CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Textiles

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£40,322 - £45,361 per annum pro rata
Posted
09 Dec 2020
End of advertisement period
15 Jan 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Job Title: Lecturer in Textiles

School/Unit: Cardiff School of Art and Design

Location: Cyncoed & Llandaff Campus, Cardiff

Salary: Grade 7A/B, £40,322 - £45,361 per annum pro rata

Hours: 25.9 hours per week

Tenure: Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

Cardiff School of Art and Design recently celebrating its 150th anniversary, is a community of learning, that enjoys excellent facilities and is proud of its cross- disciplinary curriculum and research. It embodies Cardiff Metropolitan University’s values of Freedom to enquire and explore, Creativity applied to challenges across different disciplines, Diversity in the ideas and contexts studied and Innovation in testing the traditional and extending practices with the latest digital technology.

 The School currently has 13 inter-linked undergraduate programmes in a unique cross-disciplinary undergraduate scheme, and 8 inter-linked Masters awards.

Through the use of innovative and participatory research methods and a collaborative approach to working with external partners, our staff use their expertise to respond to challenges across a wide range of fields.

Research and Innovation in Cardiff School of Art and Design is defined by an overarching human-centred theme. The outstanding areas of enquiry are a fusion of: Art & Science, evidenced by the Fovo Lab, the Perceptual Experience Lab and FabLab Cardiff, Metatechnicity and FabCre8 research groups; Design & Wellbeing, emanating from the work of CARIAD, the Centre for Applied Research in Inclusive Art and Design; and the area of SuRBE, Sustainable & Resilient Built Environment focused on the ecological performance of new and heritage buildings.  

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of textiles and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery of BA Textiles and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for - Experience & Strengths

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

What we are looking for - Essential Qualifications

A good honours degree

Doctoral qualification

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Sian Thomas, Senior Lecturer in Textiles, at SEThomas2@cardiffmet.ac.uk.

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Friday, 15th January 2021, 16:30 pm.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification – Lecturer in Textiles

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Teitl y Swydd: Darlithydd mewn Tecstiliau

Ysgol/Uned: Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Lleoliad: Campws Cyncoed a Llandaf, Caerdydd

Cyflog: Gradd 7A/B, £40,322 - £45,361 y flwyddyn pro rata

Oriau: 25.9 awr yr wythnos

Deiliadaeth: Parhaol

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Bu Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 150 oed yn ddiweddar. Mae’r Ysgol yn gymuned ddysgu sy'n mwynhau cyfleusterau rhagorol ac yn falch o'i chwricwlwm ac ymchwil traws-ddisgyblaethol. Mae'n ymgorffori gwerthoedd Prifysgol Metropolitan Caerdydd; Rhyddid i ymchwilio ac archwilio, defnyddio Creadigrwydd i daclo heriau ar draws gwahanol ddisgyblaethau, Amrywiaeth yn y syniadau a'r cyd-destunau a astudiwyd ac Arloesi wrth brofi'r arferion traddodiadol ac estynedig gyda'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf.

 Ar hyn o bryd mae gan yr Ysgol 13 o raglenni israddedig rhyng-gysylltiedig mewn cynllun israddedig traws-ddisgyblaethol unigryw, ac 8 gwobr Meistr rhyng-gysylltiedig.

Trwy ddefnyddio dulliau ymchwil arloesol a chyfranogol a dull cydweithredol o weithio gyda phartneriaid allanol, mae ein staff yn defnyddio eu harbenigedd i ymateb i heriau ar draws ystod eang o feysydd.

Thema gyffredinol sy'n canolbwyntio ar bobl sy wrth wraidd Ymchwil ac Arloesi yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae'r meysydd ymholi rhagorol yn gyfuniad o: Gelf a Gwyddoniaeth, y mae Lab Fovo, y Labordy Profiad Canfyddiadol a FabLab Caerdydd, Metatechnicity a FabCre8 yn ei arddangos; Dylunio a Lles, yn deillio o waith CARIAD, y Ganolfan Ymchwil Gymhwysol mewn Celf a Dylunio Cynhwysol; ac roedd ardal SuRBE, yr Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy a Gydnerth yn canolbwyntio ar berfformiad ecolegol adeiladau newydd a threftadaeth.  

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes tecstiliau a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

Er mwyn bod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth am bwnc fel y dangosir drwy eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at gyflawni BA Tecstilau a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltu proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Disgwylir i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Profiad a Chryfderau

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Profiad o addysgu AU neu gymhwyster cyfatebol.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Cymwysterau Hanfodol

Gradd anrhydedd dda

Cymhwyster doethurol

Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau eich cyflogaeth).

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Sian Thomas, Uwch Ddarlithydd mwen Tecstilau, yn y cyfeiriad SEThomas2@cardiffmet.ac.uk.

I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 15fed Ionawr 2021, 16:30 pm.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeiwrs, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal bron. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person  - Darlithydd mewn Tecstiliau

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.