CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Fashion Futures

Location
Cardiff (Caerdydd)
Posted
28 Jul 2020
End of advertisement period
25 Aug 2020
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Job Title: Lecturer in Fashion Futures (Maternity Cover)

Location: Cardiff School of Art and Design

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary: Grade 7A/B £40,322.00 - £45,361.00 per annum pro rata

Hours: 18.5 hours per week

Tenure: Fixed term until 26th February 2021 or until post holder returns whichever date is sooner.

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

Cardiff School of Art & Design recently celebrating its 150th anniversary, is a community of learning, that enjoys excellent facilities and is proud of its cross- disciplinary curriculum and research. It embodies Cardiff Metropolitan University’s values of Freedom to enquire and explore, Creativity applied to challenges across different disciplines, Diversity in the ideas and contexts studied and Innovation in testing the traditional and extending practices with the latest digital technology.  The School currently has 12 inter-linked undergraduate programmes in an unique cross-disciplinary undergraduate scheme, and 8 inter-linked Masters awards. Through the use of innovative and participatory research methods and a collaborative approach to working with external partners, our staff use their expertise to respond to challenges across a wide range of fields. Research and Innovation is defined by an overarching human-centred theme. The outstanding areas of enquiry are a fusion of Art & Science, evidenced by the Fovo lab team, the Perceptual Experience Lab, Metatechnicity, and FabCre8 research groupings. Design & Wellbeing, emanating from the work of CARIAD, the Centre for Applied Research in Inclusive Arts and Design, and the area of Sustainable Architecture and the ecological performance of new and heritage buildings.   

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Lecturer

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

Evidence of undertaking continuous professional development (CPD).

A sound understanding of pedagogy

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Knowledge of the contemporary fashion industry

Knowledge of designing and producing commercially viable collections for manufacture and production

Knowledge of fashion futures fabrics and materials, smart and wearable technology

Industry expertise in pattern cutting 3D garment development

Ability to develop teaching and / or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to support the development of research objectives, projects or proposals.

Ability to employ appropriate methods for disseminating research findings.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the development of other school activities.

Ability to undertake administrative duties in an accurate and timely fashion.

Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem solving skills to improve performance.

Ability to take responsibility for a number of key areas such as module tutor, research supervision at undergraduate level.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc

Ability to develop productive working relationships as part of a professional team

Ability to work collaboratively on research projects through the development of appropriate partnerships

Ability to develop digital virtual learning content

Experience of teaching or equivalent

Experience of research or equivalent

Experience of working with others in a supervisory / guiding / supporting / mentoring capacity.

Experience of attracting or generating funds/income through a variety of sources.

Ability to demonstrate a commitment to Equality and Diversity, Health and Safety, Quality Standards.

To view the Lecturer in Fashion Futures full Job Description and Person Specification please click here.  Please also visit our Recruitment Pack here.

Closing Date: Tuesday 25 August 2020, 16:30 pm.

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl swydd: Darlithydd mewn Dyfodol Ffasiwn - Cyfnod Mamolaeth

Lleoliad: Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd

Gradd a Chyflog: Gradd 7A/B £40,322.00 - £45,361.00 y flwyddyn pro rata

Oriau: 18.5 Awr Yr Wythnos

Daliadaeth: Tymor penodol tan 26 Chwefror 2021 neu hyd nes bod deiliad y swydd yn dychwelyd, pa ddyddiad bynnag yw’r cynharaf.

 

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Dathlodd yr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ei phen-blwydd yn 150 oed yn ddiweddar.  Mae'n gymuned ddysgu, sy'n mwynhau cyfleusterau rhagorol ac yn falch o'i chwricwlwm ac ymchwil trawsddisgyblaethol. Mae'n ymgorffori gwerthoedd Rhyddid i ymholi ac archwilio Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Creadigrwydd wedi'i gymhwyso i heriau ar draws gwahanol ddisgyblaethau, Amrywiaeth yn y syniadau a'r cyd-destunau a astudiwyd ac Arloesi wrth brofi'r arferion traddodiadol ac estynedig gyda'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf. Ar hyn o bryd mae gan yr Ysgol 12 rhaglen israddedig rhyng-gysylltiedig mewn cynllun israddedig trawsddisgyblaethol unigryw, ac 8 gwobr Meistr rhyng-gysylltiedig. Drwy ddefnyddio dulliau ymchwil arloesol a chyfranogol a dull cydweithredol o weithio gyda phartneriaid allanol, mae ein staff yn defnyddio eu harbenigedd i ymateb i heriau ar draws ystod eang o feysydd. 

