CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Project Coordinator (NATO Professional Doctorate Programme) 

Location
Cardiff (Caerdydd)
Posted
28 Oct 2020
End of advertisement period
24 Nov 2020
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Job Title: Project Coordinator (NATO Professional Doctorate Programme) 

School/Unit: Cardiff School of Sport and Health Sciences

Location: Llandaff Campus

Salary: 8 A/B £46,718 - £54,131 per annum pro rata

Hours: 14.4 hours per week

Tenure: Fixed term until 31 December 2023

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The opportunity

Cardiff School of Sport and Health Sciences is a recognised centre of excellence in the UK and has established a national and international reputation for the quality of its academic and research work in the areas of sport and health sciences. Based across the Cyncoed and Llandaff campuses, we provide a broad range of vocationally focused academic programmes and pride ourselves on good student feedback and excellent graduate employability. Many of our programmes are professionally accredited to meet the requirements of the sport and healthcare professions and we engage closely with industry to provide consultancy services and professional development programmes. Our School also delivers a thriving research culture, with over 100 PhD students across a variety of disciplines. The wellbeing of our staff, students and our local community underpins everything we do as we continue to add value through our teaching, innovation and research.

You will supervise postgraduate research students, co-ordinate and provide leadership for the NATO Professional Doctorate Programme,  develop systems that ensure compliance with University policy and procedures in relation to the aims and objectives of the programme, produce reports on student progress and undertake an analysis for emerging themes to ensure the content of the programme remains fresh and relevant for students.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

What you’ll do – key duties

Supervise postgraduate research students

Research and scholarship

Communication

Managing people

Teamwork

Initiative, problem-solving and decision-making

Planning and managing resources

What you’ll bring – essential experience & strengths

An in-depth knowledge of specialist subject and professional area.

An in-depth understanding of pedagogy.

An in-depth understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institution’s strategic planning processes.

Ability to develop research objectives, prepare proposals, carry out independent research, referee and contribute to peer assessment.

Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.

Ability to take responsibility for a number of key areas such as chairing and participating in school and institutional committees, leading projects.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

Experience of managing performance through the setting, monitoring and review of objectives.

Experience of engaging in pedagogic and practitioner research.

What you’ll have - essential qualifications

A good honours degree.

An earned doctoral level qualification.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Membership of a professional body.

Our total reward package

We have a range of great benefits for employees including:

Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday / concessionary days

Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.

Flexible and remote working opportunities

Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage

Access to all library facilities

Salary sacrifice schemes including cycle to work

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Peter Sykes, at PSykes@cardiffmet.ac.uk 

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date:  Tuesday 24 November 2020, 16:30 pm.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic interviews for the post will be conducted online.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Teitl y Swydd: Cydlynydd Prosiect (Rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol NATO)

Lleoliad: Campws Llandaf

Ysgol/Uned: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Cyflog : 8 AB, £46,718 - £54,131 y flwyddyn pro rata

Oriau: 14.4 awr yr wythnos        

Deiliadaeth: Cyfnod penodol tan 31 Rhagfyr 2023

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yn ganolfan ragoriaeth gydnabyddedig yn y DU sydd wedi sefydlu enw da cenedlaethol a rhyngwladol am ansawdd ei gwaith academaidd ac ymchwil ym meysydd chwaraeon a gwyddorau iechyd. Wedi'i leoli ar draws campysau Cyncoed a Llandaf, rydym yn darparu ystod eang o raglenni academaidd â ffocws galwedigaethol ac yn ymfalchïo mewn adborth da gan fyfyrwyr a chyflogadwyedd rhagorol i raddedigion. Mae llawer o'n rhaglenni wedi'u hachredu'n broffesiynol i fodloni gofynion y proffesiynau chwaraeon a gofal iechyd ac rydym yn ymgysylltu'n agos â diwydiant i ddarparu gwasanaethau ymgynghori a rhaglenni datblygiad proffesiynol. Mae ein Hysgol hefyd yn cyflwyno diwylliant ymchwil ffyniannus, gyda dros 100 o fyfyrwyr PhD ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau. Mae llesiant ein staff, ein myfyrwyr a'n cymuned leol yn sail i bopeth a wnawn wrth i ni barhau i ychwanegu gwerth trwy ein haddysgu, ein arloesedd a'n hymchwil.

Fe fyddi di Goruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, Cydlynu a darparu arweinyddiaeth ar gyfer Rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol NATO, Datblygu systemau sy'n sicrhau cydymffurfiad â pholisi a gweithdrefnau'r Brifysgol mewn perthynas â nodau ac amcanion y rhaglen, Cynhyrchu adroddiadau ar gynnydd myfyrwyr a chynnal dadansoddiad ar gyfer themâu sy'n dod i'r amlwg i sicrhau bod cynnwys y rhaglen yn parhau i fod yn ffres ac yn berthnasol i fyfyrwyr.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

Goruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-radd

Ymchwil ac ysgolheictod 

Cyfathrebu

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gwaith tîm

Blaengaredd, datrys problemau a gwneud penderfyniadau

Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

Gwybodaeth drylwyr o bwnc arbenigol a maes proffesiynol.

Dealltwriaeth drylwyr o addysgeg

Dealltwriaeth drylwyr o ymchwil/blaengaredd a gweithgaredd ysgolheigaidd.

Y gallu i gyfrannu at gyflawni Cynllun Datblygu’r Ysgol ac at brosesau cynllunio strategol y sefydliad.

Y gallu i ddatblygu amcanion ymchwil, paratoi cynigion, cynnal ymchwil annibynnol, dyfarnu a chyfrannu at asesu cymheiriaid.

Y gallu i nodi (drwy ddadansoddi gwybodaeth berthnasol am reoli) meysydd lle mae angen gwella perfformiad e.e. nifer y myfyrwyr, boddhad myfyrwyr.

Y gallu i ysgwyddo cyfrifoldeb dros nifer o feysydd allweddol megis cadeirio a chymryd rhan mewn cyfarfodydd ysgol a sefydliad, arwain prosiectau.

Profiad o addysgu AU neu gyfwerth.

Profiad o gynnig arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora rheng flaen ar gyfer cydweithwyr eraill.

Profiad o weithio ym maes addysgeg ac ymchwil ymarferydd.

Profiad o reoli perfformiad drwy osod, monitro ac adolygu amcanion.

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

Gradd anrhydedd dda 

Cymhwyster doethuriaeth a enillwyd

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol Academi Addysg Uwch, o fewn amserlen y cytunwyd arni (cyn gynted â bo’n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i gael y swydd).

Aelodaeth o gorff proffesiynol 

Ein pecyn gwobrwyo cyfan

Mae gennym amrywiaeth o fanteision mawr i weithwyr gan gynnwys:

Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 gŵyl banc / diwrnod rhatach

Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael

Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi â chymhorthdal/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon

Mynediad i holl gyfleusterau’r llyfrgell

Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Peter Sykes, e-bost at PSykes@cardiffmet.ac.uk

I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau:  24 Tachwedd 2020, 16:30 pm.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person

Ein Pecyn Ymgeiswyr

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.