CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Senior Lecturer in Strategic Management

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£46,717 - £54,131 per annum
Posted
10 Dec 2020
End of advertisement period
15 Jan 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Senior Lecturer in Strategic Management

School/Unit: Cardiff School of Management

Location: Cyncoed & Llandaff Campus, Cardiff

Salary: Grade 8A/B, £46,717 - £54,131 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide. 

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience.

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

Based in our state-of-the-art facility near to the heart of the capital city, Cardiff School of Management (CSM) is a dynamic and professionally focussed school offering a wide range of accredited qualifications from Foundation through to Doctorate across multiple discipline areas. Established subject areas include Business, Management, Leadership, Marketing, Fashion Marketing, Accounting, Economics, Finance, Banking, Tourism, Hospitality and Events - recently augmented with the addition of a Qualifying Law Degree (LLB).

We provide our students with a unique experience embodied in the Cardiff Met EDGE which develops in students the high levels of knowledge, skills and experience needed to become Ethical, Digital, Global and Entrepreneurial individuals in the 21st century.   EDGE is at the heart of our offer with each subject specialist taught programme wrapped around this core set of graduate competencies.

Cardiff School of Management was the first Management School in Wales to be awarded the prestigious Small Business Charter in recognition of its work with business and its commitment to supporting students in enterprise and entrepreneurship activities. We are proud that our faculty are actively engaged in high quality, high impact applied research and knowledge transfer, both to business and to government policy makers.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Strategic Mangement and very good teaching experience on relevant programmes is essential.

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the leading and delivery of large and complex strategic management modules on our taught portfolio of undergraduate and postgraduate degree programmes, including our flagship MBA programme, and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience.

Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will take a leading role in programme development, student recruitment and quality enhancement as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also lead on aspects of employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level.

You will be expected to make an internationally recognised contribution to the research profile of the department and to exceed the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

The successful applicant will be expected to:

Have an excellent awareness of strategic management.

Design teaching to be informed by contemporary research which leads to students developing the ability to engage in current debates, discourse and logical thinking.

Have academic experience of strategy, and/or industry relationships.

What we are looking for - Experience & Strengths

An in-depth knowledge of specialist subject and professional area.

An in-depth understanding of pedagogy.

An in-depth understanding of research/enterprise and scholarly activity.

Ability to design, develop and deliver a range of programmes at various levels.

Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institutions strategic planning processes.

Ability to develop research objectives, prepare proposals, carry out independent research, referee and contribute to peer assessment.

Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. research projects, new courses, consultancy.

Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

Experience of engaging in pedagogic and practitioner research

What we are looking for - Essential Qualifications

A good honours degree

Doctoral qualification

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Nicola Bolton, Head of Department, at njbolton@cardiffmet.ac.uk

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Friday, 15th January 2021, 16:30pm

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl y Swydd:

Uwch Ddarlithydd mewn Rheolaeth Strategol

Ysgol / Uned:

Ysgol Reoli Caerdydd

Lleoliad:

Campws Cyncoed a Llandaf, Caerdydd

Cyflog:

Gradd 8A / B, £ 46,717 - £ 54,131 y flwyddyn

Oriau:

37 awr yr wythnos

Daliadaeth:

Parhaol


Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide. 

Mae ein perfformiad yn y Canllaw eleni yn eithriadol, y dyrchafiad uchaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein gosod yn 40 uchaf y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr.

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi arwain at y Brifysgol yn denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym nawr yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Wedi'i lleoli yn ein cyfleuster modern o'r radd flaenaf at ganol y brifddinas, mae Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn ysgol ddeinamig â ffocws proffesiynol sy'n cynnig ystod eang o gymwysterau achrededig o'r Sefydliad hyd at Ddoethuriaeth ar draws meysydd disgyblaeth lluosog. . Ymhlith y meysydd pwnc sefydledig mae Busnes, Rheolaeth, Arweinyddiaeth, Marchnata, Marchnata Ffasiwn, Cyfrifeg, Economeg, Cyllid, Bancio, Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau - a ychwanegwyd yn ddiweddar ag ychwanegu Gradd Cyfraith Gymwysol (LLB).

