CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Nutrition and Dietetics

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£40,322.00 - £45,361.00 per annum
Posted
12 Jun 2020
End of advertisement period
17 Jul 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Lecturer in Nutrition and Dietetics

Location: Cardiff School of Sport and Health Sciences

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary: Grade 7A/B £40,322.00 - £45,361.00 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

This role is for an HCPC Registered Dietitian to join the team teaching on the BSc (Hons) Human Nutrition and Dietetics, MSc / Postgraduate Diploma in Dietetics, BSc (Hons) Nutrition, and MSc Advanced Practice (Dietetics) programmes.

The successful candidate will contribute to the development, organisation and delivery of teaching within the discipline area, and will also be required to participate in research and innovation activities. The main areas of teaching will be in clinical dietetics, and could include nutrition support, renal dietetics, paediatrics, as well as public health and developing professional skills amongst students. Some modules at both undergraduate and postgraduate levels are co-taught with students from a range of other programmes in the School, and as such the successful candidate will be required to engage with students from a range of discipline areas.

The role involves engaging with a wide range of activities related to modern higher education in a proactive manner. This encompasses delivery of specialist content via, for example, lectures, tutorials, seminars and practical classes, supervision of undergraduate and postgraduate research projects, and engaging with the technology-enhanced learning agenda. The role will also involve Placement oversight and support for BSc (Hons) Human Nutrition and Dietetics and MSc/Postgraduate Diploma in Dietetics students. It is therefore expected that the post holder will have current experience of clinical placement training.

The postholder will be part of a team with responsibility for on-going quality assurance and enhancement activities and progressing research and innovation agendas. You will therefore be expected to contribute to a range of these activities.

Principal Duties and Responsibilities:

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree

Health and Care Professions Council (HCPC) Registration as a Dietitian

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Lecturer

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

Evidence of undertaking continuous professional development (CPD).

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to support the development of research objectives, projects or proposals.

Ability to employ appropriate methods for disseminating research findings.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the development of other school activities.

Ability to undertake administrative duties in an accurate and timely fashion.

Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem solving skills to improve performance.

Ability to take responsibility for a number of key areas such as module tutor, research supervision at undergraduate level.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Ability to develop productive working relationships as part of a professional team

Ability to work collaboratively on research projects through the development of  appropriate partnerships

Experience of teaching / research or equivalent.

Experience of attracting or generating funds/income through a variety of sources.

Experience of working with others in a supervisory / guiding / supporting / mentoring capacity.

Ability to demonstrate a commitment to Equality and Diversity, Health and Safety, Quality Standards.

To view Lecturer in Nutrition and Dietetics full Job Description and Person Specification please click here. Please also visit our recruitment pack here

Closing Date: Friday, 17 July 2020, 16:30pm

For further information about this role and to apply visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

Teitl swydd: Darlithydd mewn Maetheg a Dieteg

Lleoliad: Ysgol chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd

Gradd a Chyflog Gradd 7A/B £40,322.00 - £45,361.00 y flwyddyn

Oriau: 37 Awr Yr Wythnos

Daliadaeth: Parhaol

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae'r rôl hon ar gyfer Deietegydd Cofrestredig HCPC i ymuno â'r tîm addysgu ar y rhaglenni BSc (Anrh) Maetheg Ddynol a Dieteteg, MSc/Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg, BSc (Anrh) Maetheg, ac MSc Ymarfer Uwch (Dieteteg).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at ddatblygu, trefnu a darparu addysgu o fewn yr ardal ddisgyblaeth, a bydd hefyd yn ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil ac arloesi. Bydd y prif feysydd addysgu mewn dieteteg glinigol, a gallai gynnwys cymorth maetheg, dieteteg arennol, pediatreg, yn ogystal ag iechyd y cyhoedd a datblygu sgiliau proffesiynol ymhlith myfyrwyr. Addysgir rhai modiwlau ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ar y cyd â myfyrwyr o ystod o raglenni eraill yn yr Ysgol, ac felly bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ymgysylltu â myfyrwyr o ystod o feysydd disgyblaeth.

Mae'r rôl yn cynnwys ymgysylltu ag amrywiaeth eang o weithgareddau sy'n ymwneud ag addysg uwch fodern mewn modd rhagweithiol. Mae hyn yn cwmpasu darparu cynnwys arbenigol drwy, er enghraifft, ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau a dosbarthiadau ymarferol, goruchwylio prosiectau ymchwil israddedig ac ôl-raddedig, ac ymgysylltu â'r agenda dysgu gwella technoleg. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys goruchwylio lleoliadau a chymorth ar gyfer BSc (Anrh) Maetheg Ddynol a Dieteteg a myfyrwyr MSc/Diploma Ôl-raddedig Dieteteg. Disgwylir felly y bydd gan ddeiliad y swydd brofiad o hyfforddiant lleoliad clinigol cyfredol.  

Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm sy'n gyfrifol am weithgareddau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, a datblygu agendâu ymchwil ac arloesi. Felly, bydd disgwyl i chi gyfrannu at ystod o'r gweithgareddau hyn.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth addysgu a dysgu

Ymchwil ac Ysgolheictod

Cyfathrebu

Cysylltu a Rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

Meini prawf hanfodol

Gradd anrhydedd da

Wedi cofretru fel Deietegydd gyda’r Cyngor Proffesiynau lechyd a Gofal (HCPC)

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabod Proffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth).

Darlithydd

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Tystiolaeth o ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i gefnogi'r broses o ddatblygu amcanion, prosiectau neu gynigion ymchwil.

 Y gallu i ddefnyddio dulliau priodol o ledaenu canfyddiadau ymchwil.

 Y gallu i gyfrannu at gyflawni Cynllun Datblygu'r Ysgol a datblygu gweithgareddau eraill yr ysgol.

 Y gallu i gyflawni dyletswyddau gweinyddol mewn modd cywir a phrydlon.

 Y gallu i gynllunio llwythi gwaith a phrosiectau a rheoli adnoddau'n effeithiol. 

Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am nifer o feysydd allweddol fel tiwtor modiwl, goruchwyliaeth ymchwil ar lefel israddedig.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a cysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd –cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Y gallu i ddatblygu perthynas waith gynhyrchiol fel rhan o dîm proffesiynol.

 Y gallu i gydweithio ar brosiectau ymchwil drwy ddatblygu partneriaethau priodol.

Profiad o addysgu/ymchwil neu gymhwyster cyfatebol.

Profiad o ddenu neu gynhyrchu arian/incwm drwy amrywiaeth o ffynonellau.

 Profiad o weithio gydag eraill mewn swydd oruchwylio/arwain/cefnogi/mentora.

Y gallu i ddangos ymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch, a Safonau Ansawdd.

I weld y darlithydd mewn maetheg a dieteteg swydd ddisgrifiad llawn a manyleb y person, cliciwch yma. Hefyd, ewch i'n pecyn recriwtio yma

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 17 Gorffennaf 2020, 16:30pm

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.

Similar jobs

Similar jobs