CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Psychology

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£40,322.00 - £45,361.00 per annum
Posted
11 Jun 2020
End of advertisement period
13 Jul 2020
Academic Discipline
Social Sciences, Psychology
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Job Title: Lecturer in Psychology

Location: Cardiff School of Sport and Health Sciences

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary:  Grade 7A/B £40,322.00 - £45,361.00 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: 12 Months Fixed Term

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

Applied Psychology at Cardiff Metropolitan University is looking to appoint a member of staff to cover a fixed-term secondment.  The successful candidate will become part of close-knit and professional team.  We are seeking to appoint someone with a keen interest in Learning and Teaching in order to support teaching activities across the portfolio.    

In particular, we are looking to appoint someone who can help develop students’ understanding of how psychology can be applied in a range of perspectives, especially social and developmental. We will particularly welcome applicants with an interest in education and Welsh-language acquisition. The post holder will demonstrate a firm commitment to all aspects of learning and teaching, especially being able to support students to develop their skills and confidence from foundation to undergraduate levels, in particular as a personal tutor.  The successful candidate will also be able to show how they will adopt a range of teaching and learning strategies to enhance students understanding of the topic and develop their digital literacy, through the use of blended learning. The post holder will contribute to modules at all levels of the undergraduate programme, and will help supervise students on placements.    

The postholder will be required to work closely with members of the Applied Psychology and contribute to teaching across the portfolio. The postholder will have a flexible approach and be interested in supporting students throughout their academic studies from Foundation Year onwards.  

Principal Duties and Responsibilities:

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing People

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree

Doctoral qualification

Lecturer

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

To view the Lecturer in Psychology full Job Description and Person Specification please click here.  Please also visit our Recruitment Pack here.

Closing Date: Monday 13 July 2020, 16:30pm

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

Teitl swydd: Darlithydd mewn Scicoleg

Lleoliad: Ysgol chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd

Gradd a Chyflog: Gradd 7A/B £40,322.00 - £45,361.00 y flwyddyn

Oriau: 37 Awr Yr Wythnos

Daliadaeth: Tymor penodol 12 mis

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae Seicoleg Gymhwysol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn edrych i benodi aelod o staff i gyflogi secondiad tymor penodol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dod yn rhan o dîm proffesiynol agos.  Rydym yn ceisio penodi rhywun sydd â diddordeb brwd mewn Dysgu ac Addysgu er mwyn cefnogi gweithgareddau addysgu ar draws y portffolio.    

Yn benodol, rydym yn edrych i benodi rhywun a all helpu i ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr o sut y gellir cymhwyso seicoleg mewn ystod o safbwyntiau, yn enwedig cymdeithasol a datblygiadol. Byddwn yn croesawu ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn addysg a chaffael iaith Gymraeg yn arbennig. Bydd deiliad y swydd yn dangos ymrwymiad cadarn i bob agwedd ar ddysgu ac addysgu, yn enwedig gallu cefnogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u hyder o'r sylfaen i'r lefelau israddedig, yn enwedig fel tiwtor personol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gallu dangos sut y bydd yn mabwysiadu ystod o strategaethau addysgu a dysgu i wella dealltwriaeth myfyrwyr o'r pwnc a datblygu eu llythrennedd digidol, trwy ddefnyddio dysgu cyfunol. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at fodiwlau ar bob lefel o'r rhaglen israddedig, ac yn helpu i oruchwylio myfyrwyr ar leoliadau.   

Bydd gofyn i'r deiliad swydd weithio'n agos gydag aelodau o'r Seicoleg Gymhwysol a chyfrannu at addysgu ar draws y portffolio. Bydd gan ddeiliad y swydd ddull hyblyg a bydd ganddo ddiddordeb mewn cefnogi myfyrwyr trwy gydol eu hastudiaethau academaidd o'r Flwyddyn Sylfaen ymlaen.  

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod  

Cyfathrebu

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

Meini prawf hanfodol

Gradd anrhydedd dda

Cymhwyster doethurol

Darlithydd

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a cysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd –cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Profiad o addysgu AU neu'r hyn sy'n cyfateb iddo.

Profiad o ddarparu arweiniad academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

I weld y darlithydd mewn maetheg a dieteteg swydd ddisgrifiad llawn a manyleb y person, cliciwch yma. Hefyd, ewch i'n pecyn recriwtio yma

Dyddiad cau: Dydd Llun, 13 Gorffennaf 2020, 16:30pm
I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.