CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Computer Science and/or Software Engineering

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
Grade 7A/B, £40,322 - £45,361 per annum
Posted
Thursday, 8 July 2021
End of advertisement period
Wednesday, 4 August 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Lecturer in Computer Science and/or Software Engineering

School/Unit:    Cardiff School of Technologies
Location:    Llandaff Campus, Cardiff
Salary:    Grade 7A/B, £40,322 - £45,361 per annum
Hours:    37 hours per week
Tenure:                Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide.  
Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

 
The Opportunity 
Cardiff School of Technologies is based on the Llandaff Campus and was launched in 2018. This new School, which focuses on computer and data science, cyber security, robotics and electronic engineering, already has around1000 students and has developed a thriving research community. Programmes and modules are developed with stakeholders from industry, current research and students, ensuring a rounded curriculum.   As the school continues to grow it will build on existing partnerships with industry and add to its existing offering of degree apprenticeships. 

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Computer Science and/or Games Development and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 
To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities
You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery BSc Computer Science, BSc Software Engineering, MSc Advanced Computer Science and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for - Experience & Strengths

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity. 
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

What we are looking for - Essential Qualifications 

 • A good honours degree
 • Doctoral qualification
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

How to apply 
If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Paul Angel, Head of Department – Computer Science at pnangel@cardiffmet.ac.uk

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Wednesday 4 August 2021, 4:30 pm.    

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible. 
We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit. 
Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible. 

Further Information 
Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities. 


Darlithydd Darlithydd yn Cyfrifiadureg a/neu Peirianneg Meddalwedd

Ysgol/Uned:        Ysgol Dechnolegau Caerdydd
Lleoliad:    Campws Llandaf
Cyflog:    Gradd 7A/B, £40,322 - £45,361 y flwyddyn
Oriau:    37 awr yr wythnos
Deiliadaeth:    Parhaol
  

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide.  
Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 
Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle 
Mae Ysgol Dechnolegau Caerdydd yn seiliedig ar Gampws Llandaf ac fe’i lansiwyd yn 2018. Mae gan yr Ysgol newydd hon, sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth gyfrifiadurol a data, seiberddiogelwch, roboteg a pheirianneg electronig, eisoes oddeutu 900 o fyfyrwyr ac mae wedi datblygu cymuned ymchwil lewyrchus. Datblygir rhaglenni a modiwlau gyda rhanddeiliaid o ddiwydiant, ymchwil gyfredol a myfyrwyr, gan sicrhau cwricwlwm crwn.   Wrth i'r ysgol barhau i dyfu bydd yn adeiladu ar bartneriaethau presennol gyda diwydiant ac yn ychwanegu at ei chynnig presennol o brentisiaethau gradd..

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Cyfrifiadureg a/neu Peirianneg Meddalwedd  a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 
Er mwyn bod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth am bwnc fel y dangosir drwy eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau
Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at gyflawni BSc Cyfrifiadureg, BSc Peirianneg Meddalwedd, MSc Cyfrifiadureg Uwch a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltu proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Disgwylir i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Profiad a Chryfderau

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd. 
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu AU neu gymhwyster cyfatebol.
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Cymwysterau Hanfodol 

 • Gradd anrhydedd dda
 • Cymhwyster doethurol
 • Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau eich cyflogaeth).

Sut i wneud cais 
Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Dr Paul Angel, Pennaeth Adran Cyfrifiadureg ar pnangel@cardiffmet.ac.uk.
I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Mercher 4 Awst 2021, 4:30 pm 

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. 
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod. 
Oherwydd y pandemig coronafeiwrs, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal bron. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl. 


Rhagor o Wybodaeth 
Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.