CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Senior Lecturer in Dental Technology

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£46,718.00 - £54,131.00 per annum pro rata
Posted
11 Jun 2020
End of advertisement period
17 Jul 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Title: Senior Lecturer in Dental Technology

Location: Cardiff School of Sport and Health Sciences

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary:  Grade 8A/B £46,718.00 - £54,131.00 per annum pro rata

Hours: 18.5 hours per week

Tenure: Permanent

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

To teach Dental Technology on approved programmes offered by the School and to identify new areas of provision to broaden a highly specialised unit.

Principal Duties and Responsibilities:

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing People

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree.

An earned doctoral level qualification

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Membership of a professional body (i.e. registered with the General Dental Council).

Senior Lecturer

An in-depth knowledge of specialist subject and professional area (i.e. dental technology procedures, techniques and materials)

Specialist knowledge of removable prosthodontic technology

An in-depth understanding of pedagogy.

An in-depth understanding of research/enterprise and scholarly activity.

Ability to design, develop and deliver a range of programmes at various levels.

Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institutions strategic planning processes.

Ability to develop research objectives, prepare proposals, carry out independent research, referee and contribute to peer assessment.

Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. research projects, new courses, consultancy.

Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.

Ability to take responsibility for a number of key areas such as chairing and participating in school and institutional committees, leading projects.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations or exhibitions at national or international conferences, reports on findings, journal articles etc. to a wide variety of audiences.

Ability to lead and contribute to the development of teams to ensure effective and productive working relationships.

Ability to lead/develop/work collaboratively with a number of internal and external networks, e.g. professional associations, external examiners.

Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

Experience of engaging in pedagogic and practitioner research

Experience of contributing to the development of academic strategies for example, research and enterprise, teaching and learning.

Experience of managing performance through the setting, monitoring and review of objectives

Ability to risk assess and implement policy/strategy in relation to Equality and Diversity, Health and Safety, Quality Standards.

To view the full Job Description and Person Specification please click here. Please also visit our recruitment pack here

Closing Date: Friday, 17 July 2020, 16:30pm

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

  

Uwch Ddarlithydd mewn Technoleg Ddeintyddol

Ysgol chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd, Campws Llandaf, Caerdydd

Gradd 8A/B £46,718.00.00 - £54,131.00 y flwyddyn pro rata

18.5 Awr Yr Wythnos / Parhaol

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

I addysgu Technoleg Ddeintyddol ar raglenni cymeradwy a gynigir gan yr Ysgol a nodi meysydd darpariaeth newydd i ehangu uned hynod arbenigol.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod  

Cyfathrebu

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

Meini prawf hanfodol

Gradd anrhydedd dda.

Gymhwyster lefel doethuriaeth a enillir

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni a gytunwyd (cyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl ac yn sicr o fewn tair blynedd o ddechrau cyflogaeth). 

Aelodaeth o gorff proffesiynol (h.y. wedi'i gofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol).

Uwch ddarlithydd

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol (h.y. gweithdrefnau, technegau a deunyddiau technoleg ddeintyddol).

Gwybodaeth arbenigol am dechnoleg prosthodontig symudadwy

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a cysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd –cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Profiad o addysgu AU neu'r hyn sy'n cyfateb iddo.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am nifer o feysydd allweddol megis cadeirio a chymryd rhan mewn pwyllgorau ysgol a sefydliadol, arwain prosiectau.

Gallu cyfathrebu a rhannu syniadau cysyniadol a chymhleth mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau neu arddangosiadau mewn cynadleddau cenedlaethol neu ryngwladol, adroddiadau ar ganfyddiadau, erthyglau mewn cyfnodolion ac ati i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Y gallu i arwain a chyfrannu at ddatblygu timau er mwyn sicrhau perthynas waith effeithiol a chynhyrchiol.

Y gallu i arwain/datblygu/gweithio ar y cyd â nifer o rwydweithiau mewnol ac allanol, e.e. cymdeithasau proffesiynol, arholwyr allanol.

Gallu cynllunio llwyth gwaith a phrosiectau a rheoli adnoddau yn effeithiol

Profiad o addysgu AU neu gyfatebol

Profiad o ddarparu arweiniad academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Profiad o ymgysylltu mewn ymchwil addysgeg ac ymarferwyr.

Profiad o gyfrannu at ddatblygu strategaethau academaidd er enghraifft, ymchwil a menter, addysgu a dysgu.

Profiad o reoli perfformiad drwy osod, monitro ac adolygu amcanion

Y gallu i asesu risg a gweithredu polisi/strategaeth mewn perthynas â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch, Safonau Ansawdd.

I gael gweld y Disgrifiadau Swydd llawn a Manyleb y Person cliciwch yma: Uwch Darlithydd mewn Technoleg Ddeintyddol. Ewch hefyd I’n pecyn recriwtio yma

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 17 Gorffennaf 2020, 16:30pm

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.