CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Communications Manager

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£40,322 - £45,361 per annum
Posted
25 Apr 2020
End of advertisement period
27 Apr 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Communications Manager

Marketing & External Relations

Llandaff Campus (Alexander House)  

Grade 7A/B £40,322 - £45,361 per annum

Permanent 37 hours per week

The University

Located in an exciting, modern European capital city, Cardiff Metropolitan University is a global university. We are continually investing in our students' future and provide education and training opportunities that are accessible, flexible and of the highest quality. The University has an environment for staff and students that creates a sense of belonging that champions creativity, diversity, freedom and innovation and promotes social cohesion and tolerance. As a community of staff and students, we work hard at enhancing health and wellbeing by encouraging positive decision making that will change lives for the better and promote the values of a fairer society by instilling greater confidence and self-esteem. Our research looks to address the local and global challenges facing our community, Wales and the wider world so that through partnership and collaboration, we can be part of an ecosystem that supports a buoyant and successful society and economy in Cardiff and across Wales.

The Communications Team

The Communications team leads strategic communications and outreach activities for the University by ensuring that key information is of high quality, accessible, reliable, and delivered through multiple communications channels to enable the delivery of the strategic objectives. The post holder will play a proactive and professional role in managing and directing a small team and must possess excellent interpersonal, written, communication, negotiation and organisational skills, as well as display a high level of initiative in order to deliver effectively in this key role. The post holder will work with and report to the Deputy Director and Head of External Engagement and Development. 

Role Summary

This is a key post which will contribute to the ambitions of the University’s Strategic Plan 2017-2018 – 2022-2023.  The post holder will play a proactive and professional role in the Communications team in the Marketing and External Relations department overseeing and directing the communications team to deliver high quality product on behalf of the university. The post holder will be responsible for a small team charged with the development and delivery of the University’s internal and external communications in support of the University’s strategic objectives.

The post holder must possess excellent interpersonal, written, communication, negotiation and organisational skills, and display a high level of initiative in order to deliver effectively in this key role.

Principal Duties and Responsibilities

Lead, manage, motivate and develop all communications staff, providing a clear sense of purpose and direction within the team.  This includes recruitment (as appropriate), staff development, performance management and succession planning.

Identify potential internal and external communications and PR opportunities that will increase awareness and understanding of the University’s strengths and values, in line with its strategic goals.

Generate increasingly creative ways to find new audiences and to reach journalists and influencers via social and other new media techniques as well as staff right across the University.

The closing date for applications will be 21 May 2020.

Interviews will be held on 8 June 2020 and conducted virtually.

Rheolwr Cyfathrebu

Marchnata a Chysylltiadau Allanol

Campws Llandaf (Tŷ Alexander)           

Gradd 7A/B £40,322 - £ 45,361 y flwyddyn

Parhaol

37 awr

Y Brifysgol

Wedi'i lleoli mewn prifddinas fodern, gyffrous yn Ewrop, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol fyd-eang. Rydym yn buddsoddi'n barhaus yn nyfodol ein myfyrwyr ac yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant sy'n hygyrch, yn hyblyg ac o'r ansawdd uchaf. Mae gan y Brifysgol amgylchedd ar gyfer staff a myfyrwyr sy'n creu ymdeimlad o berthyn sy'n hyrwyddo creadigrwydd, amrywiaeth, rhyddid ac arloesedd ac yn hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol a goddefgarwch. Fel cymuned o staff a myfyrwyr, rydym yn gweithio'n galed i wella iechyd a lles trwy annog gwneud penderfyniadau cadarnhaol a fydd yn newid bywydau er gwell ac yn hyrwyddo gwerthoedd cymdeithas decach trwy fagu mwy o hyder a hunan-barch. Mae ein hymchwil yn ceisio mynd i'r afael â'r heriau lleol a byd-eang sy'n wynebu ein cymuned, Cymru a'r byd ehangach fel y gallwn, trwy bartneriaeth a chydweithio, fod yn rhan o ecosystem sy'n cefnogi cymdeithas ac economi fywiog a llwyddiannus yng Nghaerdydd ac ar draws Cymru.

Y Tîm Cyfathrebu

Mae'r tîm Cyfathrebu yn arwain gweithgareddau cyfathrebu strategol ac allgymorth i'r Brifysgol trwy sicrhau bod gwybodaeth allweddol o ansawdd uchel, yn hygyrch, yn ddibynadwy, ac yn cael ei darparu trwy sawl sianel gyfathrebu i alluogi cyflawni'r amcanion strategol. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan ragweithiol a phroffesiynol wrth reoli a chyfarwyddo tîm bach a rhaid iddo feddu ar sgiliau rhyngbersonol, ysgrifenedig, cyfathrebu, trafod a threfnu rhagorol, yn ogystal ag arddangos lefel uchel o fenter er mwyn cyflawni'n effeithiol yn y rôl allweddol hon.  Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Ymgysylltu a Datblygu Allanol ac yn adrodd iddynt. 

Crynodeb o'r Rôl

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol y Brifysgol 2017-2018 - 2022-2023.  Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan ragweithiol a phroffesiynol yn y tîm Cyfathrebu yn yr adran Marchnata a Chysylltiadau Allanol gan oruchwylio a chyfarwyddo'r tîm cyfathrebu i ddarparu cynnyrch o ansawdd uchel ar ran y brifysgol.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am dîm bach sy'n gyfrifol am ddatblygu a darparu cyfathrebiadau mewnol ac allanol y Brifysgol i gefnogi amcanion strategol y Brifysgol.

Rhaid i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau rhyngbersonol, ysgrifenedig, cyfathrebu, trafod a threfnu rhagorol, ac arddangos lefel uchel o fenter er mwyn cyflawni'n effeithiol yn y rôl allweddol hon.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r Dirprwy Gyfarwyddwr ac yn adrodd iddo.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Arwain, rheoli, cymell a datblygu'r holl staff cyfathrebu, gan ddarparu ymdeimlad clir o bwrpas a chyfeiriad o fewn y tîm.  Mae hyn yn cynnwys recriwtio (fel y bo'n briodol), datblygu staff, rheoli perfformiad a chynllunio olyniaeth.

Adnabod cyfleoedd cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus mewnol ac allanol posibl a fydd yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gryfderau a gwerthoedd y Brifysgol, yn unol â'i nodau strategol.

Cynhyrchu ffyrdd cynyddol greadigol o ddod o hyd i gynulleidfaoedd newydd ac i gyrraedd newyddiadurwyr a dylanwadwyr trwy dechnegau cyfryngau cymdeithasol a newydd eraill yn ogystal â staff ledled y Brifysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 21 Mai 2020.

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar 8 Mehefin 2020 ac yn cael eu cynnal fwy neu lai