CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Lecturer in Architecture

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Posted
Wednesday, 7 July 2021
End of advertisement period
Tuesday, 3 August 2021
Academic Discipline
Arts & Humanities, Architecture
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Lecturer in Architecture  

School/Unit:    Cardiff School of Art and Design
Location:     Llandaff Campus, Cardiff
Salary:     Grade 7A/B, £40,322 - £45,361 per annum
Hours:     37 hours per week
Tenure:     Permanent 

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide.  

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK  top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity 
Cardiff School of Art & Design recently celebrating its 150th anniversary, is a community of learning, that enjoys excellent facilities and is proud of its cross- disciplinary curriculum and research. It embodies Cardiff Metropolitan University’s values of Freedom to enquire and explore, Creativity applied to challenges across different disciplines, Diversity in the ideas and contexts studied and Innovation in testing the traditional and extending practices with the latest digital technology.

The School currently has 13 inter-linked undergraduate programmes in a unique cross-disciplinary undergraduate scheme, and 8 inter-linked Masters awards.

Through the use of innovative and participatory research methods and a collaborative approach to working with external partners, our staff use their expertise to respond to challenges across a wide range of fields.

Research and Innovation in CSAD is defined by an overarching human-centred theme. The outstanding areas of enquiry are a fusion of: Art & Science, evidenced by the Fovo Lab, the Perceptual Experience Lab and FabLab Cardiff, Metatechnicity and FabCre8 research groups; Design & Wellbeing, emanating from the work of CARIAD, the Centre for Applied Research in Inclusive Art and Design; and the area of SuRBE, Sustainable & Resilient Built Environment focused on the ecological performance of new and heritage buildings.   

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Architecture, and experience of teaching or equivalent is essential.

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the BA (Hons) Architecture and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for - Experience & Strengths

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity. 
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of teaching or equivalent.
 • Experience of working with others in a supervisory / guiding / supporting / mentoring capacity.

What we are looking for - Essential Qualifications 

 • A good honours degree in Architecture (ARB Part 1 or equivalent) 
 • A good master’s degree in Architecture (ARB Part 2 or equivalent) 
 • A postgraduate certificate/diploma in Professional Practice in Architecture (ARB Part 3 or equivalent)
 • Eligibility to join the Architects Register (held by the Architects Registration Board, ARB)
 • Eligibility to become a Chartered Member of the Royal Institute of British Architects
 • Doctorate or equivalent professional experience. 
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

How to apply 
If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Fausto Sanna, Senior Lecturer and Programme Director, at FSanna@cardiffmet.ac.uk or further information about working with us at our University please visit our recruitment website.

Closing date: Tuesday 3rd August 2021, 4:30pm  

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible. 

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit. 

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible. 

Further Information

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities. 

 

Darlithydd mewn Pensaernïaeth  

Ysgol/Uned:    Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
Lleoliad:     Campws Llandaf, Caerdydd
Cyflog:     Gradd 7A/B, £40,322 - £45,361 y flwyddyn
Oriau:     37 awr yr wythnos
Daliadaeth:     Parhaol 

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide.   

Mae ein perfformiad yn y Canllaw eleni yn eithriadol, y dyrchafiad uchaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein gosod yn 40 uchaf y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi arwain at y Brifysgol yn denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym nawr yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle 
Mae Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 150 oed yn ddiweddar, yn gymuned ddysgu, sy'n mwynhau cyfleusterau rhagorol ac yn falch o'i chwricwlwm ac ymchwil trawsddisgyblaethol. Mae'n ymgorffori gwerthoedd Rhyddid i ymholi ac archwilio Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Creadigrwydd wedi'i gymhwyso i heriau ar draws gwahanol ddisgyblaethau, Amrywiaeth yn y syniadau a'r cyd-destunau a astudiwyd ac Arloesi wrth brofi'r arferion traddodiadol ac estynedig gyda'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf.

Ar hyn o bryd mae gan yr Ysgol 13 o raglenni israddedig rhyng-gysylltiedig mewn cynllun israddedig trawsddisgyblaethol unigryw, ac 8 gwobr Meistr ryng-gysylltiedig.

Trwy ddefnyddio dulliau ymchwil arloesol a chyfranogol a dull cydweithredol o weithio gyda phartneriaid allanol, mae ein staff yn defnyddio eu harbenigedd i ymateb i heriau ar draws ystod eang o feysydd.
Mae thema gyffredinol sy'n canolbwyntio ar bobl yn gyffredin i’r holl Ymchwil ac Arloesi yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.  Mae'r meysydd ymholi yn gyfuniad o: Celf a Gwyddoniaeth, a welir yn y Fovo Lab, y Labordy Profiad Canfyddiadol a grwpiau ymchwil FabLab Caerdydd, Metatechnicity a FabCre8; Dylunio a Lles, yn deillio o waith CARIAD, y Ganolfan Ymchwil Gymhwysol mewn Celf a Dylunio Cynhwysol; ac roedd ardal SuRBE, yr Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy a Gwydn yn canolbwyntio ar berfformiad ecolegol adeiladau newydd a threftadaeth.   

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Pensaernïaeth a phrofiad o addysgu neu gyfwerth yn hanfodol.
I fod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol 
Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at ddarpariaeth ein portffolio a addysgir gan gyfrannu BA (Anrh) Pensaernïaeth a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 
Disgwylir i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Beth fyddwch chi’n ei gyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd. 
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i adnabod meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu neu gyfwerth.
 • Profiad o weithio gydag eraill mewn swydd oruchwylio/arwain/cefnogi/mentora.

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol 

 • Gradd anrhydedd da mewn Pensaernïaeth (ARB Rhan 1 neu gyfwerth) 
 • Gradd meistr dda mewn Pensaernïaeth (ARB Rhan 2 neu gyfwerth) 
 • Tystysgrif / diploma ôl-raddedig mewn Ymarfer Proffesiynol mewn Pensaernïaeth (ARB Rhan 3 neu gyfwerth)
 • Cymhwyster i ymuno â'r Gofrestr Penseiri (a ddelir gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri, ARB)
 • Cymhwyster i ddod yn Aelod Siartredig o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain

Doethuriaeth neu brofiad proffesiynol cyfatebol.

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabod Proffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth).

Sut i wneud cais 
Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â D r Fausto Sanna, Uwch-Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen , trwy e-bostio FSanna@cardiffmet.ac.uk

I gychwyn eich cais ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 3 Awst 202, 4:30 pm. 

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. 
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod. 

Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl. 


Rhagor o Wybodaeth 
Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.