CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Graphic Communication

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade 7A/B £40,322.00 - £45,361.00 per annum
Posted
04 Aug 2020
End of advertisement period
01 Sep 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Lecturer in Graphic Communication

Location: Cardiff School of Art and Design

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary: Grade 7A/B £40,322.00 - £45,361.00 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

Cardiff School of Art & Design recently celebrating its 150th anniversary, is a community of learning, that enjoys excellent facilities and is proud of its cross- disciplinary curriculum and research. It embodies Cardiff Metropolitan University’s values of Freedom to enquire and explore, Creativity applied to challenges across different disciplines, Diversity in the ideas and contexts studied and Innovation in testing the traditional and extending practices with the latest digital technology.  The School currently has 12 inter-linked undergraduate programmes in an unique cross-disciplinary undergraduate scheme, and 8 inter-linked Masters awards. Through the use of innovative and participatory research methods and a collaborative approach to working with external partners, our staff use their expertise to respond to challenges across a wide range of fields. Research and Innovation is defined by an overarching human-centred theme. The outstanding areas of enquiry are a fusion of Art & Science, evidenced by the Fovo lab team, the Perceptual Experience Lab, Metatechnicity, and FabCre8 research groupings. Design & Wellbeing, emanating from the work of CARIAD, the Centre for Applied Research in Inclusive Arts and Design, and the area of Sustainable Architecture and the ecological performance of new and heritage buildings.  

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Lecturer

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

Evidence of undertaking continuous professional development (CPD).

A sound understanding of pedagogy A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

A thorough knowledge of traditional and contemporary graphic design practice with a particular focus on digital and emerging technologies.

Ability to develop teaching and / or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to support the development of research objectives, projects or proposals.

Ability to employ appropriate methods for disseminating research findings.  

Ability to take responsibility for a number of key areas such as module tutor, research supervision at undergraduate level.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc

Ability to teach Graphic design and design thinking - applied across the breadth of traditional and digital media - in practice and in theory, across all levels, and adapt principals to new and emerging technologies.

To view the full Job Description and Person Specification please click here.  Please also visit our Recruitment Pack here.

Closing Date: Tuesday 1 September 2020, 16:30 pm.

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl swydd: Darlithydd mewn cyfathrebu graffig

Adran: Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd

Gradd a Chyflog: Gradd 7A/B £40,322.00 - £45,361.00 y flwyddyn

Oriau: 37.00 Awr Yr Wythnos

Daliadaeth: Parhaol

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Dathlodd yr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ei phen-blwydd yn 150 oed yn ddiweddar.  Mae'n gymuned ddysgu, sy'n mwynhau cyfleusterau rhagorol ac yn falch o'i chwricwlwm ac ymchwil trawsddisgyblaethol. Mae'n ymgorffori gwerthoedd Rhyddid i ymholi ac archwilio Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Creadigrwydd wedi'i gymhwyso i heriau ar draws gwahanol ddisgyblaethau, Amrywiaeth yn y syniadau a'r cyd-destunau a astudiwyd ac Arloesi wrth brofi'r arferion traddodiadol ac estynedig gyda'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf. Ar hyn o bryd mae gan yr Ysgol 12 rhaglen israddedig rhyng-gysylltiedig mewn cynllun israddedig trawsddisgyblaethol unigryw, ac 8 gwobr Meistr rhyng-gysylltiedig. Drwy ddefnyddio dulliau ymchwil arloesol a chyfranogol a dull cydweithredol o weithio gyda phartneriaid allanol, mae ein staff yn defnyddio eu harbenigedd i ymateb i heriau ar draws ystod eang o feysydd.

Diffinnir Ymchwil ac Arloesi gan thema gyffredinol sy'n canolbwyntio ar bobl. Y meysydd ymholi rhagorol yw cyfuniad o Gelf a Gwyddoniaeth, y mae tîm labordy Fovo, y Labordy Profiad Canfyddiadol, Metatechnicity a grwpiau ymchwil FabCre8 yn tystio iddo. Dylunio a Lles, yn deillio o waith CARIAD, y Ganolfan Ymchwil Gymhwysol yn y Celfyddydau a Dylunio Cynhwysol, a maes Pensaernïaeth Gynaliadwy a pherfformiad ecolegol adeiladau newydd a threftadaeth.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod  

Cyfathrebu

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

Meini prawf hanfodol

Gradd anrhydedd dda

Y gallu i gyflawni o fewn cyfnod o 3 blynedd Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch.

Darlithydd

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Tystiolaeth o ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil / arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd.

Gwybodaeth drylwyr o arfer dylunio graffig traddodiadol a chyfoes gyda ffocws penodol ar dechnolegau digidol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg.

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a / neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i gefnogi datblygiad amcanion, prosiectau neu gynigion ymchwil.

Y gallu i ddefnyddio dulliau priodol ar gyfer lledaenu canfyddiadau ymchwil.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am nifer o feysydd allweddol fel tiwtor modiwl, goruchwyliaeth ymchwil ar lefel israddedig.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Y gallu i ddysgu meddwl am ddylunio graffig a dylunio - wedi'i gymhwyso ar draws ehangder cyfryngau traddodiadol a digidol - yn ymarferol ac mewn theori, ar bob lefel, ac addasu tywysogaethau i dechnolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg.

I weld y Swydd ddisgrifiad llawn, cliciwch yma. Hefyd i weld ein Pecyn Recriwtio, cliciwch yma.

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 1 Medi 2020, 16:30pm

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs