth Cylch Oes Myfyrwyr 
Ysgol / Uned:    Gwasanaethau’r Gofrestrfa 
Lleoliad:    Campws Cyncoed a Llandaf, Caerdydd
Cyflog:     Gradd 9A/B £55,751 - £62,727 y flwyddyn 
Oriau:     37 awr yr wythnos 
Daliadaeth:    Parhaol 

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide.  

Mae ein perfformiad yn y Canllaw eleni yn eithriadol, y dyrchafiad uchaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein gosod yn 40 uchaf y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi arwain at y Brifysgol yn denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym nawr yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y cyfle 
Rydym yn chwilio am Bennaeth Cylch Oes Myfyrwyr profiadol i ymuno â'n tîm prysur. Mae Pennaeth Cylch Oes Myfyrwyr yn rôl strategol newydd sbon ac fe’i crëwyd i arwain, datblygu a gweithredu strategaethau newydd, yn ogystal â gwella gweithdrefnau a phrosesau presennol yn barhaus, i gefnogi cyfeiriad ein gwasanaethau cofrestrfa yn y dyfodol, gan sicrhau ein bod yn parhau i fod yn rhagweithiol ac yn ymatebol iddynt. anghenion newidiol ein myfyrwyr, staff a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu ystod broffesiynol ac effeithlon ystod o wasanaethau corfforaethol a myfyrwyr-ganolog, gan hyrwyddo delwedd gadarnhaol i randdeiliaid a holl ddefnyddwyr y gwasanaethau.

Gan weithio'n agos gyda Chyfarwyddwr y Gofrestrfa byddwch yn arwain ac yn datblygu'r tîm rheoli, gan alluogi'r adran i gyflawni ei hamcanion strategol a byddwch yn helpu i ddatblygu ac ymgorffori diwylliant o welliant parhaus. 

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol. 

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol 
Byddwch yn gyfrifol am y swyddogaethau allweddol sy'n rhan o gylch oes myfyrwyr y gofrestrfa gan gynnwys asesu a dyfarnu, achosion a rheoliadau myfyrwyr, cwynion ac ymddygiad myfyrwyr, gweinyddu rhaglenni, byrddau arholi ac amserlennu.  
Mae'r dyletswyddau allweddol yn cynnwys: 
Rhoi arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol wrth ddatblygu'r swyddogaeth fel y cytunwyd yn y strategaeth ddylunio sefydliadol* ar gyfer Gwasanaethau'r Gofrestrfa.

Cymryd cyfrifoldeb llawn am ddarparu ystod broffesiynol ac effeithlon ystod o wasanaethau corfforaethol a myfyrwyr-ganolog yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Met Caerdydd, gan hyrwyddo delwedd gadarnhaol i randdeiliaid a holl ddefnyddwyr y gwasanaethau.

Bod yn ffynhonnell arbenigedd , cynrychioli a chyfrannu at strwythur pwyllgorau'r Brifysgol, cadeirio cyfarfodydd neu fod yn aelod gweithredol, fel sy'n briodol.

Rheoli'r holl wasanaethau i ddarparu gwasanaeth cwsmer priodol ac ymatebol, gan gynnal safonau cyson. Datblygu diwylliant o welliant parhaus.

Cychwyn, dylunio a chyfiawnhau newidiadau i brosesau busnes a systemau prifysgol yng ngoleuni anghenion busnes.

Beth ddewch chi i’r rôl - profiad a chryfderau hanfodol
Byddwch yn dod ag ystod eang o brofiad cadarn ac yn ffynhonnell arbenigedd 

Bydd gennych ddealltwriaeth arbenigol o bob agwedd ar gylch oes myfyrwyr a bydd gennych brofiad cadarn o gynllunio strategol a bydd gennych brofiad o arwain tîm trwy newid sefydliadol


Bydd gennych ddealltwriaeth o egwyddorion incwm a gwariant, buddsoddiad cyfalaf a gofynion cyllido, gwybodaeth a dealltwriaeth o reoli risg, adfer ar ôl trychineb a chynllunio parhad busnes

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol 
Addysgwyd i lefel gradd ôl-raddedig neu gymhwyster cyfwerth 
Cyfanswm ein pecyn gwobrwyo 

Mae gennym ystod o fuddion gwych i weithwyr gan gynnwys: 
Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiwn
Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael 
Cyfleoedd gweithio hyblyg ac anghysbell 
Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi / therapi cyflenwol / tylino chwaraeon â chymhorthdal 
Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell 
Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith 

Sut i wneud cais 

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Ben Rogers, Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Gofrestrfa, ar brogers@cardiffmet.ac.uk

I gychwyn eich cais ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Gwener 19 Mawrth 2021, 4:30 pm 

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl. 

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi yn ôl teilyngdod. 

Oherwydd y pandemig coronafeirws mae ein holl recriwtio bron yn cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl. 

Gwybodaeth Bellach 
Disgrifiad Swydd Lawn a Manyleb Person      
Ein Pecyn Ymgeiswyr 
Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.