Deputy Vice-Chancellor

Location
Cardiff
Salary
£130k - £150k
Posted
Thursday, 24 October 2019
End of advertisement period
Thursday, 21 November 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

DEPUTY VICE-CHANCELLOR

Location: Llandaff Campus

Salary: Range £130k - £150k

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff and a further 9,000 students undertaking Cardiff Met degrees at 16 partner institutions around the world.  The University consistently ranks in the top 12 UK HEIs for graduate start-ups per student and this spirit of innovation and entrepreneurship lies at the heart of the University.  Taught programmes and research are undertaken across five Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.  The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes, diversification of its portfolio and growth in its overall scale.  Taught programmes have high levels of student mobility, work experience and professional accreditation and the University prides itself on the role that translational research plays in enhancing student engagement and outcomes and in delivering positive social and economic impacts for Wales and the wider world.

A new Deputy Vice-Chancellor is sought as a pivotal member of the senior team, line managing the five Deans of School and working closely with other senior colleagues to ensure that the learning and teaching, research and innovation and global engagement agendas support the delivery of the strategic plan.  The appointee will lead strategic academic planning and performance and will deputise for the Vice-Chancellor across a range of portfolios.  The DVC will play a key role externally in positioning Cardiff Metropolitan as a global university that meets the economic, civic and international needs of Wales and the wider world by responding to student demand, employer need and national and international policy contexts.

Ideal candidates will have proven track records of deliverering innovation and change in higher education, with excellent team working skills and an action-orientated approach to achieving success. We are looking for experienced academic leaders who are able to provide evidence of working collaboratively with colleagues across an institution to improve performance and who have the inspiration, integrity, ambition and commitment to support Cardiff Metropolitan University achieve its full potential.  Candidates should have an earned doctorate and be of Professorial calibre, and able to provide leadership across the breadth of a singular Deputy Vice-Chancellor role.  

For more information please visit www.minervasearch.com/cardiffmet.

To apply please send a cover letter and CV to cardiffmet@minervasearch.com by no later than the 21 November 2019.

For a confidential conversation please contact cardiffmet@minervasearch.com.

DIRPRWY IS-GANGHELLOR

PRIIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: Ystod £130 – £150 mil

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU, gyda thua 10,000 o fyfyrwyr wedi'u lleoli ar ddau gampws yng Nghaerdydd a 9,000 o fyfyrwyr eraill yn ymgymryd â graddau Met Caerdydd mewn 16 sefydliad partner ledled y byd. Mae'r Brifysgol yn gyson yn y 12 SAU gorau yn y DU ar gyfer cychwyn graddedigion fesul myfyriwr ac mae'r ysbryd hwn o arloesi ac entrepreneuriaeth wrth wraidd y Brifysgol.

Ar draws y pum Ysgol ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil, gan gwmpasu Celf a Dylunio;  Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheolaeth; a Thechnolegau. Mae'r Brifysgol ran o'r ffordd trwy gynllun strategol uchelgeisiol hyd at 2023 a fydd yn ei gweld yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr, arallgyfeirio ei phortffolio a thwf yn ei raddfa gyffredinol. Mae gan raglenni a addysgir lefelau uchel o symudedd myfyrwyr, profiad gwaith ac achrediad proffesiynol ac mae'r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl y mae ymchwil drosiadol yn ei chwarae wrth wella ymgysylltiad a chanlyniadau myfyrwyr ac wrth gyflawni effeithiau cymdeithasol ac economaidd cadarnhaol i Gymru a'r byd ehangach.

Gofynnir am Ddirprwy Is-Ganghellor newydd fel aelod canolog o'r uwch dîm, i reoli'r pum Deon Ysgol a gweithio'n agos gydag uwch gydweithwyr eraill i sicrhau bod yr agendâu dysgu ac addysgu, ymchwil ac arloesi ac ymgysylltu byd-eang yn cefnogi gweithrediad o’r cynllun strategol. Bydd y sawl a benodir yn arwain cynllunio a pherfformiad academaidd strategol a bydd yn dirprwyo ar ran yr Is-Ganghellor ar draws ystod o bortffolios. Bydd y Dirprwy Is-Ganghellor yn chwarae rhan allweddol yn allanol wrth leoli Metropolitan Caerdydd fel prifysgol fyd-eang sy'n diwallu anghenion economaidd, dinesig a rhyngwladol Cymru a'r byd ehangach trwy ymateb i alw myfyrwyr, angen cyflogwyr a chyd-destunau polisi cenedlaethol a rhyngwladol.

Bydd gan ymgeiswyr delfrydol hanes profedig o gyflawni arloesedd a newid mewn addysg uwch, gyda sgiliau gweithio mewn tîm rhagorol a dull gweithredu actif sy'n canolbwyntio ar sicrhau llwyddiant. Rydym yn chwilio am arweinwyr academaidd profiadol sy'n gallu darparu tystiolaeth o weithio ar y cyd â chydweithwyr ar draws sefydliad i wella perfformiad ac sydd â'r ysbrydoliaeth, yr uniondeb, yr uchelgais a'r ymrwymiad i gefnogi Prifysgol Metropolitan Caerdydd i gyflawni ei llawn botensial. Dylai ymgeiswyr fod o safon Athrawol, ac yn gallu darparu arweinyddiaeth ar draws rôl Dirprwy Is-Ganghellor unigol.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.minervasearch.com/cardiffmet.

I wneud cais anfonwch lythyr eglurhaol a CV at cardiffmet@minervasearch.com yn ddim hwyrach na 21 Tachwedd 2019.

Am sgwrs gyfrinachol, cysylltwch â cardiffmet@minervasearch.com.