CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Enterprise Education

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
Grade 7A/B £40,322 - £45,361 per annum
Posted
21 Jul 2020
End of advertisement period
18 Aug 2020
Contract Type
Fixed Term, Maternity Cover
Hours
Full Time

Job Title: Lecturer in Enterprise Education - Maternity Cover

Department: Cardiff School of Management

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary: Lecturer - Grade 7A/B £40,322 - £45,361 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Fixed Term until 28 May 2021 or until the post holder returns whichever date is sooner.   

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

Cardiff School of Management is one of Cardiff Metropolitan University's five schools. Based in our state of the art facility near to the heart of the capital city we offer a wide range of programmes at undergraduate and postgraduate level.

Cardiff School of Management’s Department of Business, Management and Law are seeking to appoint a Lecturer in Enterprise Education on a fixed term basis as maternity leave cover.

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree.

An earned doctoral level qualification.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Lecturer

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

Evidence of undertaking continuous professional development (CPD).

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.

Ability to support the development of research objectives, projects or proposals.

Ability to employ appropriate methods for disseminating research findings.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the development of other school activities.

Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem solving skills to improve performance.

Ability to take responsibility for a number of key areas such as module tutor, research supervision at undergraduate level.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Experience of teaching/research or equivalent.

To view the Lecturer in Enterprise Education full Job Description and Person Specification please here.  Please also visit our Recruitment Pack here.

Closing Date: Tuesday 18th August 2020, 16:30 pm.

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Informal enquiries about the post can be made to Aylin Yafele: AYafele@cardiffmet.ac.uk

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

Teitl Swydd: Darlithydd mewn Addysg Menter (Cyfnod mamolaeth)

Lleoliad: Ysgol Reolaeth Caerdydd

Adran: Campws Llandaf, Caerdydd

Gradd A Cyflog: Ddarlithydd - Gradd 7A/B £40,322 - £45,361 y flwyddyn

Cyfnod: Cyfnod penodol tan 28 Mai 2021 neu hyd nes y bydd deiliad y swydd yn dychwelyd pa ddyddiad bynnag sy'n gynharach.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae Adran Busnes, Rheolaeth a'r Gyfraith Ysgol Reoli Caerdydd yn ceisio penodi Darlithydd mewn Addysg Menter ar sail tymor penodol fel cyfnod absenoldeb mamolaeth.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod  

Cyfathrebu 

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

meini prawf hanfodol

Cymhwyster doethuriaeth mewn disgyblaeth berthnasol.

Cymhwyster proffesiynol yn y gyfraith.

Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol.

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni a gytunwyd (cyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl ac yn sicr o fewn tair blynedd o ddechrau cyflogaeth). 

Ddarlithydd

Gradd anrhydedd da.

Cymhwyster lefel doethuriaeth a enillwyd.

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabod Proffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth).

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Tystiolaeth o ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil / arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd.

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a / neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i gefnogi datblygiad amcanion, prosiectau neu gynigion ymchwil.

Y gallu i ddefnyddio dulliau priodol ar gyfer lledaenu canfyddiadau ymchwil.

Y gallu i gyfrannu at gyflawni'r Cynllun Datblygu Ysgol a datblygu gweithgareddau ysgol eraill.

Y gallu i gynllunio llwythi gwaith a phrosiectau a rheoli adnoddau'n effeithiol.

Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am nifer o feysydd allweddol fel tiwtor modiwl, goruchwyliaeth ymchwil ar lefel israddedig.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Profiad o addysgu / ymchwil neu gyfwerth.

I weld y Darlithydd mewn Addysg Menter Person, cliciwch yma. Hefyd i weld ein Pecyn Recriwtio, cliciwch yma

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 18 Awst 2020, 16:30yb​

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses ymgeisio, cysylltwch â: humanresources@cardiffmet.ac.uk

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol am y swydd i Aylin Yafele: AYafele@cardiffmet.ac.uk

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.