CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Computer Science and/or Games Development

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£40,927 - £46,042 per annum
Posted
Dec 06, 2021
End of advertisement period
Jan 14, 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Lecturer in Computer Science and/or Games Development

School/Unit: Cardiff School of Technologies

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Salary: Grade 7A/B, £40,927 - £46,042 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Fixed term for 3 years

We're delighted to have won two prestigious awards this year – the Times Higher Education UK University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

Principal Duties and Responsibilities

Cardiff School of Technologies is based on the Llandaff Campus and was launched in 2018. This new School, which focuses on computer and data science, cyber security, robotics and electronic engineering, already has around 900 students and has developed a thriving research community. The School ethos is to develop students in terms of their academic skills and knowledge and to give students an opportunity to develop their personal and professional skills, recognising the multi-disciplinary nature of their subject within an international context so that on graduating, they are rounded individuals with the competencies needed for industry and further study.  Programmes and modules are developed with stakeholders from industry, current research and students, ensuring a rounded curriculum.  As the School continues to grow it will build on existing partnerships with industry and add to its existing offering of degree apprenticeships like that in data analytics delivered jointly with the Office for National Statistics. 

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery across topics underpinned by Computer Science, Software Engineering, Games Development and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

What we are looking for - Experience & Strengths

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of scholarly activity.

Ability to develop teaching and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

What we are looking for - Essential Qualifications

A good honours degree

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Paul Angel, Head of Department – Computer Science at pnangel@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Teitl y Swydd: Darlithydd mewn Cyfrifiadureg a/neu Ddatblygu Gemau

Ysgol/Uned: Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd

Cyflog: Gradd 7A/B, £40,927 - £46,042 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Daliadaeth: Tymor Penodol (3 blynedd)

Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi ennill dwy wobr fawreddog eleni -  Prifysgol y Flwyddyn 2021 gan y Times Higher Education a'r Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide. 

Mae ein perfformiad yn y Canllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi ymysg y 40 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi arwain at y Brifysgol yn denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym nawr yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae Ysgol Dechnolegau Caerdydd yn seiliedig ar Gampws Llandaf ac fe’i lansiwyd yn 2018. Mae gan yr Ysgol newydd hon, sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth gyfrifiadurol a data, seiberddiogelwch, roboteg a pheirianneg electronig, eisoes oddeutu 900 o fyfyrwyr ac mae wedi datblygu cymuned ymchwil lewyrchus. Ethos yr Ysgol yw datblygu myfyrwyr o ran eu sgiliau a'u gwybodaeth academaidd a rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau personol a phroffesiynol, gan gydnabod natur amlddisgyblaethol eu pwnc o fewn cyd-destun rhyngwladol fel eu bod, wrth raddio, yn unigolion cyflawn sydd â'r cymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer diwydiant ac astudiaeth bellach.  Datblygir rhaglenni a modiwlau gyda rhanddeiliaid o ddiwydiant, ymchwil gyfredol a myfyrwyr, gan sicrhau cwricwlwm crwn.  Wrth i'r ysgol barhau i dyfu bydd yn adeiladu ar bartneriaethau presennol gyda diwydiant ac yn ychwanegu at ei chynnig presennol o brentisiaethau gradd fel yr un mewn dadansoddeg data a ddarperir ar y cyd â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Cyfrifiadureg a/neu Ddatblygu Gemau a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

Er mwyn bod yn llwyddiannus, byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel yr amlygir drwy eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn ichi wneud cyfraniad sylweddol at ddarpariaeth ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at y ddarpariaeth ar draws pynciau sy’n seiliedig ar Gyfrifiadureg, Peirianneg Meddalwedd, Datblygu Gemau a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltu proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Profiad a Chryfderau

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o weithgarwch ysgolheigaidd.

Y gallu i ddatblygu addysgu a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio menter a sgiliau datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Profiad o addysgu AU neu gyfatebol.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth llinell gyntaf/mentora i gydweithwyr eraill.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Cymwysterau Hanfodol

Gradd anrhydedd dda

Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau eich cyflogaeth).

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Paul Angel, Pennaeth Adran - Cyfrifiadureg ar pnangel@cardiffmet.ac.uk.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, ein buddion, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd dilyniant a datblygu gyrfa.