CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Curriculum Development Lead

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
£40,322 - £45,361 per annum
Posted
Thursday, 25 March 2021
End of advertisement period
Thursday, 15 April 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Curriculum Development Lead

School/Unit: Quality Enhancement Directorate

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Salary: 7A/B, £40,322 - £45,361 per annum

Hours: 37 per week

Tenure: Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The opportunity

The Quality Enhancement Directorate is at the heart of Cardiff Met, working in partnership with colleagues in the Schools and Professional Services to make a positive contribution to the experiences of staff and students at the University. Spanning the Quality Assurance provision and the enhancement and development of Teaching and Learning, we play a unique and significant part in shaping policy and progress in line with the University’s Strategic Plans.

We are at an exciting stage of development, offering the right people the opportunity for creativity and professional progression within their role through the transformation of our services. This is an amazing opportunity to join a friendly, energetic team, and to make your mark in curriculum development at a vibrant, fast-developing University.

As the Curriculum Development Lead, you will play an integral role in ensuring that the University’s approach to programme design is current and informed by best sector practice. You will be an enthusiastic, professional, positive and creative individual, with significant experience of academic delivery and curriculum design. A commitment to supporting the University in providing an excellent student experience through the development of innovate, meaningful and engaging academic programmes is essential.

Using your established knowledge and your professional expertise, you will work with academic Schools, our Students Union, other professional services and learning development colleagues within QED to establish a sustainable quality enhancement model that supports and empowers Schools to design excellent curriculum. You will also play a key role in disseminating good practice and providing advice and guidance on curriculum and assessment development.

What you’ll do – key duties

You will work closely with colleagues in QED to ensure that the University’s approach to curriculum development is aligned with the ambitions of the Strategic Plan and encourage the development of innovative and engaging programmes of study.

Key to this role will be the establishment of a sustainable model of providing academic curriculum development advice and guidance in support of the University’s Strategy. You will need to contribute to the Professional Learning programme delivered by QED - facilitating the sharing of good practice and innovation in curriculum development within and across disciplines including organising workshops and staff development events for internal and external staff as required.

Being proactive in staying abreast of sector developments and current research relating to curriculum design will be key and you will use this knowledge to inform practice at Cardiff Met and be willing to share practice with external groups.

What you’ll bring – essential experience & strengths

 • Experience of teaching in a HE environment and designing academic programmes;
 • Lived experience of curriculum design and the ability to improve standards of performance in relation to curriculum development;
 • Knowledge of sector leading practice in curriculum design and development;
 • Experience of delivering high quality staff development/training;
 • Ability to lead and motivate a team;
 • Excellent project management skills and excellent planning, time management and organisational skills;
 • Excellent interpersonal and communication skills including the ability to interact effectively with a wide range of internal and external stakeholders at a senior level;
 • Ability to provide creative and effective solutions to complex problems;
 • Ability to work under pressure, highly computer literate.

you’ll have - essential qualifications

 • An Initial degree or equivalent qualification; 
 • Evidence of continuous professional development;
 • A relevant post-graduate qualification or award.

Our total reward package

We have a range of great benefits for employees including:

Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday / concessionary days

Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions

Flexible and remote working opportunities

Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage

Access to all library facilities

Salary sacrifice schemes including cycle to work

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Laura West-Burnham, Academic Development Specialist at LWest-Burnham@cardiffmet.ac.uk

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Thursday 15 April 2021, 4:30 pm

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.  

 

Teitl y Swydd: Arweinydd Datblygu'r Cwricwlwm

Ysgol / Uned: Cyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd

Lleoliad: Campws Cyncoed, Caerdydd

Cyflog: 37 awr yr wythnos

Oriau: 7 A/B, £40,322 - £45,361 y flwyddyn

Daliadaeth: Parhaol

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae'r Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd wrth wraidd Met Caerdydd, gan weithio mewn partneriaeth â chydweithwyr yn yr Ysgolion a'r Gwasanaethau Proffesiynol i wneud cyfraniad cadarnhaol i brofiadau staff a myfyrwyr y Brifysgol. Yn ogystal â’r ddarpariaeth Sicrwydd Ansawdd a gwella a datblygu Addysgu a Dysgu, rydym yn chwarae rhan unigryw ac arwyddocaol wrth lunio polisi a chynnydd yn unol â Chynlluniau Strategol y Brifysgol.

