Contact Us

Talents Office, Human Resources Department 
Zijingang Campus, Zhejiang University 
No. 866, Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, 310058, P.R. China 
Tel: +86-571-88981390、88981345 
Fax: +86-571-88981976 
E-mail: tr@zju.edu.cn

Zhejiany minisite