CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Senior Lecturer in Fashion Marketing

Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
Grade 8A/B £46,718 - £54,131 per annum
Posted
Wednesday, 13 November 2019
End of advertisement period
Friday, 13 December 2019
Academic Discipline
Arts & Humanities, Social Sciences
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Senior Lecturer in Fashion Marketing

Cardiff School of Management, Llandaff Campus, Cardiff

Grade 8A/B     £46,718 - £54,131 per annum

Full Time      37 hours per week

Tenure:         3 year fixed term

Cardiff School of Management is one of Cardiff Metropolitan University's five schools. Based in our state of the art facility near to the heart of the capital city we offer a wide range of programmes at undergraduate and postgraduate level.

As part of our growth strategy, the School seeks an enthusiastic academic, specifically a Senior Lecturer within the area of Fashion Marketing, to contribute through teaching across a range of undergraduate and postgraduate modules and adding to the School’s research activity.

Principal Duties and Responsibilities

Teaching and learning support

Research and scholarship

Communication

Liaison and networking

Managing people

Teamwork

Pastoral care

Initiative, Problem solving and decision making

Planning and managing resource

Sensory, physical and emotional demands.

Work environment

Expertise

Essential Criteria

A good honours degree

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

Membership of a professional body related to either Marketing and/or the Fashion Industry

An in-depth knowledge of specialist subject and professional area.

An in-depth understanding of pedagogy

An in-depth understanding of research/enterprise and scholarly activity

Ability to design, develop and deliver a range of programmes at various levels.

Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institutions strategic planning processes.

Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. new courses, consultancy.

Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.

Ability to take responsibility for a number of key areas such as Chairing and participating in School and Institutional committees, leading projects.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations, reports, learning materials, results of scholarly activity, feedback etc. to a wide variety of audiences.

Ability to lead and contribute to the development of teams to ensure effective and productive working relationships.

Ability to lead/develop/work collaboratively with a number of internal and external networks, e.g. professional associations, external examiners.

Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively.

Ability to provide professional advice to a wide range of stakeholders.

Experience of HE teaching or equivalent.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

Experience of engaging in pedagogic and practitioner research.

Experience of contributing to the development of academic strategies for example, teaching and learning, research and enterprise.

Experience of managing performance through the setting, monitoring and review of objectives.

Experience of working in or closely with, the fashion industry.

Ability to risk assess and implement policy/strategy in relation to Equality and Diversity, Health and Safety, Quality Standards.

To view the full Job Description and Person Specification please see attachment at the bottom of the advert.

Closing Date: Wednesday 13 December 2019, 16:30 pm.

**** Shortlisting will take place early January with interviews expected to be held on Thursday 23 January 2020

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata Ffasiwn

Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf

Graddfa 8A/B           £46,718 - £54,131 y flwyddyn

Deliadaeth:             Cyfnod penodol o 3 blynedd

Amser llawn:           37 awr yr wythnos

 

Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn un o bum ysgol Prifysgol Metropolitan Caerdydd. O'n cyfleuster modern trawiadol ger calon y brifddinas, cynigion ystod eang o raglenni ar lefel israddedig ac olraddedig.

Yn rhan o’n strategaeth dwf, mae’r Ysgol yn chwilio am academydd brwdfrydig, yn benodol yn Uwch Ddarlithydd  ym maes Marchnata Ffasiwn, i gyfrannu trwy addysgu ar draws ystod o fodiwlau israddedig ac ôlraddedig a thrwy ychwanegu at weithgarwch ymchwil yr Ysgol.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cymorth dysgu ac addysgu

Ymchwil ac ysgolheictod

Cyfathrebu

Cysylltu a rhwydweithio

Rheoli pobl

Gwaith tim

Gofal bugeiliol

Menter, datrys problemau a gwneud penderfyniadau

Cynllunio a rheoli adnoddau

Gofynion synhwyrol, corfforol ac emosiynol

Amgylchedd gwaith

Arbenigedd

Meini prawf hanfodol

Gradd anrhydedd dda

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn graddfeydd amser cytunedig (cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth).

Aelodaeth o gorff proffesiynol sy'n gysylltiedig â naill ai Marchnata a / neu'r Diwydiant Ffasiwn

Gwybodaeth fanwl o bwnc arbenigol a maes proffesiynol.

Dealltwriaeth fanwl o addysgeg.

Dealltwriaeth fanwl o ymchwil / menter a gweithgarwch ysgolheigaidd.

Y gallu i gynllunio, datblygu a chyflwyno ystod o raglenni ar wahanol lefelau.

Y gallu i adolygu dyluniad y rhaglen yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd ac i wneud newidiadau lle bo hynny'n briodol.

Y gallu i gyfrannu at gyflawni'r Cynllun Datblygu Ysgol a phrosesau cynllunio strategol y sefydliadau.

Y gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu / gwella strategol, e.e. cyrsiau newydd, ymgynghoriaeth.

Y gallu i ganfod (trwy ddadansoddi gwybodaeth reoli briodol) ardaloedd sydd angen gwella perfformiad e.e. niferoedd myfyrwyr, boddhad myfyrwyr.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am nifer o feysydd allweddol megis Cadeirio a chymryd rhan mewn pwyllgorau Ysgol a Sefydliadol, arwain prosiectau.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd - cyflwyniadau, adroddiadau, deunyddiau dysgu, canlyniadau gweithgarwch ysgolheigaidd, adborth ac ati i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd

Y gallu i arwain a chyfrannu at ddatblygu timau i sicrhau perthnasoedd gwaith effeithiol a chynhyrchiol.

Y gallu i arwain / datblygu / gweithio ar y cyd â nifer o rwydweithiau mewnol ac allanol, e.e. cymdeithasau proffesiynol, arholwyr allanol.

Y gallu i gynllunio llwythi gwaith a phrosiectau a rheoli adnoddau'n effeithiol.

Y gallu i ddarparu cyngor proffesiynol i ystod eang o randdeiliaid

Profiad o addysgu AU neu gyfwerth.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth / mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Profiad o ymgymryd ag ymchwil addysgol ac ymarferydd.

Profiad o gyfrannu at ddatblygiad strategaethau academaidd, er enghraifft, addysgu a dysgu, ymchwil a menter.

Profiad o reoli perfformiad trwy osod, monitro ac adolygu amcanion.

Profiad o weithio yn y diwydiant ffasiwn neu'n agos ag ef

Y gallu i asesu risg a gweithredu polisi / strategaeth mewn perthynas â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch, Safonau Ansawdd.

Dyddiad cau: Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2019, 16:30 yh 

**** Bydd y rhestr fer yn cael ei chynnal yn gynnar ym mis Ionawr a disgwylir cynnal cyfweliadau ddydd Iau 23 Ionawr 2020

www.cardiffmet.ac.uk/jobs