CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Environmental Health (Housing/Public Health)

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£40,322 - £45,361 per annum pro rata
Posted
08 Oct 2020
End of advertisement period
04 Nov 2020
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Job Title: Lecturer in Environmental Health (Housing/Public Health)

School/Unit: Cardiff School of Sport and Health Sciences

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Salary: Grade 7A/B, £40,322 - £45,361 per annum pro rata

Hours:  18.5 hours per week

Tenure:  Fixed term until 31 August 2022

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

Cardiff School of Sport and Health Sciences is a recognised centre of excellence in the UK and has established a national and international reputation for the quality of its academic and research work in the areas of sport and health sciences. Based across the Cyncoed and Llandaff campuses, we provide a broad range of vocationally focused academic programmes and pride ourselves on good student feedback and excellent graduate employability. Many of our programmes are professionally accredited to meet the requirements of the sport and healthcare professions and we engage closely with industry to provide consultancy services and professional development programmes. Our School also delivers a thriving research culture, with over 100 PhD students across a variety of disciplines. The wellbeing of our staff, students and our local community underpins everything we do as we continue to add value through our teaching, innovation and research.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Environmental Health and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our Environmental Health, contributing to the delivery of our modules The Built Environment and the delivery of Housing law and practice, including the Housing Health & Safety Rating Scheme. In addition, the applicant will be expected to contribute to Public Health and Risk Management topics at both undergraduate and post graduate level programmes and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for - Experience & Strengths

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

What we are looking for - Essential Qualifications

A good honours degree and/or relevant professional qualification in Environmental Health or related discipline area.

A Masters degree in a relevant discipline.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Mr Andrew Curnin, Academic Team Lead Population Wellbeing, at adcurnin@cardiffmet.ac.uk

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Wednesday 4 November 2020, 16:30 pm.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl y Swydd: Darlithydd Iechyd yr Amgylchedd (Tai / Iechyd y Cyhoedd)

Lleoliad: Campws Llandaf

Ysgol/Uned: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Cyflog : Gradd 7A/B, £40,322 - £45,361 y flwyddyn pro rata

Oriau: 18½ awr yr wythnos

Deiliadaeth :  Cyfnod penodol tan 31 Awst 2022

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yn ganolfan ragoriaeth gydnabyddedig yn y DU sydd wedi sefydlu enw da cenedlaethol a rhyngwladol am ansawdd ei gwaith academaidd ac ymchwil ym meysydd chwaraeon a gwyddorau iechyd. Wedi'i leoli ar draws campysau Cyncoed a Llandaf, rydym yn darparu ystod eang o raglenni academaidd â ffocws galwedigaethol ac yn ymfalchïo mewn adborth da gan fyfyrwyr a chyflogadwyedd rhagorol i raddedigion. Mae llawer o'n rhaglenni wedi'u hachredu'n broffesiynol i fodloni gofynion y proffesiynau chwaraeon a gofal iechyd ac rydym yn ymgysylltu'n agos â diwydiant i ddarparu gwasanaethau ymgynghori a rhaglenni datblygiad proffesiynol. Mae ein Hysgol hefyd yn cyflwyno diwylliant ymchwil ffyniannus, gyda dros 100 o fyfyrwyr PhD ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau. Mae llesiant ein staff, ein myfyrwyr a'n cymuned leol yn sail i bopeth a wnawn wrth i ni barhau i ychwanegu gwerth trwy ein haddysgu, ein arloesedd a'n hymchwil.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Iechyd yr Amgylchedd a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

Er mwyn bod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth am bwnc fel y dangosir drwy eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein Iechyd yr Amgylchedd, gan gyfrannu at gyflwyno ein modiwlau Yr Amgylchedd Adeiledig a chyflwyno cyfraith ac arfer Tai, gan gynnwys y Cynllun Sgorio Iechyd a Diogelwch Tai. Yn ogystal, bydd disgwyl i'r ymgeisydd gyfrannu at bynciau Iechyd Cyhoeddus a Rheoli Risg ar raglenni lefel israddedig ac ôl-raddedig a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig ynghylch addysgeg sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl y gofyn, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Bydd disgwyl i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a bodloni'r gofynion ansoddol a meintiol i'w cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Profiad a Chryfderau

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Profiad o addysgu AU neu gymhwyster cyfatebol.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Cymwysterau Hanfodol

Gradd anrhydedd dda a/neu gymhwyster proffesiynol perthnasol mewn Iechyd yr Amgylchedd neu bwnc perthynol

Gradd Meistr mewn pwnc perthnasol

Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau eich cyflogaeth).

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Mr Andrew Curnin, Arweinydd Tîm Academaidd Lles y Boblogaeth, yn y adcurnin@cardiffmet.ac.uk

I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Mercher 4 Tachwedd 2020, 16:30 pm.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeiwrs, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal bron. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person

Ein Pecyn Ymgeiswyr

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.