Rydym yn darparu profiad unigryw i'n myfyrwyr wedi'i ymgorffori yn EDGE Caerdydd sy'n datblygu mewn myfyrwyr y lefelau uchel o wybodaeth, sgiliau a phrofiad sydd eu hangen i ddod yn unigolion Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd yn yr 21ain ganrif.   Mae EDGE wrth wraidd ein cynnig gyda phob rhaglen pwnc arbenigol a addysgir wedi'i lapio o amgylch y set graidd hon o gymwyseddau graddedigion.

Ysgol Reoli Caerdydd oedd yr Ysgol Reoli gyntaf yng Nghymru i ennill y Siarter Busnesau Bach mawreddog i gydnabod ei gwaith gyda busnes a'i hymrwymiad i gefnogi myfyrwyr mewn gweithgareddau menter ac entrepreneuriaeth. Rydym yn falch bod ein cyfadran yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil gymhwysol o ansawdd uchel, effaith uchel a throsglwyddo gwybodaeth, i fusnesau ac i lunwyr polisi'r llywodraeth.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Rheoli Strategol a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol.

I fod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at arwain a darparu modiwlau rheoli strategol mawr a chymhleth ar ein portffolio dysgedig o raglenni gradd israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys ein rhaglen MBA flaenllaw, a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad.

Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cymryd rôl arweiniol mewn datblygu rhaglenni, recriwtio myfyrwyr a gwella ansawdd yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn arwain ar agweddau ar gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Disgwylir i chi wneud cyfraniad a gydnabyddir yn rhyngwladol i broffil ymchwil yr adran a rhagori ar y gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus:

Meddu ar ymwybyddiaeth ragorol o reolaeth strategol.

Dylunio addysgu i gael ei lywio gan ymchwil gyfoes sy'n arwain at fyfyrwyr yn datblygu'r gallu i gymryd rhan mewn dadleuon cyfredol, disgwrs a meddwl   rhesymegol.

Meddu ar brofiad academaidd o strategaeth, a/neu berthnasoedd diwydiant.

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano - Profiad a Chryfderau

Gwybodaeth fanwl am bwnc arbenigol a maes proffesiynol.

Dealltwriaeth fanwl o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd.

Y gallu i ddylunio, datblygu a darparu ystod o raglenni ar wahanol lefelau.

Y gallu i adolygu dyluniad rhaglenni yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd ac i wneud newidiadau lle bo hynny'n briodol.

Y gallu i gyfrannu at gyflawni'r Cynllun Datblygu Ysgol a phrosesau cynllunio strategol y sefydliad.

Y gallu i ddatblygu amcanion ymchwil, paratoi cynigion, cynnal ymchwil annibynnol, dyfarnwr a chyfrannu at asesiad cymheiriaid.

Y gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu/gwella strategol e.e. cyrsiau newydd, ymgynghoriaeth.

Y gallu i nodi (trwy ddadansoddi gwybodaeth reoli briodol) feysydd sydd angen perfformiad gwell e.e. niferoedd myfyrwyr, boddhad myfyrwyr.

Profiad o ddysgu AU neu gyfwerth.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chefnogaeth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Profiad o gymryd rhan mewn ymchwil addysgeg ac ymarferwyr

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano - Cymwysterau Hanfodol

Gradd anrhydedd da.

Cymhwyster doethuriaeth

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Proffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth).

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Nicola Bolton, Pennaeth Adran, ar njbolton@cardiffmet.ac.uk

I gychwyn eich cais ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau:  Dydd Gwener, 15fed Ionawr 2021, 16:30pm

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi yn ôl teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafirws mae ein holl recriwtio bron yn cael ei gynnal fwy neu lai. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Gwybodaeth Bellach

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb Person

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.