ABERYSTWYTH UNIVERSITY

Head of International Recruitment and Development

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
£41,526 - £49,553 per annum
Posted
Monday, 21 October 2019
End of advertisement period
Thursday, 7 November 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Head of International Recruitment and Development

Global Marketing and Student Recruitment

1 FTE

36.5 hours a week

Grade 8: £41,526 - £49,553 per annum

Ref: GMSR.19.2725

To promote a flexible workforce, the University will consider applications from individuals seeking full time, part time, job share, or term time only working arrangements.

The Head of International Student Recruitment and Development is responsible for helping to shape and implement the University’s strategy relating to international student numbers. This is delivered via a set of market plans which are brought together under a single marketing and recruitment strategy, which is in turn connected to student number planning, financial forecasting and strategic development planning.

The Head is responsible for management of the International Student Recruitment and Development team, who frequently work remotely, away from the University, out of normal working hours, sometimes offshore and frequently in isolation.

We are a Bilingual Institution which complies with the Welsh Language Standards and is committed to Equal Opportunities.  You are welcome to apply for any vacancy in Welsh or English and any application submitted will be treated equally.

Pennaeth Denu Myfyrwyr a Datblygu Rhyngwladol

Marchnata a Denu Myfyrwyr

1 CALl

36.5 awr yr wythnos

Gradd 8: £41,526 - £49,553 y flwyddyn
Cyf: GMSR.19.2725

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio amser llawn, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae'r Pennaeth Denu Myfyrwyr a Datblygu Rhyngwladol yn gyfrifol am helpu i lunio strategaeth y Brifysgol mewn perthynas â niferoedd myfyrwyr rhyngwladol, ac i'w rhoi ar waith. Cyflawnir hyn trwy gyfres o gynlluniau marchnad a gyfunir o dan un strategaeth farchnata a denu myfyrwyr, sydd yn ei thro yn gysylltiedig â chynllunio niferoedd myfyrwyr, rhagolygu ariannol a chynllunio datblygu strategol. 

Mae'r Pennaeth yn gyfrifol am reoli'r tîm Denu Myfyrwyr a Datblygu Rhyngwladol, sydd yn aml yn gweithio o bell, i ffwrdd o'r Brifysgol, y tu allan i oriau gwaith arferol, weithiau dramor ac yn aml ar eu pennau eu hunain.

Sefydliad Dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg ac sy'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal.  Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.