CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Law 

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£40,322 - £45,361 per annum
Posted
10 Dec 2020
End of advertisement period
15 Jan 2021
Academic Discipline
Social Sciences, Law
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Lecturer in Law 

School/Unit: Cardiff School of Management

Location: Cyncoed & Llandaff Campus, Cardiff

Salary: Grade 7A/B, £40,322 - £45,361 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

Based in our state-of-the-art facility near to the heart of the capital city, Cardiff School of Management (CSM) is a dynamic and professionally focussed school offering a wide range of accredited qualifications from Foundation through to Doctorate across multiple discipline areas. Established subject areas include Business, Management, Leadership, Marketing, Fashion Marketing, Accounting, Economics, Finance, Banking, Tourism, Hospitality and Events - recently augmented with the addition of a Qualifying Law Degree (LLB).

We provide our students with a unique experience embodied in the Cardiff Met EDGE which develops in students the high levels of knowledge, skills and experience needed to become Ethical, Digital, Global and Entrepreneurial individuals in the 21st century.   EDGE is at the heart of our offer with each subject specialist taught programme wrapped around this core set of graduate competencies.

Cardiff School of Management was the first Management School in Wales to be awarded the prestigious Small Business Charter in recognition of its work with business and its commitment to supporting students in enterprise and entrepreneurship activities. We are proud that our faculty are actively engaged in high quality, high impact applied research and knowledge transfer, both to business and to government policy makers.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Law and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to a range of undergraduate and postgraduate programmes in Law and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

The School runs an innovative Qualifying Law Degree (LLB) with a strong emphasis on applied legal skills that utilises a brand new moot court.

Applications are particularly welcome from outstanding candidates with teaching experience, and/or research interests in the areas of Land Law or Equity and Trusts; additional specialisms in other foundational subjects are also welcomed. The team also contributes to modules across a range of non-specialist programmes in the School including supervising postgraduate and PhD students.

What we are looking for - Experience & Strengths

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

What we are looking for - Essential Qualifications

A good honours degree

Doctoral qualification

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Aylwin Yafele, Head of Department, at ayafele@cardiffmet.ac.uk

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: 15th January 2021, 16:30 pm

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Teitl y Swydd: Darlithydd yn y Gyfraith 

Ysgol / Uned: Ysgol Reoli Caerdydd

Lleoliad: Campws Cyncoed a Llandaf, Caerdydd

Cyflog: Gradd 7A / B, £40,322 - £ 45,361 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Daliadaeth: Parhaol

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yn y Canllaw eleni yn eithriadol, y dyrchafiad uchaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein gosod yn 40 uchaf y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi arwain at y Brifysgol yn denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym nawr yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Wedi'i lleoli yn ein cyfleuster modern o'r radd flaenaf at ganol y brifddinas, mae Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn ysgol ddeinamig â ffocws proffesiynol sy'n cynnig ystod eang o gymwysterau achrededig o'r Sefydliad hyd at Ddoethuriaeth ar draws meysydd disgyblaeth lluosog. . Ymhlith y meysydd pwnc sefydledig mae Busnes, Rheolaeth, Arweinyddiaeth, Marchnata, Marchnata Ffasiwn, Cyfrifeg, Economeg, Cyllid, Bancio, Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau - a ychwanegwyd yn ddiweddar ag ychwanegu Gradd Cyfraith Gymwysol (LLB).

Rydym yn darparu profiad unigryw i'n myfyrwyr wedi'i ymgorffori yn EDGE Caerdydd sy'n datblygu mewn myfyrwyr y lefelau uchel o wybodaeth, sgiliau a phrofiad sydd eu hangen i ddod yn unigolion Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd yn yr 21ain ganrif.   Mae EDGE wrth wraidd ein cynnig gyda phob rhaglen pwnc arbenigol a addysgir wedi'i lapio o amgylch y set graidd hon o gymwyseddau graddedigion.

Ysgol Reoli Caerdydd oedd yr Ysgol Reoli gyntaf yng Nghymru i ennill y Siarter Busnesau Bach mawreddog i gydnabod ei gwaith gyda busnes a'i hymrwymiad i gefnogi myfyrwyr mewn gweithgareddau menter ac entrepreneuriaeth. Rydym yn falch bod ein cyfadran yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil gymhwysol o ansawdd uchel, effaith uchel a throsglwyddo gwybodaeth, i fusnesau ac i lunwyr polisi'r llywodraeth.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes y Gyfraith a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

I fod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig yn y Gyfraith a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Disgwylir i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Mae'r Ysgol yn rhedeg Gradd Cyfraith Gymwysol arloesol (LLB) gyda phwyslais cryf ar sgiliau cyfreithiol cymhwysol sy'n defnyddio cwrt dadleuon newydd sbon.

Mae croeso arbennig i geisiadau gan ymgeiswyr rhagorol sydd â phrofiad addysgu, a / neu ddiddordebau ymchwil ym meysydd Cyfraith Tir neu Ecwiti ac Ymddiriedolaethau; croesewir arbenigeddau ychwanegol mewn pynciau sylfaenol eraill hefyd. Mae'r tîm hefyd yn cyfrannu at fodiwlau ar draws ystod o raglenni anarbenigol yn yr Ysgol gan gynnwys goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig a PhD.

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano - Profiad a Chryfderau

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil / arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd.

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a / neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i adnabod meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Profiad o ddysgu AU neu gyfwerth.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chefnogaeth / mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano - Cymwysterau Hanfodol

Gradd anrhydedd da.

Cymhwyster doethuriaeth

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Proffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth).

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Aylwin Yafele, Pennaeth Adran, ar ayafele@cardiffmet.ac.uk

I gychwyn eich cais ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 15fed Ionawr 2021, 16:30 pm.

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi yn ôl teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafirws mae ein holl recriwtio bron yn cael ei gynnal fwy neu lai. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Gwybodaeth Bellach

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb Person

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.