CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Senior Research Fellow Health and Human Performance Global Academy

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
8 A/B, £46,718 - £54,131 per annum
Posted
Wednesday, 2 June 2021
End of advertisement period
Tuesday, 29 June 2021
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Senior Research Fellow Health and Human Performance Global Academy 

School/Unit:    Research & Innovation Services
Location:    Cyncoed & Llandaff Campus, Cardiff
Salary:    8 A/B, £46,718 - £54,131 per annum 
Hours:     37 per week 
Tenure:                Fixed term for 3 years 

Named Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide.   

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK  top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The opportunity 
Research and Innovation Services (RIS) is based at Cardiff Metropolitan University's Llandaff Campus, from where the team supports research and innovation interactions with business and the wider community. At an operational level, we are the gateway through which external organisations can access the support and knowledge base of the University. We work with colleagues across Cardiff Met’s five academic schools and all units on a broad range of research and knowledge transfer activities maximising the commercial and social value of the University's research. We work with businesses through collaboration, consultancy, offering the opportunity for businesses to work with our students and the use of our resources and facilities. RIS is also home to the Global Academies which is a strategic initiative of the University to support and encourage interdisciplinary, impactful and international research, innovation and postgraduate education that addresses global challenges identified by the UN Sustainable Development Goals and Wellbeing of Future Generations Act (Wales) 2015. Our three Global Academies are Health and Human Performance; Food Science, Safety and Security; and Human Centred Design.

This is a post for a senior researcher, in a role that contributes to the ambitions of the University’s Strategic Plan. Centrally located within the University’s Research and Innovation Services, the post will support the the Head of Global Academy – Health and Human Performance in stimulating and delivering interdisciplinary research activity across the five academic Schools at Cardiff Met’s, bringing experience in relevant research grant capture, producing academic outputs and supporting the development of other researchers. The role will be a combination of ‘active researcher’ and ‘research leader’, supporting research project development across the university. 

What you’ll do – key duties 

 • Leading the development of human centred design focussed interdisciplinary research proposals
 • Contributing to the development of interdisciplinary research proposals that have a health and human performance element
 • Working closely with the Global Academies team to support research that addresses the UN’s Sustainable Development Goals
 • Leading the development of research teams across Cardiff Met through collaboration with senior researchers and early career researchers, to develop new teams to identify and capitalise upon new development opportunities
 • Managing funding application development and assuming strategic oversight of key research projects including project management of select research projects
 • Leading and supporting the production of relevant research outputs

Activities will include leading , facilitating and supporting the development of research and enterprise funding applications applicable to the Health and Human Performance Global Academy to be submitted to a variety of bodies, e.g. the European Commission, UKRI, public, private and third sector.  

The role holder will also formalise and implement processes that will lead to sustainable collaborative working, higher quality funding applications and associated growth of interdisciplinary research at Cardiff Met. This activity will directly contribute to our institutional Measures of Success. 

What you’ll bring – essential experience & strengths

 • Proven experience in successful research proposal development for academic research gained in an HEI environment, and with a diverse range of partners (research funding bodies, third sector, public and private sectors) 
 • Proven experience of developing and maintaining multi-partner/multi-national project relationships/networks
 • Proven experience of developing successful multi-partner/multi-national project proposals
 • Experience of a significant contribution to the delivery of an academic research programme
 • Experience of supervising research teams
 • Significant post-graduate level experience
 • Proven experience in publishing academic work 

What you’ll have - essential qualifications 

 • Doctoral level qualification in design or a related discipline; or other doctoral qualification with experience in projects related to health and human performance

Our total reward package 

 • We have a range of great benefits for employees including: 
 • Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday / concessionary days 
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions 
 • Flexible and remote working opportunities 
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage 
 • Access to all library facilities 
 • Salary sacrifice schemes including cycle to work  

How to apply 
If you would like to talk with us about this opportunity please contact Professor diane Crone, Head of Global Academy – Health and Human Performance, at dmcrone@cardiffmet.ac.uk  

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Tuesday 29 June 2021, 4:30 pm 

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible. 
We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit. 
Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible. 

Further Information 

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities. 


Uwch Gymrawd Ymchwil yr Academi Fyd-eang Perfformiad Iechyd a Dynol

Ysgol/Uned:    Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi
Lleoliad:    Campws Cyncoed a Llandaf, Caerdydd
Cyflog:    8 A/B, £46,718 - £54,131 flwyddyn
Oriau:      37 yr wythnos 
Daliadaeth:                Tymor Penodol o dair blynedd 

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide.   

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y cyfle 
Mae Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi (RIS) wedi'u lleoli ar Gampws Llandaf Prifysgol Metropolitan Caerdydd, lle mae'r tîm yn cefnogi rhyngweithio ymchwil ac arloesi gyda busnes a'r gymuned ehangach. Ar lefel weithredol, ni yw'r porth lle gall sefydliadau allanol gael gafael ar gefnogaeth a sylfaen wybodaeth y Brifysgol. Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws pum ysgol academaidd Caerdydd a phob uned ar ystod eang o weithgareddau ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth gan gynyddu gwerth masnachol a chymdeithasol ymchwil y Brifysgol i'r eithaf. Rydym yn gweithio gyda busnesau trwy gydweithredu, ymgynghori, a chynnig cyfle i fusnesau weithio gyda'n myfyrwyr a defnyddio ein hadnoddau a'n cyfleusterau. Mae RIS hefyd yn gartref i'r Academïau Byd-eang sy'n fenter strategol gan y Brifysgol i gefnogi ac annog ymchwil, arloesi ac addysg ôl-raddedig ryngddisgyblaethol, effeithiol a rhyngwladol sy'n mynd i'r afael â heriau byd-eang a nodwyd gan Ddeddf Nodau Datblygu Cynaliadwy a Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). ) 2015. Ein tair Academi Fyd-eang yw Iechyd a Pherfformiad Dynol; Gwyddor Bwyd, Diogelwch a Diogelwch; a Dylunio Dynol-Ganolog.

