CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Senior Lecturer in Law

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£46,718 – £54,131 per annum
Posted
11 Jun 2020
End of advertisement period
17 Jul 2020
Academic Discipline
Social Sciences, Law
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Senior Lecturer in Law

Location: Cardiff School of Management

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary: Senior Lecturer - Grade 8A/B £46,718 – £54,131 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

Cardiff School of Management is one of Cardiff Metropolitan University's five schools. Based in our state of the art facility near to the heart of the capital city we offer a wide range of programmes at undergraduate and postgraduate level.

The department of Business, Management and Law is seeking to appoint a motivated and enthusiastic academic at the Senior Lecturer level specialising in Law.

The successful applicant will lead modules and contribute to the teaching of a range of strategy modules at a variety of levels, including masters.

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Pastoral care

Essential Criteria

A Doctoral qualification in a relevant discipline

Professional qualification in law

Membership of a relevant professional body.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Senior Lecturer

An in-depth knowledge of specialist subject and professional area.

An in-depth understanding of pedagogy.

An in-depth understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to design, develop and deliver a range of modules at various levels.

Ability to review module/programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institutions strategic planning processes.

Ability to develop research objectives, prepare proposals, carry out independent research, referee and contribute to peer assessment.

Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. research projects, new courses and consultancy.

Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations or exhibitions at national or international conferences, reports on findings, journal articles etc. to a wide variety of audiences.

Successful experience of HE teaching or equivalent and demonstrated competence to teach principles of legal professional conduct on related programmes.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

Experience of engaging in pedagogic and practitioner research and related evidence of securing research funding.

To view the Senior Lecturer in Law full Job Description and Person Specification please here.  Please also visit our Recruitment Pack here.

Closing Date: Friday 17th July 2020, 16:30 pm.

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Informal enquiries about the post can be made to Aylin Yafele: AYafele@cardiffmet.ac.uk

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

Teitl Swydd: Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith

Lleoliad: Ysgol Reolaeth Caerdydd

Adran: Adran Busnes, Rheolaeth a'r Gyfraith

Gradd A Cyflog: Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith - Gradd 8A/B £46,718 – £54,131 y flwyddyn

Cyfnod: Parhaol

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn un o bum ysgol Prifysgol Metropolitan Caerdydd. O’n cyfleuster modern trawiadol ger calon y brifddinas, cynigion ystod eang o raglenni ar lefel israddedig ac ôlraddedig.

Mae’r Adran Busnes, rheolaeth a'r gyfraith eisiau penodi academydd brwdfrydig a chryf ei gymhelliad ar lefel Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith  yn arbenigo mewn Rheoli Strategol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain modiwlau ac yn cyfrannu at addysgu ystod o fodiwlau Rheoli Strategol.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod  

Cyfathrebu 

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

meini prawf hanfodol

Cymhwyster doethuriaeth mewn disgyblaeth berthnasol.

Cymhwyster proffesiynol yn y gyfraith.

Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol.

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni a gytunwyd (cyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl ac yn sicr o fewn tair blynedd o ddechrau cyflogaeth). 

Uwch ddarlithydd

Lefel fanwl o wybodaeth o'r pwnc arbenigol a'r maes proffesiynol.

Dealltwriaeth fanwl o addysgeg

Dealltwriaeth drylwyr o ymchwil/menter a gweithgarwch ysgolheigaidd

Y gallu i ddylunio, datblygu a chyflwyno ystod o fodiwlau ar lefelau amrywiol.

Y gallu i adolygu cynllun modiwlau/rhaglenni yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiaeth â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd a gwneud newidiadau lle y bo'n briodol.

Y gallu i gyfrannu at gyflawni Cynllun Datblygu'r Ysgol a phrosesau cynllunio strategol y sefydliad.

Y gallu i ddatblygu amcanion ymchwil, paratoi cynigion, cynnal ymchwil annibynnol, goruchwylio a chyfrannu at asesu cymheiriaid.

Y gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu/gwella strategol e.e. prosiectau ymchwil, cyrsiau newydd a gwaith ymgynghori.

Y gallu i nodi (drwy ddadansoddi gwybodaeth reoli briodol) meysydd lle mae angen gwella perfformiad e.e. niferoedd myfyrwyr, boddhad myfyrwyr.

Gallu cyfathrebu a rhannu syniadau cysyniadol a chymhleth mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau neu arddangosiadau mewn cynadleddau cenedlaethol neu ryngwladol, adroddiadau ar ganfyddiadau, erthyglau mewn cyfnodolion ac ati i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Profiad llwyddiannus o addysgu AU neu gyfwerth a chymhwysedd amlwg i addysgu egwyddorion ymddygiad proffesiynol cyfreithiol ar raglenni cysylltiedig.

Profiad o ddarparu arweiniad academaidd a chymorth rheng flaen/mentora i gydweithwyr eraill.

Profiad o ymgysylltu mewn ymchwil addysgeg ac ymarferwyr a thystiolaeth gysylltiedig o sicrhau arian ymchwil.

I weld y Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith a’r Manyleb Person, cliciwch yma. Hefyd i weld ein Pecyn Recriwtio, cliciwch yma

Y dyddiad cau ar gyfer pob cais fydd 17 Gorffennaf 2020 am 16.30 pm.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses ymgeisio, cysylltwch â: humanresources@cardiffmet.ac.uk

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol am y swydd i Aylin Yafele: AYafele@cardiffmet.ac.uk

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.