CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Health and Wellbeing Psychology

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
Grade 7A/B £40,322 - £45,361 per annum
Posted
28 Jul 2020
End of advertisement period
25 Aug 2020
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Job Title: Lecturer in Health and Wellbeing Psychology (0.5 FTE)

Department: School of Sport and Health Sciences  

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary: Lecturer - Grade 7A/B £40,322 - £45,361 per annum

Hours: 18.5 hours per week

Tenure: Fixed Term until 30 August 2021

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

The School of Sport and Health Sciences makes a significant contribution to the University strategic plan and makes a positive contribution to a range of measures of success, including those related to growth and graduate employability.  Creative and innovative new programmes and initiatives in collaboration with colleagues from across the university are critical to our success.  These are complementing the existing portfolio of academic and professionally accredited programmes.  With excellent stakeholder links, colleagues in the school work in partnership to co-create and deliver outstanding applied programmes that are linked by their transformational impact.  This is benefitting students, through the experiences provided throughout their academic programmes, the population of Wales and beyond through impact on health and wellbeing.

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within a three year period.

Lecturer

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

Evidence of undertaking continuous professional development (CPD).

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Knowledge of health / wellbeing psychology Knowledge of qualitative and / or quantitative research method.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem solving skills to improve performance.

Ability to take responsibility for a number of key areas such as module tutor, research supervision at undergraduate level.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations, reports, learning materials, results of scholarly activity, feedback etc.

Experience of teaching/scholarly activity or equivalent.

Experience of attracting or generating funds/income through a variety of sources.

Experience of working with others in a supervisory/guiding/supporting/mentoring capacity.

Experience of teaching and research in Higher Education, in particular health and wellbeing psychology.

To view the full Job Description and Person Specification please here.  Please also visit our Recruitment Pack here.

Closing Date: Tuesday 25 August 2020, 16:30 pm.

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

 

Teitl Swydd: Darlithydd mewn Seicoleg Iechyd a Lles (0.5 FTE)

Lleoliad: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd  

Adran: Campws Llandaf, Caerdydd

Gradd A Cyflog: Ddarlithydd - Gradd 7A/B £40,322 - £45,361 y flwyddyn

Cyfnod: Cyfnod penodol tan 30 Awst 2021

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae'r Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd yn gwneud cyfraniad sylweddol i gynllun strategol y Brifysgol ac yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at ystod o fesurau llwyddiant, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â thwf a chyflogadwyedd graddedigion. Mae rhaglenni a mentrau newydd creadigol ac arloesol mewn cydweithrediad â chydweithwyr o bob rhan o'r brifysgol yn hanfodol i'n llwyddiant. Mae'r rhain yn ategu'r portffolio presennol o raglenni academaidd ac achrededig proffesiynol. Gyda chysylltiadau rhanddeiliaid rhagorol, mae cydweithwyr yn yr ysgol yn gweithio mewn partneriaeth i gyd-greu a darparu rhaglenni cymhwysol rhagorol sy'n gysylltiedig â'u heffaith drawsnewidiol. Mae hyn o fudd i fyfyrwyr, trwy'r profiadau a ddarperir trwy gydol eu rhaglenni academaidd, i boblogaeth Cymru a thu hwnt trwy gael effaith ar iechyd a lles.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod  

Cyfathrebu 

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

meini prawf hanfodol

Gradd anrhydedd dda.

Y gallu i ennill cyd-statws fel rhan o gynllun cydnabyddiaeth broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn cyfnod o dair blynedd.

Ddarlithydd

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Tystiolaeth o ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.

Gwybodaeth am iechyd/lles seicoleg gwybodaeth am ddull ymchwil ansoddol a/neu feintiol.

Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i gynllunio llwythi gwaith a phrosiectau a rheoli adnoddau'n effeithiol.

Y gallu i adnabod meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am nifer o feysydd allweddol fel tiwtor modiwl, goruchwyliaeth ymchwil ar lefel israddedig.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a cysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau, adroddiadau, deunyddiau dysgu, canlyniadau gweithgarwch ysgolheigaidd, adborth ac ati.

Profiad o addysgu/gweithgaredd ysgolheigaidd neu gymhwyster cyfatebol.

Profiad o ddenu neu gynhyrchu arian/incwm drwy amrywiaeth o ffynonellau.

Profiad o weithio gydag eraill mewn swydd oruchwylio/arwain/cefnogi/mentora.

Profiad o addysgu ac ymchwil mewn Addysg Uwch, yn arbennig seicoleg iechyd a lles.

I weld y Swydd ddisgrifiad llawn, cliciwch yma. Hefyd i weld ein Pecyn Recriwtio, cliciwch yma.

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 25 Awst 2020, 16:30yb

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.

Similar jobs

Similar jobs