Swydd i uwch ymchwilydd yw hon, mewn rôl sy'n cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol y Brifysgol. Wedi'i leoli'n ganolog yng Ngwasanaethau Ymchwil ac Arloesi'r Brifysgol, bydd y swydd yn cefnogi Pennaeth yr Academi Fyd-eang – Perfformiad  Iechyd a Pherfformiad i ysgogi a darparu gweithgaredd ymchwil rhyngddisgyblaethol ar draws y pum Ysgol academaidd yn Met Caerdydd, gan ddod â phrofiad o ddal grantiau ymchwil perthnasol, cynhyrchu allbynnau academaidd a chefnogi datblygiad ymchwilwyr eraill. Bydd y rôl yn gyfuniad o 'ymchwilydd gweithredol' ac 'arweinydd ymchwil', yn cefnogi datblygiad prosiectau ymchwil ledled y brifysgol. 

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol 

 • Arwain y gwaith o ddatblygu cynigion ymchwil rhyngddisgyblaethol perfformiad iechyd a dynol 
 • Cyfrannu at ddatblygu cynigion ymchwil rhyngddisgyblaethol sydd ag elfen perfformiad iechyd a dynol
 • Gweithio'n agos gyda'r tîm Academïau Byd-eang i gefnogi ymchwil sy'n mynd i'r afael â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig
 • Arwain datblygiad timau ymchwil ledled Met Caerdydd trwy gydweithrediad ag uwch ymchwilwyr ac ymchwilwyr gyrfa gynnar, i ddatblygu timau newydd i nodi a manteisio ar gyfleoedd datblygu newydd
 • Rheoli datblygiad cymwysiadau cyllid a chymryd goruchwyliaeth strategol o brosiectau ymchwil allweddol gan gynnwys rheoli prosiectau prosiectau ymchwil dethol
 • Arwain a chefnogi cynhyrchu allbynnau ymchwil perthnasol

Bydd y gweithgareddau'n cynnwys arwain, hwyluso a chefnogi datblygiad cymwysiadau ymchwil a chyllid menter sy'n berthnasol i'r Academi Fyd-eang Perfformiad Iechyd a Dynol i'w cyflwyno i amrywiaeth o gyrff, e.e. Comisiwn Ewropeaidd, UKRI, y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector.  

Bydd deiliad y rôl hefyd yn ffurfioli ac yn gweithredu prosesau a fydd yn arwain at gydweithio cynaliadwy, ceisiadau cyllido o ansawdd uwch a thwf cysylltiedig ymchwil rhyngddisgyblaethol ym Met Caerdydd. Bydd y gweithgaredd hwn yn cyfrannu'n uniongyrchol at ein Mesurau Llwyddiant sefydliadol. 

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - profiad a chryfderau hanfodol

 • Profiad profedig o ddatblygu cynigion ymchwil yn llwyddiannus ar gyfer ymchwil academaidd a gafwyd mewn amgylchedd SAU, a chydag ystod amrywiol o bartneriaid (cyrff cyllido ymchwil, y trydydd sector, y sector cyhoeddus a phreifat) 
 • Profiad cadarn o ddatblygu a chynnal perthnasoeddrhwydweithiau prosiect aml-bartner/rhyngwladol
 • Profiad cadarn o ddatblygu cynigion prosiect aml-bartner/rhyngwladol llwyddiannus
 • Profiad o gyfraniad sylweddol at ddarparu rhaglen ymchwil academaidd
 • Profiad o oruchwylio timau ymchwil
 • Profiad sylweddol ar lefel ôl-raddedig
 • Profiad amlwg o gyhoeddi gwaith academaidd 

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - cymwysterau hanfodol 

 • Cymhwyster lefel doethuriaeth mewn dylunio neu ddisgyblaeth gysylltiedig; neu gymhwyster doethuriaeth arall sydd â phrofiad mewn prosiectau sy'n ymwneud a pherfformiad iechyd a dynol

Cyfanswm ein pecyn gwobrwyo 

 • Mae gennym ystod o fuddion gwych i weithwyr gan gynnwys: 
 • Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc/consesiynol
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael 
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac anghysbell 
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal 
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell 
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith 

Sut i wneud cais 
Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â'r Athro diane Crone, Pennaeth yr Academi Fyd-eang - Iechyd a Pherfformiad Dynol, ar dmcrone@cardiffmet.ac.uk 

I gychwyn eich cais ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs 

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 29 Mehefin 2021, 4:30 pm

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl. 

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi yn ôl teilyngdod. 

Oherwydd y pandemig coronafeirws mae ein holl recriwtio bron yn cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl. 


Gwybodaeth Bellach 

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.