CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Principal Lecturer and MBA Programme Director

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
GBP 55,751 - GBP 62,727 per annum
Posted
12 Feb 2020
End of advertisement period
15 Mar 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Principal Lecturer and MBA Programme Director
 
Cardiff School of Management, Llandaff Campus, Cardiff
 
Grade 9A/B         GBP 55,751 - GBP 62,727 per annum
 
Full Time          37 hours per week

Tenure:        Permanent
 
Cardiff School of Management is one of Cardiff Metropolitan University's five schools. Based in our state of the art facility near to the heart of the capital city we offer a wide range of programmes at undergraduate and postgraduate level.

As part of our growth strategy, the School seeks an experienced academic with a track record in management / MBA degrees and who is able to contribute at a senior level to the fulfilment of Cardiff School of Management’s Vision and the University’s Strategic Priorities.

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support
 
Research and scholarship
 
Communication
 
Liaison and networking
 
Managing people
 
Teamwork
 
Pastoral care
 
Initiative, Problem solving and decision making
 
Planning and managing resource
 
Sensory, physical and emotional demands.

Work environment

Expertise

Essential Criteria

 
A good honours degree.

An earned doctoral level qualification.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Membership of a professional body.
An in-depth knowledge of, and national/international recognition in, specialist subject and professional area.

An in-depth understanding of pedagogy/research/innovation and scholarly activity. 

A thorough understanding of institutional management systems and the wider higher education environment. 

Ability to oversee the design and development of the overall curricula.

Ability to oversee the design and development of the overall curricula.

Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.

Lead the development and implementation of research strategy at either school and/or corporate level.

Ability to exercise academic leadership for all subject area teaching and research activity.

Ability to lead on a range of strategic developments e.g. consultancy, income generation, knowledge transfer, collaborative partnerships and networks at national and international level.

Ability to take responsibility at either school/corporate level, for a number of key areas such as chairing and participating in school and institutional committees, institutional decision-making and governance.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at national and international conferences, reports to committees, senior management teams, results of research activity, feedback etc. to a wide variety of audiences.

Ability to advise, influence and negotiate effectively both internally and externally to effect appropriate school/organisational development and direction.
 
Ability to lead the development of teams to ensure collegiate and productive inter-disciplinary working relationships.

Ability to act as an ambassador in relation to promoting and marketing the subject area, school and institution.

Experience of HE teaching. 

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for colleagues including the fair allocation of work according to skills and capacity.

Experience of leading on the development of academic strategies for example, teaching and learning, research and enterprise at school and/or corporate level.

Experience of programme management / working with collaborative partners

Experience of mediating resolution of student/staff issues and acting as an arbiter within school/corporate policy.

Ability to take responsibility for risk assessment and operation of all policy/strategy in relation to Equality and Diversity, Health and Safety, Quality Standards, Continuous Performance Improvement.

To view the full Job Description and Person Specification please click here: Principal Lecturer and MBA Programme Director
  
Closing Date: Sunday 15 March 2020, 16:30 pm.
  
www.cardiffmet.ac.uk/jobs
 
Prif Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen MBA 

Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf
 
Graddfa 9A/B          GBP 55,751 - GBP 62,727  y flwyddyn 
 
Amser llawn      37 awr yr wythnos

Daliadaeth:         Parhaol 

Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn un o bum ysgol Prifysgol Metropolitan Caerdydd. O'n cyfleuster modern trawiadol ger calon y brifddinas, cynigion ystod eang o raglenni ar lefel israddedig ac olraddedig.

Fel rhan o'n strategaeth twf, Mae’r Ysgol yn chwilio am academydd profiadol gyda hanes o gyrsiau gradd rheoli / MBA, a all gyfrannu ar lefel uwch at gyflawni gweledigaeth Ysgol Reoli Caerdydd a Blaenoriaethau Strategol y Brifysgol.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod

Cyfathrebu

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gwaith tim

Gofal bugeiliol

Menter, datrys problemau a gwneud penderfyniadau

Cynllunio a rheoli adnoddau

Gofynion synhwyrol, corfforol ac emosiynol

Amgylchedd gwaith

Arbenigedd

Meini prawf hanfodol


Gradd anrhydedd dda. 

Cymhwyster lefel doethuriaeth.

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn terfynau amser y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo modd yn ymarferol ac o fewn 3 blynedd o gychwyn y swydd).

Aelodaeth o gorff proffesiynol

Gwybodaeth fanwl am eich pwnc arbenigol a maes proffesiynol, a chydnabyddiaeth genedlaethol / rhyngwladol.

Dealltwriaeth fanwl o weithgareddau addysgeg / ymchwil / arloesedd ac ysgolheigaidd.

Dealltwriaeth drylwyr o systemau rheoli sefydliadol a’r amgylchedd addysg uwch ehangach.

Y gallu i oruchwylio dyluniad a datblygiad y cwricwla cyffredinol.

Y gallu i oruchwylio dyluniad a datblygiad y cwricwla cyffredinol.

Y gallu i adolygu dyluniad rhaglenni yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiaeth â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd ac i wneud newidiadau, lle bo’n briodol.

Arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaeth ymchwil ar lefel ysgol a / neu gorfforaethol.

Y gallu i gyflawni arweinyddiaeth academaidd ar gyfer yr holl weithgarwch addysgu ac ymchwil yn y maes pwnc.

Y gallu i arwain ar ystod o ddatblygiadau strategol, e.e. ymgynghoriaeth, cynhyrchu incwm, trosglwyddo gwybodaeth, partneriaethau a rhwydweithiau cydweithredol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb naill ai ar lefel ysgol / gorfforaethol, am nifer o feysydd allweddol fel cadeirio a chymryd rhan mewn pwyllgorau ysgol a sefydliadol, gwneud penderfyniadau sefydliadol a llywodraethu.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol, adroddiadau i bwyllgorau, uwch dimau rheoli, canlyniadau gweithgareddau ymchwil, adborth ac ati i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Y gallu i gynghori, dylanwadu a thrafod yn effeithiol yn fewnol ac yn allanol er mwyn effeithio ar ddatblygiad a chyfeiriad priodol yr ysgol / y sefydliad.

Y gallu i arwain datblygiad timau i sicrhau perthnasoedd gwaith rhyngddisgyblaethol colegol a chynhyrchiol.

Y gallu i weithredu fel llysgennad o ran hyrwyddo a marchnata’r maes pwnc, yr ysgol a’r sefydliad

Profiad o addysgu mewn Addysg Uwch. 

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth / mentora rheng flaen i gydweithwyr, gan gynnwys sicrhau bod y gwaith yn cael ei ddyrannu’n deg ac yn unol â sgiliau a gallu.

Profiad o arwain ar ddatblygu strategaethau academaidd, e.e. dysgu ac addysgu, ymchwil a mentergarwch ar lefel ysgol a / neu gorfforaethol.

Profiad o reoli rhaglenni / gweithio â phartneriaid cydweithredol. 

Profiad o ddatrys materion myfyrwyr / staff a gweithredu fel cyfryngwr, yn unol â pholisïau’r ysgol / polisïau corfforaethol.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am asesu risg a gweithredu pob polisi / strategaeth o ran Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch, Safonau Ansawdd, Gwella Perfformiad Parhaus.

I weld y Disgrifiad Swydd lawn a Manyleb y Person cliciwch yma Prif Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen MBA

Dyddiad cau: Ddydd Llun 15 Mawrth 2020, 16:30 yh 

www.cardiffmet.ac.uk/jobs