CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Social Work & Social Policy

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£40,322 - £45,361 per annum
Posted
11 Jun 2020
End of advertisement period
20 Jul 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Lecturer in Social Work & Social Policy

Location: Cardiff School of Education and Social Policy

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary: Grade 7A/B £40,322 - £45,361 per annum 

Tenure: Permanent

Hours: 37 hours per week

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

The School offers a diverse and stimulating range of undergraduate and postgraduate programmes in education, humanities and social policy. Working collaboratively with external partners, schools and organisations we ensure that our programmes are discipline specific, innovative and professionally relevant.

The opportunity exists for a suitably experienced candidate to develop, lead and deliver modules on the undergraduate and post-qualifying programmes related to the BSc (Hons) Social Work and Post-qualifying Framework in Social Work and also on Social Policy Programmes within Cardiff School of Education and Social Policy.   You will be expected to engage in high quality research and scholarly activities that contribute to the School’s strategic priorities and to supervise student social work practice focussed research and practice placements as appropriate. The post holder will also be involved in the ongoing review and development of social work and social policy  education in both maintaining and enhancing the high standard of teaching, learning and assessment and  to meet the requirements and standards of both the Institution and the Professional Regulatory Body for social work; Social Care Wales.

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree/ or equivalent professional qualification.

Qualified Teacher Status.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Qualification in Social Work and/or Registered Social Worker.

Lecturer

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem solving skills to improve performance.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

To view the Lecturer in Social Work & Social Policy Learning Job Description and Person Specification please click Lecturer in Social Work & Social Policy. Please also visit our Recruitment Pack here.

Closing Date: Monday, 20th July 2020.

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl swydd: Darlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol

Lleoliad: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd      

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd

Gradd a Chyflog: Gradd 7AB Cyflog: £40,322 - £45,361 y flwyddyn

Daliadaeth: Parhaol

Oriau: Yn atebol am 37 awr

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae’r Ysgol yn cynnig ystod amrywiol ac ysgogol o raglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn addysg, y dyniaethau a pholisi cymdeithasol.Gan weithio ar y cyd â phartneriaid, ysgolion a sefydliadau allanol rydym yn sicrhau bod ein rhaglenni yn benodol i ddisgyblaeth, yn arloesol ac yn berthnasol yn broffesiynol.

Mae'r cyfle yn bodoli i ymgeisydd â phrofiad addas ddatblygu, arwain a darparu modiwlau ar y rhaglenni israddedig ac ôl-gymhwysol sy'n gysylltiedig â'r BSc (Anrh) Gwaith Cymdeithasol a'r Fframwaith Ôl-gymhwysol mewn Gwaith Cymdeithasol a hefyd ar Raglenni Polisi Cymdeithasol o fewn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd.   Disgwylir i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil ac ysgolheigaidd o ansawdd uchel sy'n cyfrannu at flaenoriaethau strategol yr Ysgol ac i oruchwylio lleoliadau ymchwil ac ymarfer sy'n canolbwyntio ar ymarfer gwaith cymdeithasol myfyrwyr fel sy'n briodol. Bydd deiliad y swydd hefyd yn cymryd rhan yn yr adolygiad parhaus a datblygiad addysg gwaith cymdeithasol ac addysg polisi cymdeithasol wrth gynnal a gwella safon uchel yr addysgu, dysgu ac asesu ac i fodloni gofynion a safonau'r Sefydliad a'r Corff Rheoleiddio Proffesiynol ar gyfer gwaith cymdeithasol; Gofal Cymdeithasol Cymru.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Cefnogaeth addysgu a dysgu

Ymchwil ac ysgolheictod

Cyfathrebu

Cyswllt a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

Essential Criteria

Gradd anrhydedd da a / neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol.

Y gallu i ennill cyd-statws fel rhan o gynllun cydnabyddiaeth broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau cyflogaeth).

Cymhwyster mewn Gwaith Cymdeithasol a / neu Weithiwr Cymdeithasol Cofrestredig.

Darlithydd

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil / menter a gweithgaredd ysgolheigaidd

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a / neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Profiad o addysgu / ymchwil neu gyfwerth.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chefnogaeth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

I weld y Swydd Disgrifiad a’r Manyleb Person Darlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol cliciwch yma Darlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol  . Hefyd i weld ein Pecyn Recriwtio, cliciwch yma.

Dyddiad Cau: Dydd Llun, 20fed Gorffennaf 2020

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Similar jobs

Similar jobs