CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Business (Welsh Medium)

2 days left

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Posted
24 Sep 2020
End of advertisement period
22 Oct 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Job Title:          Lecturer in Business (Welsh Medium) 0.5 FTE
Location:         Llandaff Campus
Department:  Cardiff School of Management
Grade and Salary:    Lecturer - Grade 7A/B £40,322 - £45,361 per annum pro rata
Hours:             18.5 Hours per week  
Tenure:            Permanent

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

Cardiff School of Management is one of Cardiff Metropolitan University’s five schools. Based in our state of the art facility near to the heart of the capital city we offer a wide range of programmes at undergraduate and postgraduate level. As part of our growth strategy, the School seeks an enthusiastic academic, specifically a Lecturer within the area of Department of Business, Management & Law, to contribute through teaching across a range of undergraduate and postgraduate modules and adding to the School’s research activity.

The postholder will be able to deliver the modules in Welsh.

Principal Duties and Responsibilities

 • Teaching and learning support
 • Research and scholarship
 • Communication
 • Liaison and networking
 • Managing people
 • Pastoral care

Essential Criteria

 • A good honours degree. 
 • An earned doctoral level qualification. 
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Lecturer

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • Evidence of undertaking continuous professional development (CPD).
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/enterprise and scholarly activity.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively. 
 • Ability to take responsibility for several key areas such as module tutor, research supervision at undergraduate level.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations, reports, learning materials, results of scholarly activity, feedback etc.
 • Experience of bilingual teaching/scholarly activity or equivalent.
 • Experience of attracting or generating funds/income through a variety of sources.
 • Ability to undertake Welsh medium teaching.

To view the Lecturer in Business (Welsh Medium) full Job Description and Person Specification please here.  Please also visit our Recruitment Pack here

Closing Date: Thursday 22 October 2020, 16:30 pm. 

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Informal enquiries about the post can be made to Aylin Yafele: AYafele@cardiffmet.ac.uk 

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

Teitl y Swydd:         Darlithydd mewn Busnes (Cyfrwng Cymraeg) 0.5 CALI
Lleoliad:                  Campws Llandaf    
Adran:                     Ysgol Reoli Caerdydd
Gradd a Chyflog:  7 A/B £40,322-45,361 y flwyddyn pro rata
Oriau:                     18.5 awr yr wythnos
Daliadaeth:            Parhaol

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn un o bum ysgol Prifysgol Metropolitan Caerdydd. O’n cyfleuster modern trawiadol ger calon y brifddinas, cynigion ystod eang o raglenni ar lefel israddedig ac ôlraddedig.
Mae’r Yr Adran Busnes, Rheolaeth a’r Gyfraith eisiau penodi academydd brwdfrydig a chryf ei gymhelliad ar lefel Ddarlithydd yn arbenigo mewn Rheoli Strategol.
Bydd deiliad y swydd yn gallu cyflwyno'r modiwlau yn Gymraeg.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

 • Cymorth dysgu ac addysgu
 • Ymchwil ac ysgolheictod  
 • Cyfathrebu 
 • Cysylltu a rhwydweithio
 • Rheoli pobl
 • Gofal bugeiliol

meini prawf hanfodol

 • Gradd anrhydedd da.
 • Cymhwyster lefel doethuriaeth a enillwyd.
 • Y gallu i ennill cyd-statws fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn cyfnod o 3 blynedd.

Ddarlithydd

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Tystiolaeth o ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd.
 • Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i gynllunio llwythi gwaith a phrosiectau a rheoli adnoddau'n effeithiol. 
 • Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am sawl maes allweddol fel tiwtor modiwl, goruchwyliaeth ymchwil ar lefel israddedig.
 • Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau, adroddiadau, deunyddiau dysgu, canlyniadau gweithgaredd ysgolheigaidd, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu/gweithgarwch ysgolheigaidd dwyieithog neu gymhwyster cyfatebol.
 • Profiad o ddenu neu gynhyrchu arian / incwm trwy amrywiaeth o ffynonellau.
 • Y gallu i ymgymryd â dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

I weld y Darlithydd mewn Busnes (Cyfrwng Cymraeg) a’r Manyleb Person, cliciwch yma. Hefyd i weld ein Pecyn Recriwtio, cliciwch yma
Dyddiad cau: Dydd Iau 22 Hydref 2020, 16:30 pm.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses ymgeisio, cysylltwch â: humanresources@cardiffmet.ac.uk

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol am y swydd i Aylin Yafele: AYafele@cardiffmet.ac.uk
 
O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl. 

Similar jobs

Similar jobs