Rydym ar gam datblygu cyffrous, gan gynnig cyfle i'r bobl iawn fod yn greadigol a chael dilyniant proffesiynol yn eu rôl trwy drawsnewid ein gwasanaethau. Dyma gyfle anhygoel i ymuno â thîm cyfeillgar, egnïol, ac i wneud eich marc mewn Arweinydd Datblygu'r Cwricwlwm mewn Prifysgol fywiog sy'n datblygu'n gyflym.

Fel Arweinydd Datblygu'r Cwricwlwm, byddwch yn chwarae rhan annatod wrth sicrhau bod prosesau'r Brifysgol ar gyfer dylunio, cymeradwyo ac adolygu rhaglenni yn gyfredol ac yn cael eu llywio gan arfer y sector. Gan weithio gyda chydweithwyr yn y Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd ac ar draws y Brifysgol byddwch yn darparu gwasanaeth rhagweithiol i gefnogi dyluniad cwricwlwm ac asesu a datblygu rhaglenni, o benderfyniadau portffolio cychwynnol hyd at ddatblygu ac adolygu'r cwricwlwm.

Byddwch yn cefnogi'r Uwch Dîm Rheoli i sefydlu model gwella ansawdd cynaliadwy sy'n cefnogi ac yn grymuso Ysgolion i ddylunio a gweithredu rhaglenni astudio arloesol, ystyrlon a gafaelgar. Gan ddefnyddio'ch gwybodaeth sefydledig a'ch arbenigedd proffesiynol, byddwch hefyd yn cefnogi rhannu arfer da ac yn darparu cyngor ac arweiniad ar ddatblygu cwricwlwm ac asesu.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

Fel Arweinydd Datblygu’r Cwricwlwm, byddwch yn chwarae rhan annatod wrth sicrhau bod dull y Brifysgol o ddylunio a datblygu rhaglenni yn gyfredol ac yn cael ei lywio gan arfer arloesol y sector. Byddwch yn cefnogi'r Uwch Dîm Rheoli i sefydlu model cynnydd  cynaliadwy sy'n cefnogi ac yn grymuso Ysgolion i ddylunio a gweithredu rhaglenni astudio arloesol, ystyrlon a gafaelgar.

Gan ddefnyddio'ch gwybodaeth sefydledig a'ch arbenigedd proffesiynol, byddwch yn cefnogi rhannu arfer da gydag Ysgolion ac yn darparu cyngor ac arweiniad ar ddatblygu cwricwlwm ac asesu. Byddwch yn gwneud cyfraniad sylweddol at gynnig dysgu proffesiynol y GGA gan hwyluso rhannu arfer da ac arloesi wrth ddatblygu cwricwlwm o fewn ac ar draws disgyblaethau.

Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

 • Gwybodaeth am arfer sy'n arwain y sector wrth ddylunio a datblygu'r cwricwlwm. 
 • Profiad o ddysgu mewn amgylchedd AU
 • Profiad o ddylunio rhaglenni academaidd
 • Profiad byw o ddylunio cwricwlwm
 • Sgiliau cynllunio, rheoli amser a threfnu rhagorol
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol.
 • Y gallu i arwain ac ysgogi tîm
 • Y gallu i ddarparu atebion creadigol ac effeithiol i broblemau cymhleth.
 • Y gallu i wella safonau perfformiad mewn perthynas â datblygu'r cwricwlwm
 • Profiad o ddarparu datblygiad / hyfforddiant staff o ansawdd uchel 
 • Profiad o goladu a dadansoddi data ac adrodd ar ganlyniadau.

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

 • Gradd gyntaf neu gymhwyster cyfatebol.
 • Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus
 • Cymhwyster neu ddyfarniad ôl-raddedig perthnasol

Ein pecyn gwobrwyo cyfan

Mae gennym amrywiaeth o fanteision mawr i weithwyr gan gynnwys:

Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 gŵyl banc / diwrnod rhatach

Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael

Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi â chymhorthdal/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon

Mynediad i holl gyfleusterau’r llyfrgell

Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Laura West-Burnham, Academic Development Specialist yn y cyfeiriad e-bost LWest-Burnham@cardiffmet.ac.uk

I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Iau Ebrill 2021, 4: 30yp

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person  

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.

Similar jobs

Similar jobs