Pro-Vice-Chancellor, Arts & Social Sciences

2 days left

Location
Aberystwyth, Wales
Posted
24 Sep 2018
End of advertisement period
21 Oct 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Prifysgol Aberystwyth - Penodi Dirprwy Is-Ganghellor Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ac arweinydd academaidd darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol.

Lleoliad: Aberystwyth

Cyflog: Cystadleuol

A hithau wedi'i sefydlu yn 1872, y brifysgol gyntaf yng Nghymru, mae Prifysgol Aberystwyth yn gymuned gyfeillgar â golwg eang sy'n ysgogi dyheadau ac uchelgais. Â'i gwreiddiau'n ddwfn yn y dref a'r fro o'i chwmpas, mae'n Brifysgol ei milltir sgwâr a chanddi olwg byd-eang ar yr un pryd, ac yn gartref i 8,500 o fyfyrwyr a 2,000 o staff sy'n hanu o fwy na 90 o wledydd. Prifysgol Aberystwyth yw Prifysgol y Flwyddyn The Times Sunday Times am Ansawdd y Dysgu am yr ail flwyddyn o’r bron (2018 a 2019), a dyfarnwyd iddi safon Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu. Mae ganddi enw am ragoriaeth academaidd, profiad eithriadol i'w myfyrwyr, a llwybrau gyrfaol llwyddiannus ei graddedigion. Mae'n ymfalchïo yn ei Chymreictod a’i hymroddiad i’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn awyddus i atgyfnerthu hynny drwy'r penodiad pwysig hwn.

Rydym yn chwilio am ysgolhaig eithriadol i arwain ein darpariaeth academaidd yn y Gymraeg i'r brifysgol gyfan yn ogystal ag arwain Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. Mae'r Gyfadran yn cynnwys Addysg; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Celf; Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Hanes a Hanes Cymru; Ieithoedd Modern; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Y Gyfraith a Throseddeg; Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mae hefyd yn gartref i Ganolfan y Celfyddydau (sy'n adnodd i'r cyhoedd yn ogystal â'r Brifysgol), y Ganolfan Saesneg Ryngwladol a'r  Ganolfan Gerdd.

Bydd Dirprwy Is-Ganghellor y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn cyflawni swyddogaethau arweiniol  strategol ar draws y sefydliad mewn perthynas â’r ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â llywio'r Gyfadran, goruchwylio ymdrechion llwyddiannus i ddenu myfyrwyr, cynllunio a darparu rhaglenni astudio, ac ymchwil sy'n flaenllaw yn fyd-eang. Oherwydd arwyddocâd y swydd, ac ymrwymiad y Brifysgol i'r Gymraeg a diwylliant Cymru, bydd deiliad y swydd yn aelod o Grŵp Gweithredol y Brifysgol ac yn atebol i'r Is-Ganghellor. Byddwch yn meddu ar sgiliau arwain a rhyngbersonol o'r radd flaenaf, a bydd eich uchelgais a'ch gweledigaeth i ysbarduno llwyddiant ynghyd â’ch profiad o gynllunio a datblygu strategaeth academaidd yn allweddol. Byddwch yn gallu dangos prawf o lwyddiant personol mewn dysgu ac ymchwil yn un o brif ddisgyblaethau'r Gyfadran, ynghyd â  dangos eich bod wedi llwyddo i sicrhau ymrwymiad adrannau academaidd i ddarparu drwy’r Gymraeg a chymell ymwneud myfyrwyr â’r ddarpariaeth Gymraeg.

Rhaid i ymgeiswyr roi tystiolaeth o'u gallu i siarad ac ysgrifennu'r Gymraeg yn rhugl.

Mae’r penodiad am gyfnod penodol am hyd at 5 mlynedd yn y lle cyntaf.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

I wneud cais neu i lawrlwytho rhagor o wybodaeth am y swydd, gweler  https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/, gan roi'r cyfeirnod 3811. Y dyddiad cau am geisiadau yw 11:59 nos Sul, 21 Hydref 2018.

 

Aberystwyth University – Appointment of Pro Vice-Chancellor, Arts and Social Sciences, with institutional academic leadership for Welsh language provision

Location: Aberystwyth, Wales

Salary: Competitive

Established in 1872 as the first Welsh university, Aberystwyth University is a friendly, outward-looking community which inspires ambition and aspiration. Deeply rooted in our coastal town and west Wales, the University is at once local and global and is home to 8,500 students and 2,000 staff from over 90 countries. The Times Sunday Times UK University of the Year for Teaching Quality for the second year running (2018 & 2019), and with a Gold in the Teaching Excellence Framework, Aberystwyth University has a reputation for academic excellence, an exceptional student experience and graduate outcomes. It prides itself on its commitment to Welsh language and culture and seeks to strengthen this further with this important appointment.

We are seeking an exceptional senior academic to lead both our academic delivery in Welsh for the whole university, and the Faculty of Arts and Social Sciences. The Faculty comprises Art; Education; English and Creative Writing; History and Welsh History; International Politics; Law and Criminology; Modern Languages; Theatre, Film and Television Studies; Welsh and Celtic Studies. It is also home to our Arts Centre (a provision for the public as well as the University), the International English Centre and the Music Centre.

The Pro Vice-Chancellor Arts and Social Sciences will provide strategic institutional leadership, including specifically for the Welsh-medium academic provision across the University, as well as direction to the Faculty, overseeing successful student recruitment, programme design and delivery, and world leading research. The significance of the role, and the University’s commitment to Welsh language and culture, is demonstrated by the role holder being a member of the University Executive Group, and reporting to the Vice-Chancellor. With first-class leadership skills, ambition and vision to drive success, you will bring experience of setting and advancing academic direction, a proven track record of personal achievement in teaching and research in one of the main Faculty disciplines and demonstrable achievement in improving the contribution of Welsh-medium provision.

Candidates must evidence an ability to speak and write Welsh fluently.

The appointment is for a fixed term of initially up to five years. 

We are a Bilingual Institution which complies with the Welsh Language Standards and is committed to Equal Opportunities.  You are welcome to apply for any vacancy in Welsh or English and any application submitted will be treated equally. 

To apply or download further information about the role, please visit https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/, quoting reference 3811. The closing date for applications is 11:59 pm on Sunday the 21st October 2018