Professor / Reader - School of Health Sciences

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£60,905 - £62,727 p.a as a Reader or £62,729 - £76,493 on Professorial Band 1
Posted
21 May 2020
End of advertisement period
30 Jun 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Professor / Reader
School of Health Sciences
Ref: BU02164
Salary: £60,905 - £62,727 p.a as a Reader or £62,729 - £76,493 on Professorial Band 1

Applications are invited for the above permanent full-time post in the School of Health Sciences at Bangor University. We are particularly interested in candidates who possess the skills and expertise to undertake internationally excellent and world-leading research in (or complementary to) the following discipline areas: ageing and dementia, health services research, health economics, clinical trials, medicines evaluation, primary care, palliative care, mental health, public health, social care, nursing or dental care research. Clinical academics are invited to apply if their methodological or clinical research fits with the School research strategy.

The successful candidate will be able to clearly demonstrate how they will further strengthen our research portfolio, and meet the aim of the School and the Bangor Institute of Health and Medical Sciences (BIHMR), of undertaking research to, for example, improve the lifelong health and wellbeing of the population, or conduct evaluation of health technologies or medicines. The post will have an explicit remit to lead BIHMR and the successful candidate will demonstrate intellectual curiosity across the discipline areas for the College.

Candidates should be educated to PhD level (or equivalent) in health or social care or a related subject and demonstrate the ability to lead internationally significant research programmes, be willing to work collegiately, and have the ability to successfully lead post-graduate research to advanced level in Higher Education. Candidates should have an established track record and future trajectory of publishing world-leading or internationally excellent rated outputs suitable for the Research Excellence Framework in the subjects described above, or in complementary areas.  

Candidates will have proven ability, as evidenced by their publication profile and a clear strategy for future research that will result in world-leading publications and impact.

The successful candidate can commence in post as soon as is possible. The School operates its business across two campuses (Bangor and Wrexham), thereby providing flexibility in location choice for successful candidates.

Dependent on experience and potential, the successful applicant may be appointed as Reader or on Professorial pay scale.  Appointment to Professorial level will be based on candidates demonstrating all the essential requirements noted (please refer to the main duties and responsibilities - highlighted in bold for further details).

Interviews expected to be held during July 2020. Short-listed applicants will be invited to deliver an online public lecture as part of the interview process.

The ability to communicate in Welsh is desirable for this post.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Informal queries can be made to Dr Lynne Williams, Interim Head of School, Email: lynne.williams@bangor.ac.uk, Tel: 01248 383170.

Closing date for applications: Tuesday 30th June 2020.

Committed To Equal Opportunities

 

Athro/Darllenydd
Ysgol Gwyddorau Iechyd
Cyf: BU02164
Cyflog: £60,905 - £62,727 y flwyddyn fel Darllenydd neu £62,729 - £76,493 ar Fand Athro 1

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser, barhaol uchod yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ymgeiswyr sy'n meddu ar y sgiliau a'r arbenigedd i ymgymryd ag ymchwil rhyngwladol rhagorol ac sydd gyda'r gorau yn y byd yn y meysydd disgyblaeth canlynol (neu'n eu hategu): heneiddio a dementia, ymchwil gwasanaethau iechyd, economeg iechyd, treialon clinigol, gwerthuso meddyginiaethau, gofal sylfaenol, gofal lliniarol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd, gofal cymdeithasol, ymchwil nyrsio neu ofal deintyddol. Gwahoddir academyddion clinigol i wneud cais os yw eu hymchwil methodolegol neu glinigol yn cyd-fynd â strategaeth ymchwil yr Ysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos yn glir sut y byddant yn cryfhau ymhellach ein portffolio ymchwil, a chyflawni nod yr Ysgol a Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor, sef gwneud ymchwil i, er enghraifft, gwella iechyd gydol oes a lles y boblogaeth, neu werthuso technolegau iechyd neu feddyginiaethau. Bydd gan y swydd gylch gwaith penodol i arwain Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos chwilfrydedd deallusol ar draws feysydd disgyblaeth y Coleg.

Dylai ymgeiswyr fod wedi eu haddysgu at lefel PhD (neu gyfwerth) mewn iechyd neu ofal cymdeithasol neu bwnc cysylltiedig a dangos y gallu i arwain rhaglenni ymchwil o bwys rhyngwladol, bod yn barod i weithio'n golegol, ac yn meddu ar y gallu i arwain yn llwyddiannus ymchwil ôl-radd at uwch lefel mewn Addysg Uwch. Dylai fod gan ymgeiswyr hanes cadarn a llwybr yn y dyfodol o gyhoeddi cynnyrch gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol ac sy'n addas ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn y pynciau a ddisgrifir uchod, neu mewn meysydd sy'n eu hategu.  

Bydd gan ymgeiswyr dystiolaeth o'r gallu i gyhoeddi a strategaeth glir ar gyfer ymchwil yn y dyfodol a fydd yn arwain at gyhoeddiadau ac effaith o safon fyd-eang.

Gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd mor fuan â phosib. Mae'r Ysgol yn gweithredu ar draws dau gampws (Bangor a Wrecsam), gan felly roi hyblygrwydd i'r ymgeiswyr llwyddiannus o ran dewis lleoliad.

Yn dibynnu ar brofiad a photensial, gellir penodi'r ymgeisydd llwyddiannus fel Darllenydd neu ar raddfa gyflog Athro. Bydd y penodiad ar lefel Athro yn seiliedig ar ymgeiswyr sy'n dangos yr holl ofynion hanfodol a nodwyd (cyfeiriwch at y prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau - wedi'u hamlygu mewn print trwm  - am fanylion pellach).

Disgwylir cynnal y cyfweliadau yn mis Gorffennaf 2020.  Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i draddodi darlith gyhoeddus ar-lein fel rhan o'r broses gyfweld.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol i'r swydd hon.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond mewn achosion lle ceir trafferth i ddefnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â Dr Lynne Williams, Pennaeth Dros Dro yr Ysgol, E-bost: lynne.williams@bangor.ac.uk, Ffôn: 01248 383170.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: Dydd Mawrth 30 Mehefin 2020.

 Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement