CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Head of Department and Principal Lecturer in Marketing and Strategy

Location
Cardiff (GB)
Salary
£54,765 - £61,618 per annum plus £3,500 honorarium
Posted
30 Apr 2019
End of advertisement period
29 May 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Head of Department and Principal Lecturer in Marketing and Strategy

Department:        Cardiff School of Management

Location:        Llandaff Campus 

Grade:    9A/B
     
Salary:    £54,765 - £61,618 per annum plus £3,500 honorarium

Hours:        Full time - 37 hours per week   

Tenure:    The Honorarium is attached to the Head of Department role and is for a five-year period only. Following this period, the role will be re-advertised and, unless reappointed, the role-holder will revert to their underlying substantive role. The Head of Department will be expected to spend 50% of their time in this role, with the other 50% on teaching, research and innovation related activities as agreed with the Deputy Dean.

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s Strategic Plan 2017/18 – 2022/23. The School seeks an experienced academic with a track record of innovation and leadership, who will enable the programmes in the Department and contribute to the fulfilment of Cardiff School of Management’s vision and Cardiff Metropolitan University’s strategic priorities. 

The role of Head will be held by an academic who has highly developed and constructive leadership skills. They will have expertise in the area of marketing and/or strategic management and they will have the ability to infuse their area of the School’s portfolio with new thinking and lead the debate about the intellectual direction of the curriculum, as well as the scholarship and research that underpins it.  

The Head will enable the achievement of Cardiff Metropolitan University’s strategic plan and the objectives of the School. A strong interest in innovative learning and teaching, research, enterprise and School development projects is required.

The Head of Department will:

  • be co-opted on to Cardiff School of Management’s Management and Planning Team and advise on potential areas for programme growth and development, as well as policies, resources and implementation across the School. 
  • have delegated responsibility for the management of designated non-pay budgets in this area, ensuring that all resources are well used on a cross programme basis;
  • report monthly to the Deputy Dean and Business Support Manager on progress made within the budgets set;
  • lead on quality issues, liaising with the programme directors in their subject areas;

Closing Date: Wednesday 29th May 2019

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs


DISGRIFIAD SWYDD

Teitl y Swydd:    Pennaeth Adran a Phrif Ddarlithydd, Marchnata a Strategaeth 

Adran:        Ysgol Reoli Caerdydd

Lleoliad:        Campws Llandaf 

Graddfa:        9A/B
     
Cyflog:        £54,765 - £61,618 y flwyddyn + honorariwm £3,500

Oriau:            Amser llawn – 37 awr yr wythnos 

Contract:    Mae’r Honorariwm ynghlwm wrth rôl y Pennaeth Adran ac mae am gyfnod o bum mlynedd yn unig. Yn dilyn y cyfnod hwn, caiff y rôl ei hail-hysbysebu ac, os na chaiff deiliad y swydd ei ail-benodi, bydd yn dychwelyd i’r rôl wreiddiol sylfaenol. Disgwylir i’r Pennaeth Adran dreulio 50% o’r amser yn y rôl hon a’r 50% arall yn cyflawni gweithgareddau addysgu, ymchwil ac arloesedd yn unol â’r hyn a gytunir arno gyda’r Dirprwy Ddeon. 

Crynodeb o’r Rôl: 

Mae’r swydd hon yn un allweddol a fydd yn cyfrannu i uchelgeisiau Cynllun Strategol y Brifysgol  2017/18 – 2022/23. Mae’r Ysgol yn chwilio am academydd profiadol a fydd â phrofiad llwyddiannus o ran arloesi ac arweinyddiaeth a fydd yn hwyluso’r rhaglenni yn yr Adran ac yn cyfrannu i wireddu gweledigaeth Ysgol Reoli Caerdydd a blaenoriaethau strategol Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Bydd academydd sydd â sgiliau arwain datblygedig ac adeiladol yn cyflawni rôl y Pennaeth. Bydd arbenigedd ganddo/ganddi ym maes marchnata a/neu reoli’n strategol ynghyd â’r gallu i roi gwaed newydd i’w faes ym mhortffolio’r Ysgol drwy feddwl mewn ffordd newydd ac arwain y drafodaeth ar gyfeiriad deallusol y cwricwlwm yn ogystal â’r ysgolheictod a’r ymchwil sy’n greiddiol iddo.   

Bydd y Pennaeth yn sicrhau y caiff cynllun strategol Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac amcanion yr Ysgol eu cyflawni. Bydd angen bod â diddordeb mawr mewn dysgu ac addysgu arloesol, ymchwil, menter a phrosiectau datblygu’r Ysgol.

Bydd y Pennaeth Adran:

  • yn cael ei gyfethol ar Dîm Rheoli a Chynllunio Ysgol Reoli Caerdydd ac yn rhoi cyngor ar feysydd twf a datblygiad posib ar gyfer rhaglenni, yn ogystal â pholisïau, adnoddau a gweithrediad ar draws yr Ysgol
  • wedi dirprwyo cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau (ar wahân i gyflogau) dynodedig yn y maes hwn, gan sicrhau y caiff yr holl adnoddau eu defnyddio’n dda ar sail traws-raglenni
  • yn adrodd yn fisol wrth y Dirprwy Ddeon a’r Rheolwr Cymorth Busnes ar y cynnydd a wnaed o fewn y cyllidebau a osodwyd
  • yn arwain ar faterion ansawdd, gan gysylltu â’r cyfarwyddwyr rhaglenni yn eu pynciau nhw
  • yn llwyr ymwybodol o bolisïau Prifysgol Metropolitan Caerdydd fel y byddan nhw wedi’u nodi yn y Llawlyfr Academaidd, a gweithio’n uniongyrchol â nhw

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 29 Mai 2019

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i:
www.cardiffmet.ac.uk/jobs