Diffinnir Ymchwil ac Arloesi gan thema gyffredinol sy'n canolbwyntio ar bobl. Y meysydd ymholi rhagorol yw cyfuniad o Gelf a Gwyddoniaeth, y mae tîm labordy Fovo, y Labordy Profiad Canfyddiadol, Metatechnicity a grwpiau ymchwil FabCre8 yn tystio iddo. Dylunio a Lles, yn deillio o waith CARIAD, y Ganolfan Ymchwil Gymhwysol yn y Celfyddydau a Dylunio Cynhwysol, a maes Pensaernïaeth Gynaliadwy a pherfformiad ecolegol adeiladau newydd a threftadaeth.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod  

Cyfathrebu

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

Meini prawf hanfodol

Gradd anrhydedd dda

Y gallu i gyflawni o fewn cyfnod o 3 blynedd Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch.

Darlithydd

Lefel dda o wybodaeth sy’n berthnasol i’r pwnc a’r maes proffesiynol.

Tystiolaeth o ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg

Dealltwriaeth gadarn o weithgaredd ymchwil / arloesiad ac hysgolheigaidd

Gwybodaeth am y diwydiant ffasiwn cyfoes

Gwybodaeth am ddylunio a chreu casgliadau sy’n fasnachol ymarferol i’w gweithgynhyrchu a’u cynhyrchu

Gwybodaeth am ffabrigau a deunyddiau  dyfodol ffasiwn a thechnoleg smart a gwisgadwy

Arbenigedd diwydiannol mewn datblygu torri patrwm 3D dilledyn 

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a /neu ymchwil a darparu cymorth dysgu 

Y gallu i lunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i gynorthwyo i ddatblygu amcanion ymchwil, prosiectau neu gynigion 

Y gallu i ddefnyddio dulliau priodol ar gyfer lledaenu canfyddiadau ymchwil

Y gallu i gyfrannu at gyflawni’r Cynllun Datblygu Ysgol a datblygu gweithgareddau eraill yr ysgol.

Y gallu i ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol yn gywir ac yn amserol

Y gallu i gynllunio baich gwaith a phrosiectau ac i reoli adnoddau yn effeithiol.

Y gallu i nodi’r meysydd ar gyfer gwella ac i ddefnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i ysgwyddo cyfrifoldeb dros nifer o feysydd allweddol megis tiwtor modiwl, goruchwylio ymchwil ar lefel israddedig.

Y gallu i gyfleu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ddulliau – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ayb.

Y gallu i ddatblygu perthynas waith gynhyrchiol fel rhan o dîm proffesiynol.

Y gallu i gydweithio ar brosiectau ymchwil drwy ddatblygu partneriaethau priodol

Y gallu i ddatblygu cynnwys rhith ddysgu digidol

Profiad o addysgu neu gyfwerth.

Profiad o ymchwil neu gyfwerth

Profiad o weithio gydag eraill fel goruchwylydd/ i gyfarwyddo / I gynorthwyo / i fentora

Profiad o ddenu neu gynhyrchu cyllid/incwm drwy amrywiaeth o ffynonellau

Y gallu i ddangos ymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch, Safonau Ansawdd

I weld y Darlithydd Dyfodol Ffasiwn swydd ddisgrifiad llawn a manyleb y person, cliciwch yma. Hefyd, ewch i'n pecyn recriwtio yma.

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 25 Awst 2020, 16:30pm

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Similar jobs

Similar jobs