CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Principal Lecturer and Head of Department of Business, Management and Law

Location
Cardiff (Caerdydd)
Posted
31 Oct 2019
End of advertisement period
01 Dec 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Principal Lecturer and Head of Department of Business, Management and Law

Cardiff School of Management, Llandaff Campus, Cardiff

Grade 9A/B     GBP 55,751 - GBP 62,727 per annum plus GBP 3,500 honorarium

Full Time      37 hours per week

Cardiff School of Management is one of Cardiff Metropolitan University's five schools. Based in our state of the art facility near to the heart of the capital city we offer a wide range of programmes at undergraduate and postgraduate level.

As part of our growth strategy, the School seeks an enthusiastic academic, specifically a Head of Department within the areas of Business, Management and Law.

Principal Duties and Responsibilities

 • Teaching and learning support
 • Research and scholarship
 • Communication
 • Liaison and networking
 • Managing people
 • Teamwork
 • Pastoral care
 • Initiative, Problem solving and decision making
 • Planning and managing resource
 • Sensory, physical and emotional demands.
 • Work environment
 • Expertise

Essential Criteria

 • An earned doctoral level qualification in an area of academic relevance to the work of the Department.
 • Membership of a professional body relevant to the academic areas of the Department.
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy's Professional Recognition scheme, within a 6-month period.
 • An in-depth knowledge of, and national or international recognition in, specialist subject and professional area.
 • An in-depth understanding of pedagogy / research / enterprise and scholarly activity.
 • A thorough understanding of institutional management systems and the wider higher education environment.
 • Ability to oversee the design and development of the overall curricula.
 • Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.
 • With research leaders in the relevant field groups, contribute to the development of research strategy within the department, School and at corporate level.
 • Ability to exercise academic leadership for all subject area teaching and the contribution of research to that teaching
 • Evaluate the effectiveness of learning and teaching methodologies, assessment methods, course delivery and effect improvement where appropriate.
 • Ability to lead on a range of strategic developments e.g. consultancy, income generation, collaborative partnerships and networks at national and international level.
 • Ability to take responsibility at either school / corporate level, for a number of key areas such as Chairing and participating in School and Institutional committees, institutional decision making and governance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways - presentations at national and international conferences, reports to committees, senior management teams, results of scholarly activity, feedback etc to a wide variety of audiences.
 • Ability to advise, influence and negotiate effectively both internally and externally to effect appropriate school / organisational development and direction.
 • Ability to exercise academic leadership for all subject area teaching and scholarly activity and ensure that research informs teaching on relevant programmes.
 • Ability to lead the development of teams to ensure collegiate and productive inter-disciplinary working relationships.
 • Ability to act as an ambassador in relation to promoting and marketing the subject area, school and institution.
 • Experience of HE teaching.
 • Experience of providing academic leadership and first line support / mentoring for colleagues including the fair allocation of work according to skills and capacity.
 • Experience of leading on the development of academic strategies for example, teaching and learning, research and enterprise at School and/or corporate level.
 • Experience of mediating resolution of student / staff issues and acting as an arbiter within school / corporate policy.
 • Ability to take responsibility for risk assessment and operation of policy / strategy in relation to Equality and Diversity, Health and Safety, Quality Standards, Continuous Performance Improvement.

Closing Date: Sunday 01 December 2019, 16:30 pm.

Interviews will take place on Monday 09 December 2019

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Prif Ddarlithydd a phennaeth yr Adran Busnes, rheolaeth a'r gyfraith

Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf

Graddfa 9A/B           GBP 55,751 - GBP 62,727  y flwyddyn + honorariwm GBP 3,500

Amser llawn - 37 awr yr wythnos

Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn un o bum ysgol Prifysgol Metropolitan Caerdydd. O'n cyfleuster modern trawiadol ger calon y brifddinas, cynigion ystod eang o raglenni ar lefel israddedig ac olraddedig.

Fel rhan o'n strategaeth twf, mae'r ysgol yn chwilio am academydd brwdfrydig, yn benodol pennaeth adran o fewn y meysydd busnes, rheoli a'r gyfraith.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod

Cyfathrebu

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gwaith tim

Gofal bugeiliol

Menter, datrys problemau a gwneud penderfyniadau

Cynllunio a rheoli adnoddau

Gofynion synhwyrol, corfforol ac emosiynol

Amgylchedd gwaith

Arbenigedd

Meini prawf hanfodol

Cymhwyster wedi'i ennill ar lefel Doethur mewn maes sy'n berthnasol yn academaidd i waith yr Adran

Aelodaeth o gorff proffesiynol a fydd yn berthnasol i feysydd academaidd yr Adran

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd yn rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn chwe mis

Gwybodaeth drylwyr o'r pwnc arbenigol a'r maes proffesiynol a chydnabyddiaeth genedlaethol neu ryngwladol ynddynt

Dealltwriaeth drylwyr o addysgeg/ymchwil/menter a gweithgaredd ysgolheigaidd

Dealltwriaeth drylwyr o systemau rheoli'r sefydliad a'r amgylchedd addysg uwch ehangach

Yn gallu goruchwylio gwaith dylunio a datblygu'r cwricwlwm yn gyffredinol

Yn gallu adolygu dyluniad rhaglenni'n rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad a safonau ansawdd a rheoliadau academaidd a gwneud newidiadau lle y bydd hynny'n briodol

Ynghyd ag arweinwyr ymchwil yn y grwpiau maes perthnasol, cyfrannu i ddatblygiad strategaeth ymchwil o fewn yr Adran, yr Ysgol ac ar lefel gorfforaethol

Yn gallu arfer arweinyddiaeth academaidd ar gyfer yr holl addysgu yn y pwnc ac yng nghyfraniad ymchwil i'r addysgu hynny

Gwerthuso pa mor effeithiol yw'r methodolegau dysgu ac addysgu, y dulliau asesu, cyflawni cyrsiau a sicrhau gwelliant lle y bydd hynny'n briodol

Yn gallu arwain ar ystod o ddatblygiadau strategol e.e. ymgynghori, cynhyrchu incwm, rhwydweithiau a phartneriaethau cydweithredol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol

Yn gallu arddel cyfrifoldeb ar lefel Ysgol/ corfforaethol dros nifer o feysydd allweddol megis Cadeirio a chyfrannu i bwyllgorau'r Ysgol a'r sefydliad, gwaith penderfynu a llywodraethu'r sefydliad

Yn gallu lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd: cyflwyniadau mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol, adroddiadau i bwyllgorau, timau rheolwyr uwch, canlyniadau gweithgaredd ysgolheigaidd, adborth ac ati i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd

Yn gallu cynghori, dylanwadu, trafod a chytuno'n effeithiol, yn fewnol ac yn allanol, i sicrhau datblygiad a chyfeiriad priodol yr Ysgol a'r sefydliad

Yn gallu arfer arweinyddiaeth academaidd yr holl waith addysgu a gweithgaredd ysgolheigaidd yn y pwnc a sicrhau y bydd yr ymchwil yn goleuo'r addysgu ar raglenni perthnasol

Yn gallu arwain datblygiad timau i sicrhau perthnasoedd gwaith rhyngddisgyblaethol colegol a chynhyrchiol

Yn gallu bod yn llysgennad o ran hybu a marchnata'r pwnc, yr Ysgol a'r sefydliad

Profiad o addysgu ar lefel Addysg Uwch

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf ar gyfer cydweithwyr gan gynnwys dyrannu gwaith yn ol y sgiliau a'r capasiti

Profiad o arwain ar ddatblygu strategaethau academaidd, er enghraifft dysgu ac addysgu, ymchwil a menter ar lefel Ysgol a/neu gorfforaethol

Profiad o gyfryngu er mwyn datrys problemau myfyrwyr/staff a gweithredu yn ganolwr o fewn polisi'r Ysgol/corfforaethol

Yn gallu cymryd cyfrifoldeb dros asesu risgiau a gweithredu polisi/strategaeth yn ymwneud a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch, Safonau Ansawdd, Gwella Perfformiad yn Barhaus

I weld y Disgrifiad Swydd lawn a Manyleb y Person cliciwch yma Prif Ddarlithydd a phennaeth yr Adran Busnes, rheolaeth a'r gyfraith

Dyddiad cau: Dydd Sul 01 Rhagfyr 2019, 16:30 yh 

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Llun 09 Rhagfyr 2019

www.cardiffmet.ac.uk/jobs