CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Senior Lecturer in Teacher Education and Professional Learning: Art and Design

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£46,718 - £54,131 per annum pro rata                           
Posted
11 Jun 2020
End of advertisement period
20 Jul 2020
Academic Discipline
Social Sciences, Education
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Job Title: Senior Lecturer in Teacher Education and Professional Learning: Art and Design

Location: Cardiff School of Education and Social Policy

Location: Cyncoed Campus, Cardiff

Grade and Salary: Grade 8A/B £46,718 - £54,131 per annum pro rata                           

Tenure: 3 years fixed term contract. Secondment opportunities welcomed.

Hours: 18.5 hours per week

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

The School offers a diverse and stimulating range of undergraduate and postgraduate programmes in education, humanities and social policy. Working collaboratively with external partners, schools and organisations we ensure that our programmes are discipline specific, innovative and professionally relevant.

The Cardiff School of Education and Social Policy at Cardiff Metropolitan University has an excellent reputation for its Initial Teacher Education provision, which is anticipated to grow over the next 5 years. This is an exciting opportunity for a secondment to join an enthusiastic, committed and research/innovation active team within the Department of Initial Teacher Education.  

The major commitment will be to: co-ordinate recruitment and programme delivery for PGCE Secondary Art and Design;

The post holder will also be expected to contribute to ITE programmes across primary and secondary sectors in relation to Art and Design as well as teach core and professional and pedagogical studies across the PGCE programmes. Flexibility to teach across and to contribute to other areas of our provision within the Cardiff School of Education and Social Policy may be required. 

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Pastoral care

Essential Criteria

A good honours degree at Master’s level

Qualified Teacher Status (QTS)

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Membership of a professional body.

Senior Lecturer

An in-depth knowledge of specialist subject and professional area.

An in-depth understanding of pedagogy.

An in-depth understanding of research/enterprise and scholarly activity.

Ability to design, develop and deliver a range of programmes at various levels.

Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institutions strategic planning processes.

Ability to develop research objectives, prepare proposals, carry out independent research, referee and contribute to peer assessment.

Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. research projects, new courses, consultancy.

Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

Experience of engaging in pedagogic and practitioner research

*The appointment of the successful applicant will be subject to a Disclosure and Barring Service check (DBS, previously CRB).

To view the Senior Lecturer in Teacher Education and Professional Learning: Art and Design  Job Description and Person Specification please click Senior Lecturer in Teacher Education and Professional Learning: Art and Design. Please also visit our Recruitment Pack here.

Closing Date: Monday, 20th July 2020.

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl swydd: Uwch Ddarlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol: Celf a Dylunio

Lleoliad: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd      

Lleoliad: Cyncoed Campus, Caerdydd

Gradd a Chyflog: Gradd 8AB Cyflog:  £46,718 - £54,131 y flwyddyn pro rata 

Daliadaeth: 3 blynedd o gontract cyfnod penodol.  Croesawu cyfleoedd secondio.

Oriau: 18.5 awr yr wythnos    

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae’r Ysgol yn cynnig ystod amrywiol ac ysgogol o raglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn addysg, y dyniaethau a pholisi cymdeithasol.Gan weithio ar y cyd â phartneriaid, ysgolion a sefydliadau allanol rydym yn sicrhau bod ein rhaglenni yn benodol i ddisgyblaeth, yn arloesol ac yn berthnasol yn broffesiynol.

Mae gan Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Caerdydd enw eithriadol o dda am ei darpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon, a rhagwelir y bydd yn tyfu dros y 5 mlynedd nesaf. Dyma gyfle gwych am secondiad i ymuno â thîm ymchwil/arloesi gweithgar, brwdfrydig ac ymroddedig yn yr Adran Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon.   

Y prif ymrwymiad fydd: cydgysylltu’r gwaith o recriwtio a darparu rhaglenni ar gyfer Cwrs TAR Uwchradd mewn Celf a Dylunio;

Disgwylir i ddeilydd y swydd gyfrannu at raglenni Addysg Athrawon Cychwynnol ar draws y sectorau cynradd ac uwchradd mewn perthynas â Chelf a Dylunio yn ogystal ag addysgu astudiaethau craidd a phroffesiynol ac addysgol ar draws rhaglenni TAR. Efallai bydd angen hyblygrwydd i addysgu ar draws meysydd eraill ein darpariaeth a chyfrannu atynt yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd. 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Cefnogaeth addysgu a dysgu

Ymchwil ac ysgolheictod

Cyfathrebu

Cyswllt a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gofal bugeiliol

Meini prawf hanfodol

Gradd anrhydedd dda ar lefel Meistr

Statws Athro Cymwysedig (Statws Athro Cymwysedig)

Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Proffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni a gytunwyd (cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd o gychwyn cyflogaeth).

Aelodaeth corff proffesiynol.

Uwch Ddarlithydd

Gwybodaeth fanwl am Addysg Gychwynnol Athrawon yr ail gyfnod a’r maes proffesiynol.

Dealltwriaeth fanwl o addysgeg Celf a Dylunio

Dealltwriaeth fanwl o waith ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd  

Gallu i ddylunio, datblygu a darparu rhaglenni amrywiol ar lefelau ôl-radd. 

Gallu i adolygu cynllun y rhaglen yn rheolaidd er mwyn sicrhau y cydymffurfir â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd a gwneud addasiadau lle y bo’n briodol. 

Gallu i gyfrannu at y gwaith o gyflawni Cynllun Galluogi Strategol yr Ysgol a phrosesau cynllunio strategol y sefydliad.

Gallu i arwain/datblygu/weithio’n gydweithredol gyda nifer o rwydweithiau mewnol ac allanol, e.e. cymdeithasau proffesiynol, arholwyr allanol. 

Gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygiad/gwelliannau strategol e.e. cyrsiau newydd, ymgynghoriaeth.

Gallu i nodi (drwy ddadansoddi gwybodaeth reoli briodol) y meysydd sydd angen gwella perfformiad ynddynt e.e. niferoedd myfyrwyr, bodlonrwydd myfyrwyr. 

Profiad o addysgu Addysg Uwch neu’r hyn sy’n cyfateb. 

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora rheng flaen i gydweithwyr eraill. 

Profiad o ymwneud â gwaith ymchwil addysgeg ac ymarferwyr.

*Bydd penodiad yr ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS, y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) yn flaenorol).

I weld y Swydd Disgrifiad a’r Manyleb Person Uwch Ddarlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol: Celf a Dylunio l cliciwch yma Uwch Ddarlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol: Celf a Dylunio. Hefyd i weld ein Pecyn Recriwtio, cliciwch yma.

Dyddiad Cau: Dydd Llun, 20fed Gorffennaf 2020

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs