CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Teacher Education and Professional Learning

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Posted
11 Jun 2020
End of advertisement period
20 Jul 2020
Academic Discipline
Social Sciences, Education
Contract Type
Fixed Term, Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Lecturer in Teacher Education and Professional Learning

Location: Cardiff School of Education and Social Policy

Location: Cyncoed Campus, Cardiff

Grade and Salary: Grade 7A/B £40,322 - £45,361 per annum (Permanent)
Grade 7A/B £40,322 - £45,361 per annum pro rata (Fixed Term until 31st July 2021) (Secondment opportunities to be welcomed)

Tenure: Permanent (x1) and Fixed Term until 31st July 2021 (x1)

Hours: 37 hours per week

Please be aware that there are two vacancies available.

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

The School offers a diverse and stimulating range of undergraduate and postgraduate programmes in education, humanities and social policy. Working collaboratively with external partners, schools and organisations we ensure that our programmes are discipline specific, innovative and professionally relevant.

The Cardiff School of Education and Social Policy (CSESP) offers three accredited ITE programmes, PGCE Primary (3-11), PGCE Secondary (11-18) and BA (Hons) Primary Education with Qualified Teacher Status (QTS) programmes. These are accredited by the Education Workforce for Wales (EWC). Applications are invited for a Lecturer in Teacher Education within the Cardiff Partnership in CSESP. Applicants should be experienced within the field of primary and/or secondary education and have QTS. As a member of the CSESP team you will be accountable for teaching, curriculum development, research and professional learning within your field of expertise. You will use innovative and inclusive learning strategies which serve to motivate and support students to achieve outstanding academic and professional outcomes.

The major commitment will be to teach and assess on the PGCE Primary (3-11) and the BA (Hons) Primary Education and to work with schools to empower student teachers to realise their potential.  Although there will be a particular focus on the primary phase, the successful candidate must also demonstrate the ability and willingness to teach across phase on the PGCE Secondary (11-18) programme as well as non QTS programmes within the School.

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree/ or equivalent professional qualification.

Qualified Teacher Status.

Master's qualification or an ability to complete within two years.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Membership of a professional body.

Lecturer

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem solving skills to improve performance.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Ability to communicate using everyday Welsh at a level consistent with primary curriculum requirements.

Significant experience of teaching in the primary school sector /research or equivalent.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

The appointment of the successful applicant will be subject to a Disclosure and Barring Service check (DBS, previously CRB).

To view the Lecturer in Teacher Education and Professional Learning Job Description and Person Specification please click Lecturer in Teacher Education and Professional Learning. Please also visit our Recruitment Pack here.

Closing Date: Monday, 20th July 2020.

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Byddwch yn ymwybodol bod dwy swydd wag ar gael.

Teitl swydd: Darlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol

Lleoliad: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Lleoliad: Cyncoed Campus, Caerdydd

Gradd a Chyflog: Gradd 7AB Cyflog: £40,322 - £45,361 y flwyddyn (Parhaol)

Gradd 7AB Cyflog: £40,322 - £45,361 y flwyddyn pro rata Tymor Penodol tan 31 Gorffennaf 2021 Croesawu cyfleoedd secondio.

Daliadaeth: Parhaol (x1) Tymor Penodol tan 31 Gorffennaf 2021 (x1)

Oriau: Yn atebol am 37 awr

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae’r Ysgol yn cynnig ystod amrywiol ac ysgogol o raglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn addysg, y dyniaethau a pholisi cymdeithasol.Gan weithio ar y cyd â phartneriaid, ysgolion a sefydliadau allanol rydym yn sicrhau bod ein rhaglenni yn benodol i ddisgyblaeth, yn arloesol ac yn berthnasol yn broffesiynol.

Mae Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd yn cynnig tair rhaglen AGA achrededig, TAR Cynradd (3-11), TAR Uwchradd (11-18) a BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda statws Statws Athro Cymwysedig (SAC). Mae'r rhain wedi'u hachredu gan Weithgor Addysg Cymru (CGA). Gwahoddir ceisiadau am Ddarlithydd mewn Addysg Athrawon o fewn Partneriaeth Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd. Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad ym maes addysg gynradd a / neu uwchradd a bod â SAC. Fel aelod o dîm Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd byddwch yn atebol am addysgu, datblygu'r cwricwlwm, ymchwil a dysgu proffesiynol yn eich maes arbenigedd. Byddwch yn defnyddio strategaethau dysgu arloesol a chynhwysol sy'n ysgogi ac yn cefnogi myfyrwyr i gyflawni canlyniadau academaidd a phroffesiynol rhagorol.

Yr ymrwymiad mawr fydd addysgu ac asesu Addysg Gynradd TAR (3-11) a'r BA (Anrh) Addysg Gynradd a gweithio gydag ysgolion i rymuso athrawon dan hyfforddiant i wireddu eu potensial.  Er y bydd ffocws penodol ar y cyfnod cynradd, rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd ddangos y gallu a'r parodrwydd i addysgu ar draws cyfnod ar y rhaglen TAR Uwchradd (11-18) yn ogystal â rhaglenni nad ydynt yn SAC yn yr Ysgol.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Cefnogaeth addysgu a dysgu

Ymchwil ac ysgolheictod

Cyfathrebu

Cyswllt a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

Meini prawf hanfodol

Darlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol a Pholisi  Cymdeithasol

Cymhwyster Meistr, neu'r gallu i gwblhau o fewn dwy flynedd

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn cyfnod o dair blynedd.

Aelodaeth o gorff proffesiynol.

Darlithydd

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil / menter a gweithgaredd ysgolheigaidd

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a / neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Y gallu i gyfathrebu gan ddefnyddio Cymraeg bob dydd ar lefel sy'n gyson â gofynion y cwricwlwm cynradd.

Gwybodaeth fanwl sy'n berthnasol i'r maes proffesiynol.

Profiad o addysgu / ymchwil neu gyfwerth.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chefnogaeth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

* Bydd penodiad yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS, CRB yn flaenorol).

I weld y Swydd Disgrifiad a’r Manyleb Person Darlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol cliciwch yma Darlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol. Hefyd i weld ein Pecyn Recriwtio, cliciwch yma.

Dyddiad Cau: Dydd Llun, 20fed Gorffennaf 2020

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs