CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Senior Lecturer in Marketing

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£46,718 – 54,131 per annum
Posted
Jun 11, 2020
End of advertisement period
Jul 17, 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Senior Lecturer in Marketing

Location: Cardiff School of Management

Campus: Llandaff Campus, Cardiff

Grade and Salary: Senior Lecturer 8A/B £46,718 – 54,131 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

Cardiff School of Management is one of Cardiff Metropolitan University's five schools. Based in our state of the art facility near to the heart of the capital city we offer a wide range of programmes at undergraduate and postgraduate level.

The Marketing and Strategy department is seeking to appoint a motivated and enthusiastic academic at the Senior Lecturer level specialising in one or more aspects of Marketing. The department’s marketing portfolio currently includes foundation, undergraduate and postgraduate provision.

Experience in digital marketing, social media and managing data analytics would be particularly welcomed.

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and Learning support

Research and Scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing People

Pastoral Care

Essential Criteria

A good honours degree.

An earned doctoral level qualification.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Membership of a professional body.

Senior Lecturer

An in-depth knowledge of specialist subject and professional area.

An in-depth understanding of pedagogy.

An in-depth understanding of research/innovation and scholarly activity. 

Ability to design, develop and deliver a range of programmes at various levels.

Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institution’s strategic planning processes.

Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. new courses, consultancy.

Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction. 

Ability to take responsibility for a number of key areas such as chairing and participating in school and institutional committees, leading projects.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations, reports, learning materials, results of scholarly activity, feedback etc. to a wide variety of audiences.

Ability to lead and contribute to the development of teams to ensure effective and productive working relationships. 

Ability to lead/develop/work collaboratively with a number of internal and external networks, e.g. professional associations, external examiners. 

Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively. 

Ability to provide professional advice to a wide range of stakeholders.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

Experience of engaging in pedagogic and practitioner research.

Experience of contributing to the development of academic strategies for example, teaching and learning, research and enterprise.

Experience of managing performance through the setting, monitoring and review of objectives.

Ability to risk assess and implement policy/strategy in relation to Equality and Diversity, Health and Safety, Quality Standards.

Further Information

Informal enquiries about the post can be made to Niki Bolton: NJBolton@cardiffmet.ac.uk

To view the full Job Description and Person Specification please click here: Senior Lecturer in Marketing. Please also visit our Recruitment Pack here

Closing date: Friday 17 July 2020 at 16.30 pm.

For further information about this role and to apply, please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Given the current situation across the UK, we will take a flexible approach to planning the interviews, which are likely in the first instance to take place virtually. We will confirm interview dates with shortlisted candidates as soon as possible.

Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata

Teitl y swydd:         Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata

Lleoliad:                    Ysgol Reoli Caerdydd

Campws:                  Campws Llandaf, Caerdydd

Gradd a chyflog      8A/B   £46,718 - £54,131 y flwyddyn

Oriau:                         37 awr yr wythnos

Deiliadaeth:              Parhaol

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol:  Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn un o bum ysgol Prifysgol Metropolitan Caerdydd. O’n cyfleuster modern trawiadol ger calon y brifddinas, cynigion ystod eang o raglenni ar lefel israddedig ac ôlraddedig.

Mae’r Adran Marchnata a Strategaeth eisiau penodi academydd brwdfrydig a chryf ei gymhelliad ar lefel Uwch Ddarlithydd yn arbenigo mewn un o agweddau Marchnata o leiaf. Ar hyn o bryd, mae portffolio marchnata’r adran yn cynnwys darpariaeth ar lefel sylfaen, israddedig ac ôl-raddedig.

Byddai profiad mewn marchnata digidol, cyfryngau cymdeithasol a rheoli dadansoddeg yn ddymunol iawn

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Cymorth addysgu a dysgu

Ymchwil ac ysgolheictod

Cyfathrebu

Cyswllt a rhwydweithio

Rheoli Pobl

Gofal Bugeiliol

Meini prawf hanfodol

Gradd anrhydedd dda

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn graddfeydd amser cytunedig (cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth).

Aelodaeth o gorff proffesiynol

Gwybodaeth fanwl o bwnc arbenigol a maes proffesiynol.

Uwch Ddarlithydd

Dealltwriaeth fanwl o addysgeg.

Dealltwriaeth fanwl o ymchwil / menter a gweithgarwch ysgolheigaidd.

Y gallu i gynllunio, datblygu a chyflwyno ystod o raglenni ar wahanol lefelau.

Y gallu i adolygu dyluniad y rhaglen yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd ac i wneud newidiadau lle bo hynny'n briodol.

Y gallu i gyfrannu at gyflawni'r Cynllun Datblygu Ysgol a phrosesau cynllunio strategol y sefydliadau.

Y gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu / gwella strategol, e.e. cyrsiau newydd, ymgynghoriaeth.

Y gallu i ganfod (trwy ddadansoddi gwybodaeth reoli briodol) ardaloedd sydd angen gwella perfformiad e.e. niferoedd myfyrwyr, boddhad myfyrwyr.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am nifer o feysydd allweddol megis Cadeirio a chymryd rhan mewn pwyllgorau Ysgol a Sefydliadol, arwain prosiectau.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd - cyflwyniadau, adroddiadau, deunyddiau dysgu, canlyniadau gweithgarwch ysgolheigaidd, adborth ac ati i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd

Y gallu i arwain a chyfrannu at ddatblygu timau i sicrhau perthnasoedd gwaith effeithiol a chynhyrchiol.

Y gallu i arwain / datblygu / gweithio ar y cyd â nifer o rwydweithiau mewnol ac allanol, e.e. cymdeithasau proffesiynol, arholwyr allanol.

Y gallu i gynllunio llwythi gwaith a phrosiectau a rheoli adnoddau'n effeithiol.

Y gallu i ddarparu cyngor proffesiynol i ystod eang o randdeiliaid

Profiad o addysgu AU neu gyfwerth.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth / mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Profiad o ymgymryd ag ymchwil addysgol ac ymarferydd.

Profiad o gyfrannu at ddatblygiad strategaethau academaidd, er enghraifft, addysgu a dysgu, ymchwil a menter.

Profiad o reoli perfformiad trwy osod, monitro ac adolygu amcanion.

Profiad o weithio yn y diwydiant ffasiwn neu'n agos ag ef

Y gallu i asesu risg a gweithredu polisi / strategaeth mewn perthynas â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch, Safonau Ansawdd.

Gwybodaeth bellach

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol am y swydd i Niki Bolton: NJBolton@cardiffmet.ac.uk

I weld y Disgrifiad Swydd llawn a'r Manyleb Person cliciwch yma: Uwch Ddarlithydd mewn MarchnataHefyd, ewch i'n pecyn recriwtio yma

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 17 Gorffennaf 2020 am 16.30 pm

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

O ystyried y sefyllfa bresennol ledled y DU byddwn yn cymryd dull hyblyg wrth gynllunio'r cyfweliadau, sy'n debygol, yn y lle cyntaf i gymryd lle yn rhithiol. Byddwn yn cadarnhau dyddiadau cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn gynted â phosibl.